Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

HGV – Heidelberger Gesamtverzeichnis

P.Panop. Beatty 2 Z. 161 - 167 TM Nr. 44882 (HGV Nr. 44882z)

Titel: keiner

Panopolis 300, 8. Febr.
Material Papyrus
BL-Einträge
(nach BL-Konkordanz)
XII, S. 9 BL online
Inhalt Schreiben (amtlich), Anzahlung, Sold, Donativum, Kastell
Erwähnte Daten
  • Z. 162: 21. Nov. 299
  • Z. 164: 23. Dez. 299
  • Z. 161: 19. Febr. 300
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
1
[ἄλλης. Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος στρατηγο]ῖς̣ τῆς ἐπιτροπῆς χαί(ρειν) [- ca.27 -] οὖ̣ν τὸ ἀπαραίτητον τῶν ἐπιταγμάτ̣ω[ν -ca.?- ]
[- ca.55 - πε]ρὶ τὰ ἀναγκαῖα κα̣[ὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣ια ἐ̣π̣ι̣τ̣ά̣γ̣μ̣α̣τ̣α̣ ο[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ ἐπεὶ οὔτε φοβ\ε/ίει μὴ καθʼ ἕκαστον ἀνά̣γκης καὶ   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[- ca.55 -] ἐ̣φ̣ρόντισα καὶ σπου̣δ̣[αῖον] π̣ε̣ρ̣ὶ̣ τ̣ὸ̣ν̣ κ̣α̣τ̣ά̣πλουν τῶ̣ν̣ δ̣η̣μ̣ο̣σ̣ί̣ω̣ν̣ δισχιλιαγωγῶν πλοίων ἔγνωτε μὲν ἐξ ὧν [ -ca.?- ]
[- ca.55 -] ἐ̣πέστειλα πρὸς ἃ οὐδὲ̣ν̣ ἄξιον σπουδῆς παρʼ ὑμῶν ἀ̣π̣η̣λ̣λ̣[άχθη]. μανθάνω γὰρ τὰ πλοῖα ἄχρι τούτου μηδέπω τοπ̣[ -ca.?- ]
5[- ca.55 - ἐνε]δ̣ρεῦσαι διὰ τὴν ὑμετέραν ῥ̣αθυμίαν, καὶ ἀντὶ δισχιλίων πεντακοσίων ἀρταβῶν ὧν προσέταξα εἰς ἕκαστον τῶ̣ν̣ [πλοίων -ca.?- ]
[- ca.55 - ἀρταβῶ]ν̣ δισχειλίων(*) πεν̣τ̣α̣κ̣οσίων ὡς προεῖπο̣[ν, ἵ]να καὶ κὰν(*) οὕτω τὴν ὑμετέραν ἀμέλιαν(*) καὶ τὴν γενομένην παρ[ -ca.?- ]
[- ca.55 -]υ̣θησηται τάχειον(*) ἐν τῇ Συήνῃ ἀπαντήσ[ον]τα. τοσαύτας τοίνυν μόνας εὐθέως εἰς τὰ π̣λ̣ο̣ῖ̣α ἐμβαλ\λ/ομεν[ -ca.?- ]
[- ca.55 - κατ]ὰ καιρὸν ἀπαντήσειεν τὰ πλοῖα ἕως ἀνάγκ[η] ἀπαιτηθήσεσθαι, καὶ τῆς ὑπονοστήσεως τοῦ ποταμοῦ καὶ τῶ̣[ν -ca.?- ]
[- ca.55 - ἐρρῶσ]θαι ὑμᾶς εὔχομαι πο̣λ̣λ̣οῖς χρόνοις. ιϛ (ἔτους) καὶ α[ε (ἔτους)] καὶ η (ἔτους), <Μεχεὶρ> ζ. ἐστί(*) δέ· Ἑρμοπολίτου Ἀντινοίτου, Χο̣υσ̣σίτου, Λυκοπ̣[ολίτου Ὑψη-]
10[λίτου, Ἀπολλωνοπολίτου, Ἀνταιοπολίτου, Πανοπολίτου, Θινίτου]. vac. ?
[ἄλλης. Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρ]ί̣ῳ στρατηγῷ Πανο̣π̣ο̣λίτου χα(ίρειν). τὸ πάλαι ὁρισθ̣[ὲν π]ρ̣ό̣σ̣τιμον ἐφʼ ἑκάστου μηνὸς τῶν μὴ τὰ συνήθ̣η̣ βιβλία ἐντ̣[αξάντων -ca.?- ]
[- ca.55 - κ]α̣ὶ πεντακισχει[λία]ις(*) ἀτ̣τικαῖς προσετ̣[άχθ]ης καὶ νῦν ὑπὸ τοῦ κυρίου μου Δόμνου τοῦ διασ̣η̣μ̣ο̣τάτου κα̣θ̣[ολικοῦ -ca.?- ]
[- ca.55 -]ρίο̣υ̣ μην̣ὸς βιβλία κατὰ καιρὸν εἰς τὴ[ν τάξι]ν μὴ ἀποστείλας, ἅσπερ αὐτῆς ὥρας καταβαλ̣ε̣ῖ̣[ς] καὶ ἄπο\χα/δέξ[ῃ -ca.?- ]
[- ca.55 -]α̣ τοῦ ἔγγιστα μηνιαίου ἐλλεγθείης(*) ἐκ̣ [τῶ]ν ἀποστελλομένων εἰς τὴν τάξιν λόγων μὴ κ̣α̣τ̣α̣[β]αλὼν ταχ[ -ca.?- ]
15[- ca.55 -] τὰ ἴσα̣ ε̣ἰ̣σοδιάσαι ἀναγκασθήσει τοῖς κ̣[υριακο]ῖς λόγοις. ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι πολλοῖς χρόνοις. ιϛ (ἔτους) καὶ ιε (ἔτους) καὶ η [(ἔτους), Μεχεὶρ   ̣  ̣] [ -ca.?- ]
[ἄλλης. Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολινα]ρ̣ίῳ στρατηγῷ καὶ ἐπείκταις πλοιοποιεί[ας Πανοπ]ολίτου χαίρειν. εἰ τῆς σωτηρίας ἑαυτῶν φροντίδα τι[να ἔχετε, -ca.?- ]
[- ca.55 -]υ̣ν καὶ πά̣σῃ ἐξαρτείᾳ παρασκευασθέν̣τ[α τὸν ἀνάπ]λουν σὺν τάχει ποιήσασθαι ὡς προσέ̣τ̣α̣ξ̣ε̣ν ὑποδ̣ε̣ξ̣[όμενα -ca.?- ]
[- ca.55 - ὅτι δὲ το]ῦτο ὑμῖν πέπρακται δηλῶσι διὰ ταχέ[ων μοι φρο]ν̣τίσατε, τά τε ἕτερα πλοῖα εἰ ἐτροπώθη κ̣α̣ὶ̣ ἄχρι τι  ̣[ -ca.?- ]
[- ca.55 - ἐ]πιμεληθῆτε. ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι πολ̣[λοῖς χρόνο]ις. ιϛ (ἔτους) καὶ ιε (ἔτους) καὶ η (ἔτους), Μεχεὶρ ε.
20[ἄλλης. Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρ]ίῳ στ̣ρ̣(ατηγῷ) Πανοπολ(ίτου) χαί(ρειν). στ̣ι̣χ̣ά̣ρ̣ι̣α̣ ταρσικάλι̣α̣(*) [  ̣  ̣  ̣ τὸ]ν ἀριθμὸν διακόσια μέτρων τῶν ὑποτετ̣α̣γ̣μ̣ένων δ̣ο[ -ca.?- ]
[- ca.55 -] ἄνευ τινος ὑπερθέσε̣ω̣ς̣ διὰ φορτίδος(*) [σο]ι γενέσθ[ω], τιμὴν προειεμένῳ(*) ὑπὲρ ἑκάστου̣ σ̣τιχαρ̣[ίου -ca.?- ]
[- ca.55 -] ε̣ὐπαγῆ τῇ ὑφῇ ω  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣α̣τ̣ια ὀφθῆ̣[ναι]. τὸ γὰρ ὅ̣σ̣ιον πρόσταγμα τῶν δεσποτῶν ἡ̣μ̣ῶ̣ν̣ τῶν βα̣σ̣ι̣λ[έων καὶ τῶν ἐπιφανεστάτων Καισάρων -ca.?- ]
[- ca.55 -] τ̣οῖς ἄλλοις διωρίσα̣το, ᾧ ἑ̣π̣ό̣μ̣ε̣ν̣ος ὁ [κύριο]ς̣ μου Δόμνος ὁ διασημότ̣α̣τ̣[ος καθ]ολικὸς τοιαῦτ̣α̣   ̣[ -ca.?- ]
[- ca.60 - ἐρρῶσ]θαί ⟦ὑμᾶς⟧ \σ̣ε̣/ εὔχ[ομαι πολλοῖς χρόνοι]ς̣. ι̣ϛ̣ (ἔτους) καὶ ιε (ἔτους) καὶ η (ἔτους), Μ̣ε̣χ̣[εὶρ   ̣  ̣] [ -ca.?- ]
25[- ca.100 -]  ̣ χωρὶς τῶν̣   ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
26,msupκβ
2
[- ca.19 - τὸ μὲν στιχ]άριον παλαιστῶν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ ε, τὸ δὲ ἀνά̣βο̣λον παλαιστ̣ῶν ἓξ χωρὶς τοῦ γα̣λ̣[- ca.31 -]
[ἄλλης κομισ]θείσης ἀπὸ διαπο̣μ̣π̣ῆ̣ς̣ στρατηγοῦ Θινίτου, Μεχ[εὶρ] θ̣. Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδο[ς Ἀπολιναρίῳ στρατηγῷ Πανοπο]λί̣τ̣[ου] χ̣α̣ίρε̣ιν.
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣σ̣υ̣ν καὶ Ἀμμώνιον ⟦κατα⟧ κ̣αταφρακταρίους καὶ Π̣ετεῆσ̣ι̣ν (δεκάδαρχον) καὶ Σαραπίων̣α σοῦμμον κ[αὶ] Ἰσίδωρον ἀκτουάριον [καὶ - ca.12 -]  ̣ώνιον μουνίφικας σ̣τ̣ρ̣[ατ]ε̣υ̣-
ομένους̣ ἐν εἴλῃ δευτέρᾳ Ἡρ̣κουλίᾳ δρομεδαρίων ὑπὸ Εὐδαίμ̣ονα ἔπαρχον φρόντισον ἀπ̣[αι]τῆσαι ἕκαστον ὑπὲρ   ̣  ̣[- ca.15 -] α̣ὐτοῦ κατὰ κ̣έ̣λευσιν [τοῦ]
30κυρίου μ̣ου τοῦ διασημοτάτου ἡγουμένου τῆς Θηβαίδος Ἰουλίου Ἀθηνοδώρου δηνάρια τρισχ̣ίλια , ὁμοῦ τὰς συναγ[ομένας δηναρίων μυ]ριάδας δύ̣ο̣ χιλίας
[ἀττικά]ς̣, καὶ ταύτας λημματίσ[α]ι τοῖς κυρ̣ιακοῖς λόγοις τῇ δὲ τάξει φανερὸν καταστῆσαι. ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι πολλοῖς χρ[όνοις. ιϛ (ἔτους) καὶ ιε (ἔτους) καὶ] η (ἔτους), Τῦβι β̣  ̣.
ἄλλης κομισθ(είσης) ἀπὸ διαπομπῆς στρατη̣γοῦ Ἀνταιοπολ(ίτου), Μεχεὶρ ιγ. Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατ̣ω̣τέρω Θηβαίδος στρατη̣[γοῖς τῶν ὑπογεγραμμέ]νω̣[ν νομ]ῶν χαίρειν.
τὰ̣[ς] χρεωστουμένας σιτικὰς λοιπάδας ἀπὸ γενήματος ιγ (ἔτους) καὶ ιβ (ἔτους) καὶ ε (ἔτους) ἄνευ τινος λ[οι]πὸν ὑπερθέ̣σ̣εως ἀπαιτή[σ]η̣τε(*) τοῖς δὲ̣ [λόγοις τοῦ ἱερωτάτο]υ̣ ταμείου ἀν̣ενέγκατε αὐ-
τάς   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ γ]ὰ̣ρ καὶ ὁ ἐνδοθεὶς χρόνος κα̣ὶ̣ [ἡ δο]θεῖσα περιφορὰ τοῖς ὑπευθύνοις. εἰ δὲ καὶ νῦν ἀμελήσειτε(*), ὅτι αὐτοὶ ὑπ̣ε̣ύ̣θ̣υνοι τοῖς   ̣[- ca.11 - ἔσεσ]θ̣ε εἰδέναι ὀφείλε̣τε̣ καὶ κὰν(*) ἐγὼ
35[μὴ γράφω]. ἐ̣ρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι πολλοῖς χρόνοις. ιϛ (ἔτους) ιε (ἔτους) η (ἔτους), Τῦβι κθ. εἰσὶ δέ· Ἑρμοπολίτου Ἀντινοίτου Κουσσίτου Λυκοπολίτου Ἀνταιο[πολίτου Πανοπολίτο]υ.
ἄλλης κομ̣ι̣σ̣θείσης διὰ τοῦ ἐγγεγραμ\μ/ένου, Μεχεὶρ ιδ. Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρατη[γῷ καὶ ἀποδέκταις] χ̣ρημάτων Πανοπολίτου χαί(ρειν).
τοῖ̣ς̣ ὑπὸ Βησᾶν δεκάδαρχον ἱππεῦσιν εἴλης πρώτης Ἰβηρῶν διακειμ̣έ̣νοις ἐν Θμόω φροντίσατε ἐξοδιάσαι [ὑπὲρ στιπενδίου κ]α̣λανδῶν Ἰαν̣ου̣α̣ρίων τῆς
εὐτ̣υ̣χ̣ε̣σ̣τάτης ὑπατείας τῶ[ν] δεσποτῶν ἡμῶν Κωνσταντίου καὶ Μαξιμια̣νοῦ τῶν ἐπιφανεστάτων Καισάρω[ν τὸ γ δηναρ]ίων μυριάδα̣ς̣ ἑ̣πτὰ καὶ τρισ-
χειλίας(*) πεντακοσίας ἀττι[κά]ς. καὶ ὑπὲρ τιμῆς ἀννώνης ὀφειλομένης αὐτοῖς μηνῶν τεσσάρων ἀπὸ καλαν̣[δῶν Σεπτεμβρί]ω̣ν εἰς τὴν πρὸ μ̣ι̣ᾶ̣ς καλανδ̣ῶ̣ν̣
40Ἰα̣νου̣[αρί]ω̣ν̣ τῆς εὐτυχεστάτης ἑβδόμης καὶ ϛ ὑπατείας τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Διοκλητιανοῦ̣ κα̣ὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστ̣[ῶν δηναρίων] μ̣υρ̣ιάδας δύο κα̣ὶ̣ τ̣ρισχειλίας(*)
ἑξακοσίας ἀττικάς, ὁμοῦ τὰς συν̣α̣γ̣ομένας δηναρίων μυριάδας ἐννέ̣α καὶ πεντακισχειλίας(*) ἑκ̣ατὸν ἀττι[κὰς καὶ ταύτας παρα]δοῦναι Πανίσκ̣ῳ (δεκαδάρχῳ) ὀπινιά-
τορι καὶ ἄ̣ποχα τὰ συνήθη ἐπὶ τῇ ἀπα̣ριθμήσει δέξασθαι παρʼ αὐτων(*) γράμματα. ἐρρῶσθαι ὑμᾶ̣ς̣ ε̣ὔ̣χομαι πολλοῖς χρό̣ν̣[οις. ιϛ (ἔτους) ιε (ἔτους)] η̣ (ἔτους), Μεχεὶρ δ̣.
[ἄλ]λων δύ̣ο̣ κομισθεισῶν ἀπὸ διαπομπῆς στρατηγοῦ Ἀνταιοπολ(ίτου), Μεχεὶρ ιε. α. Αὐρήλ[ι]ος Ἰσίδωρος ἐπί̣τ̣ροπος τῆς κατωτέρω̣ [Θηβαίδος στρα(τηγοῖς) τῆ]ς̣ ἐπιτροπῆς̣ χαίρειν. τῶν ἀποστελλο-
μένων ἐν̣ Σ̣υήνῃ πλοίων δημοσίων δέκα διὰ τὴν τῶν κιόνων̣ [κατ]α̣κομιδὴν οὐκ(*) ὑπ̣οδεξαμένων πάντ̣ας καὶ τῆς κατακομιδῆ̣[ς ἀναγκαιοτάτης] ο̣ὔ̣σ̣ης ἐδέησ̣ε̣ν̣ κ̣α̣ὶ ἕτερα ἀποστα-
45[λῆναι ἵν]α̣ τ̣ο̣ὺ̣ς λοιποὺς̣ ὑποδεξάμενα κατακομίσειεν ἐπὶ τὴν Ἀλε[ξάνδρε]ιαν· ἅπερ εἰ μὴ τύχοι βοηθείας ἱκανῆς τῶν ἀνέμων επ[- ca.15 -]  ̣  ̣  ̣  ̣ν τυγχαν̣ό̣ντων τὸν καιρὸν
παρ̣α̣δ̣ρ̣α̣μεῖται καθʼ ὃν δεήσει εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν τοὺς κίονας κατα[κομισ]θῆναι, καὶ τῆς ὑπονοστήσεως τῶν ὑδάτων μάλιστα ὁσημέρα̣[ι αὐξανομένης. φρον]τ̣ισάτω οὖν ἕκαστος ὑμῶν, ἀφορῶν
[τὸ ἀπ]αραίτητον τῆς χρείας, τὴν ἑαυτοῦ προθυμίαν ἐνδίξασθαι(*), καὶ ἀ̣ν̣ιόντα τὰ πλοῖα, ὁπότε μὴ ἀνάγοιτο ὑπὸ τῶν ἀνέμων̣, [διά τε τῶν ναυτῶν] κ̣α̣ὶ ἐνοικούντων τὰς ἐπινεί-
ους κώμας ἀνδρῶν αὐτὸς ἐπιστὰς τὰ πλοῖα ἀνάξαι, καὶ τῷ πλη̣σίον στρ̣ατηγῷ παραδοῦναι, ἀποχα(*) τε ἕκαστος καὶ δοῦναι ὁπότε τὰ π̣λ[οῖα παραγένοιτο] ἐ̣ν̣ τοῖς τοῦ̣ νομοῦ ὅροις, λαβεῖν
τ̣ε τ̣ὰ ἴσα ἐπὶ τῇ παραδόσει. καὶ ταύτην τὴν γνῶσιν ἔτι μὴν καὶ ἀντίγραφα τῶν ἐκδοθησομένων καὶ ἐκδοθεισῶν ἀποχῶν ὑποτ̣άξ̣[ας γράφω ἵνα δύνηται] ἑ̣καστος(*) τὸ πρ̣ό̣θυμον περὶ
50[τ]ὸ θεῖον π̣ρ̣[όσταγμα σ]α̣φέστερον γνωσθῆναι. ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι πολλοῖς χρόνοις. ιϛ (ἔτους) ιε (ἔτους) η (ἔτους), Μεχεὶρ β.
[τῆς] λ̣ο̣ιπῆ[ς. Αὐρήλιο]ς Ἰσ̣ί̣δ̣[ω]ρ̣[ος] ἐ̣π̣ίτροπος τῆς κατωτέρω Θη̣βαίδο[ς] στ̣ρατηγοῖς τῆς ἐπι̣τροπῆς χαίρειν. τὰ εἰς μηνι̣αῖον Μ̣ε̣χ̣ε̣[ὶρ καταβεβλημένα ταῖς τ]ρ̣απ̣έζαις̣ χ̣ρ̣ήματα ἀνέπα̣φα̣
[κείμενα] κ̣α̣ὶ̣ ἐν ἰ̣δ̣ί̣ᾳ τάξει ὑπὸ σήμα̣ν̣τρα πο̣ι̣ήσ̣α̣σ̣θαι αὐ̣[τ]ῆ̣ς ὥ̣ρας ἅμα τῷ δέξασθαι τ̣ὰ παρʼ ἐμοῦ γράμματα διʼ ἐπιμελείας ὑμῖ̣[ν ἔστω κατὰ τὸ θεῖον] π̣ρόστ̣α̣γμα π̣ε̣ρ̣ὶ̣ τ̣ῆ̣ς̣ ε̣ξ̣ο̣
[- ca.16 -]ρ̣α̣ν̣ ποσ̣ό̣τητ̣[α] δια  ̣[- ca.21 -]ω̣σ̣ητε ου  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τ̣ὸ̣ παράπαν ὑπέρθεσις̣ [- ca.13 - ὑπὸ τῶν ἀπαι]τ̣ητ̣ῶ̣ν̣ τὴν κ̣ατ̣α̣βολὴν
3
ταχ[εῖ]αν γενέ̣[σθαι εἴσ]ω̣ ὀλ̣ιγί[σ]τ̣ω̣ν̣ ἡμερῶν π̣ρ̣ονοήσασ̣θ̣ε̣ ὡς καὶ κακείνων(*) ὑμῶν [τε κίνδυνον ὑποστη]σ̣ο̣μ̣έ̣ν̣ων. πλείστων γὰρ ὀπι̣νιατόρων ἀ̣φ̣είξ[εσ]θ̣α̣ι̣   ̣[- ca.10 - δω]νατίουων καὶ
55στιπενδίων [τὰ ὑ]π̣[ὸ το]ῦ κυρ̣ί̣ου μ̣[ου] Δόμνου τοῦ διασημοτάτου καθολικοῦ γραφέντα δηλα̣[- ca.13 -]  ̣  ̣  ̣α̣υτων τὴν γνῶσιν καὶ τοῖς τραπεζίτας(*) παραγ̣γ̣[έλ]λε[τε ἵνʼ ἑκά]τερον μέρος
τ̣ὸ̣ ἑαυτῷ δι[αφέ]ρον πράττῃ μετὰ τ̣ῆς̣ προσηκούσης π̣ρο̣νοίας. ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι π̣[ολλοῖς χρόνοις]. ι̣ϛ (ἔτους) ιε (ἔτους) η (ἔτους), Μεχεὶρ γ.
57/60,ms/ κε(χρόνισται) [Μεχείρ]
ἄ[λλ]η̣ς̣ κομισθ(είσης) διὰ το[ῦ ἐγ]γ̣εγραμμένου, Μεχεὶρ ιϛ. ΑὐρήλιοσἸσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω̣ Θηβαίδ[ος Ἀπολιναρίῳ] σ̣τ̣ρατηγῷ καὶ ἀποδέκταις χρημάτων Πανοπο̣λ̣(ίτου) χαί(ρειν). τοῖ̣ς̣ ἀναφερομέν̣ο̣ις τῇ τάξει τοῦ κυρίου μου τοῦ
διασημοτάτο[υ] ἡγ̣ουμένου τῆς Θηβαίδος Ἰουλίου Ἀθηνοδώρου στρατιώταις ἀπὸ λεγεῶνος τ̣[ρίτης Διοκλη]τ̣ι̣α̣νῆς φροντίσατε ἐξοδιάσαι ὑπὲρ στιπενδίου καλανδῶ̣ν̣ Ἰανουαρίων̣ τῆς εὐτυχῶς ἐσομένης ὑπατείας
τῶν δεσποτῶν̣ ἡμῶν Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ τῶ̣ν̣ ἐπιφανεστάτων Καισάρων τὸ τρί̣[τον δηναρίω]ν̣ μυρι[ά]δ̣ας τριάκοντα τέσσαρας καὶ τρισχειλίας(*) τρια[κο]σίας ἀττικάς, καὶ ταύτας παραδοῦναι Διοσκόρῳ
60(ἑκατοντάρχῳ) ὠρδινάτῳ(*), καὶ ἄποχα τὰ συνήθη ἐπὶ τῇ ἀπαριθμήσ̣ε̣ι̣ δ̣έ̣ξασθαι παρʼ αὐτοῦ γράμματα. ἐρρῶσθα̣ι̣ [ὑμᾶς εὔχομαι πο]λλο̣ῖ̣ς̣ χρ[όν]οις. ιϛ (ἔτους) ιε (ἔτους) η (ἔτους), Μεχεὶρ δ.
61/64,ms/ κε(χρόνισται) Μεχείρ
ἄλλων γ ἀναδοθ(εισῶν) ὑπὸ τῆς τάξεως, Μεχεὶρ ιη. α. Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆ[ς] κατωτέρω Θ[ηβαίδος Ἀπολιν]αρίῳ στρατηγῷ Πανοπολ(ίτου) χαί(ρειν). ὁποία ἡ τάξις ἐπεσημ̣ήνατο περὶ τοῦ μηδέπω μηδὲ ἄχρι νῦν
τοὺς μηνιαίους λόγους τοῦ Τῦβι μηνὸς ἀπεστάλθαι ὑπὸ σοῦ εἰς τὴν τάξιν μαθὼν ἐκ [τῶν ὑποτε]τ̣α̣γ̣μένων τὸ μὲν ὁρισθὲν ἐπιτίμιον αὐτός \τε/ καταβαλεῖν ἀπαιτ̣[ῆ]σαι δὲ καὶ τὸν τῆς ὑπὸ σὲ τάξεως
βοηθόν, καὶ ἀνέ̣ν̣ε̣γκε τοῖς λογισμοῖς τοῦ ἱερωτάτου ταμείου φρόντισον, τούς τε λόγους εὐθέω̣[ς ἀπόστειλον ἵνα τὰ πά]ντα δημόσια βιβλία μὴ ἐνεδρεύοιτο ἐπὶ πλέον διὰ τὴν σὴν ῥαθυμίαν. ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι
πολλοῖς χρόνοις. ιϛ (ἔτους) ιε (ἔτους) η (ἔτους), Μεχεὶρ ιγ. ἀ(ντίγραφον) ἀναφορᾶς ταβουλαρίου. τῆς προθεσμίας τῶν μη[νιαίων λόγων τ]ῶν ἀ̣π̣οστελλομένων̣ εἰς τὴν τάξιν τῆς ἐπιτροπῆς ἐπὶ πολὺ ἐξη̣κούσης, τῶν μὲν ἄλλων στρατη-
65γῶν ἐμπροθέσμ̣ως ἀποστειλάντων, Ἀπολιναρίου δὲ τοῦ τοῦ̣ Πανοπολίτου καὶ Δημητρίου̣ [τοῦ τοῦ   ̣  ̣  ̣  ̣ίτο]υ̣ ἄχ̣ρ̣ι δεῦρο τοὺς μηνιαίους λόγους τοῦ Τῦβι μηνὸς μὴ ἀποστειλάντων, ἀνάγκην ἔσχον ὑπομνῆ-
σαι τὴν σὴν ἐπιμέλειαν τοῦ ἐμοῦ κυρίου περὶ τούτων ἐπειδήπερ καὶ πολλάκις προσέταξε̣[ν ἡ σὴ ἐπιμέλει]α τὰ βιβλία διὰ ταχέων ἀποστέλλεσθαι πρὸς τὸ μὴ ἐνεδρεύεσθαι τὰ κὰ(*) μῆνα ἀποστελλόμενα ὑφʼ ἡ-
μῶν τῇ καθολ̣ικῇ τάξει βρέουια· καὶ ἀξιῶ τὸ ὁρισθὲν ἐπὶ τούτῳ πρόστιμον ὑπὸ τῆς σῆς ἐ̣[πιμελείας κελεῦ]σαί σε τούτους εἰσενεγκεῖν ἅμα τοῖς τούτων βοηθοῖς, ἢ ὡς ἐ̣[ά]ν̣ σοι δόξῃ, κύριέ μου.
68/71,ms/ κε(χρόνισται) Μεχείρ
ἄλλης. Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπ̣ολιναρίῳ στρατηγῷ Π̣α̣ν̣ο̣π̣[ολίτου χαί(ρειν). εὖ καὶ] σαφῶς ἄχρι καὶ τοῦ παρόντος ἐκ τῶν ἀποσταλέν̣τ̣ων εἰς τὴν τάξιν μηνιαίων βιβλίων
καὶ τῆς γενομένης δευτέρας ἐκμετρήσεως ἀντικρὺς τοῖς δεκ̣απρώτοις τοῖς τοῦ ὑπό σοι νομ[οῦ ἠλέγχθης πράττ]ω̣ν ἐ̣π̣ὶ̣ περιγραφῇ τοῦ ἱερωτάτου ταμείου, τοῦτο δὲ αὐτὸ καὶ ἐπὶ τῶν παρʼ ἐμοὶ πεπραγμένων
70ὑπομνημάτων̣ ἐπεσημηνάμην. καὶ ἄλλοτε συγγ̣νώμην ἐπὶ τοῖς φθάσασιν δ[ιδοίην· νῦν δέ, ἵνʼ α]ὐ̣τός τε οὐδὲν δὲ ἧττον καὶ κακεῖνοι(*) εὐθύνας τὰς ἐπὶ τοῖς τηλικούτοις παρασχῆτε, πάντας τοὺς
δεκαπρώτους ἐν̣ τ̣ῇ πόλει καθείρξας ἔχε πρ̣ὸ τῆς ἀφείξεως(*) τοῦ κυρίου μου̣ Δ̣[όμνου τοῦ διασημοτ]άτ̣ου καθολικοῦ. ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι πολλοῖς χρόνοις. ιϛ (ἔτους) ιε (ἔτους) η (ἔτους), Μεχεὶρ ιδ.
72/75,ms/ κε(χρόνισται) Μεχείρ
τῆς λοιπ(ῆς). Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρα[τηγῷ Πανοπολ(ίτου) χαί(ρειν). τὸ μὲν] φακ̣ῆ̣ς̣ μέτρον ὅπερ προσετάχθης εἰς τὴν λαμπροτάτην [Ἀλε]ξάνδρειαν καταπέμψαι εἰ ἀπέ-
σταλται δήλωσον κατ̣ὰ ποίαν ἡμέραν καὶ διά τινος̣ ἐπιμελητοῦ κατεπέμφθη̣ τ̣ὴν   ̣[- ca.15 -]ουν̣[  ̣  ̣  ̣]ς ταχεῖαν γενέσθαι ὡς πολλάκις ἐπέστειλεν ὁ κύριό[ς] μ̣ου Δόμνος ὁ διασημότατος
καθολικὸς {προσέταξ[ε]ν}. καὶ χρὴ εἴ τις γέγονεν βραδυτὴς ἢ ἀμέλεια πε̣ρὶ τὸ πρ[οσ]ταχ̣[θέν, ἐπεξέλευσιν] τὴν προσήκουσαν προσενεχθῆναι κατὰ τοῦ ἀμελήσαντος. [ἐ]ρρῶσθαί σε εὔ̣χομαι πολλοῖς χρόνοις.
75ιϛ (ἔτους) ιε (ἔτους) η (ἔτους), Μεχεὶρ ιδ.
76/79,ms/ κ̣ε̣(χρόνισται) Μεχείρ
ἄλλων γ καὶ προγράμματος ἀναδοθ(εισῶν) ὑπὸ Ἥρωνος κομενταρησίου, Μεχ̣εὶρ   ̣  ̣ [Αὐρήλιος Ἰσίδ]ω̣ρ̣ος ἐπίτρ̣οπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος στρατηγοῖς τῆς ἐπι̣τ̣ροπῆς χαί(ρειν). τὰς χωματικὰς συνό-
ψεις τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους ἃς γενέσθαι πρώ̣η̣ν̣ προσέταξα καὶ γεγενῆσ̣θ̣α̣ι̣ καὶ ἀπε̣[στάλθαι κατὰ γνώμην] τ̣οῦ κυρ[ί]ου μου καθολικοῦ καὶ αὐτὸς προσδοκῶ· ἀφʼ ὧν καὶ εἰς τὴν τάξιν τῆς ἐπιτροπῆς τινες
ἤδη τὰς γενομένας ἀπέστειλαν, εἰ δέ τινε̣ς εἶεν ὑπόλοιποι, ταύτας̣ σπου̣δ̣ά̣[ζειν δεῖ, ἐπειδὴ] σ̣ὺν τάχ̣[ει] π̣ολλῷ γενέσθαι διὰ γραμμάτων ἑαυτοῦ ὁ κύριός̣ μου Δόμνος ὁ διασημότατος
καθολικὸς προσέ̣τ̣α̣ξ̣ε̣ν̣. ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι π̣ολλοῖς χρόνοις. ιϛ (ἔτους) ι̣ε̣ (ἔτους) η (ἔτους), [Μεχεὶρ   ̣  ̣]
80/81,ms/ κε(χρόνισται) Μ̣ε̣χεί̣ρ
80ἄλλης. Αὐρήλιο̣ς Ἰ̣[σίδ]ωρος ἐπίτροπο̣ς τ̣ῆ̣ς̣ κ̣α̣τ̣ω̣τ̣έ̣ρ̣ω Θηβαίδο̣ς Ἀπολιναρ[ίῳ στρατηγῷ Πανοπολ(ίτου) χαί(ρειν). τὰ δέοντα π]ά̣ν̣τα̣ τ̣ὰ̣ ἐ̣πὶ τῇ ἐξαρτείᾳ τῶν δημοσίων σιτηγῶν τ̣ῶ̣ν̣ ἔναγχος κατασκευασθέντων
τρισ̣χειλι̣α̣γ̣[ωγου](*) κ̣αὶ δισ̣[χειλ]ι̣α̣γ̣ωγ̣ῶν(*) πλοίων̣ π̣α̣ρ̣α̣σ̣χεθέντα   ̣  ̣  ̣[- ca.23 - τοῖς] ναυκλήροις διὰ τῆς σῆς φροντίδος ὑπὸ τ̣ῶ̣ν̣ ν̣α̣υ̣κλήρων παρέχεσθαι προσέτα-
ξεν
82,msupκδ
4
ὁ κύριός μου Δόμνος̣ [ὁ διασημότατ]ο̣ς̣ καθολικὸς ὡς ἐκ τῶν ὑποτε̣[τ]αγμένων γνώσει πλὴ̣[ν μό]ν̣ου τοῦ ἱστοῦ καὶ κέρως̣ καὶ τῶν δύο πηδαλίω̣ν καὶ ἀγκυρῶ̣ν. [τῆς δὲ μεί]ζονος σκάφης τὴν τιμὴν
83τοίνυν ὁπόση ὑπὲρ τῶν γ[εγραμμ]έ̣νων ἐξοδιάσθη διὰ τὸ κατεπεῖγον τῆς χρείας ὑπὸ τοῦ ταμε̣ί̣[ο]υ̣ ἀ̣π̣[αι]τῆσαι παρὰ τῶν προειρημένων ναυκλήρων καὶ τοῖς λογισ̣μ̣ο̣[ῖς τοῦ ἱερωτ]ά̣τ̣ου ταμείου ἀνενεγκεῖν φρόν<τι>φρονσον(*), μηδὲν τὸ παράπαν πλ̣[ὴν τῶν πρ]οειρημένων μόνων τοῖς τοῦ ταμείου λογισμοῖς λογισάμενος. ι̣ϛ (ἔτους) ιε (ἔτους) η (ἔτους), Μεχεὶρ ιδ. ἀ(ντίγραφον)· αὐτ̣ὸ τὸ μέρος̣ τῆς παρὰ σοῦ̣ πρώην δ̣ὲ̣ [γραφείσης π]ρός με ἐπιστολῆς ὑποτετάχθαι
85προσέταξα ἵνʼ εἰδέναι [ἔχοις ὅτι] δ̣ιʼ ὧν ἔναγχος ἀντέγραφον τὰ καλῶς καὶ ἀνθρωπίνως σοι παραστάντα ἔφθην βεβαιώσας.
86/89,ms/ κε(χρόνισται) Μεχείρ
ἄλλης. Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτ[ροπος τῆς κατ]ωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρατηγῷ Πανοπολίτου χαί(ρειν). ἐντυχὼν τοῖς ὑποτεταγμένοις καὶ τοῖς προσταχθεῖσιν ὑπὸ τοῦ κυρίου μου̣ Δ̣[όμνου τοῦ δ]ι̣ασημοτάτου καθολικοῦ πεισθεὶς
τὰ μὲν βιβλία πάντα καὶ τὰς̣ [ἀπογραφὰς π]άσας ἀκρειβῶς(*) κατασημηνάμενος τῶν τε ἰουρατόρων δύο τοὺς μάλιστα ἐντρεχεστέρους καὶ τοὺς γενομένους γραμματέας ἤτοι βοηθο̣[ὺς Χρυσίππ]ου τοῦ κηνσίτορος καὶ μέντοι
καὶ τὸν βιβλιοφύλακα εὐθ[έως ἀποστεῖλ]ον τῇ τάξει ἐκδεξομένους ἐνταῦθα τὴν ἄφειξιν(*) τοῦ αὐτοῦ κυρίου μου καθολικοῦ. ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι πολλοῖς χρόνοις. ιϛ (ἔτους) ιε (ἔτους) η (ἔτους), Μ[εχεὶρ   ̣  ̣] ἀ(ντίγραφον)· τίνα ἡ τάξις ὑποβέβληκεν πε-
ρὶ τῶν διαφερόντων̣ [ταῖς ἀπογραφ]αῖς τευχῶν τῶν ὑπὸ Χρυσίππου τοῦ κηνσίτορος ἀποσταλέντων δείκνυται ἐκ τῶν ὑποτεταγμένων. ἵνα τοίνυν τὸ ἀληθὲς ἐξετασθείη τ̣[οὺς βιβλιο]φύλακας Πτολεμαέων ὁμοῦ καὶ
90Πα̣ν̣ο̣π̣ο̣λι̣[τ]ῶν καὶ τῶ̣[ν ἰουρατόρω]ν δύο τινας τοὺς μάλιστα ἐντρεχεστέρους ἐξ ἑκατέρας τῆς πόλεως καὶ τοὺς γενομένους μετὰ τοῦ κηνσίτορος βοηθοὺς εἴτε γραμματέας μετὰ̣ [καὶ τῶν] κ̣ήνσων ὑπό σου κατασημανθέν-
των ἀπόστειλον ἅμα̣ [τῷ δέξασθαί σ]ε̣ τὰ γράμματα.
92/96,ms/ κε(χρόνισται) Μεχείρ
τοῦ προγράμματος. ἐξ αὐθεντεία[ς](*) [Αὐρηλίου Ἰ]σιδώρου ἐπιτρόπου τῆς κατωτέρω Θηβαίδος· ὁποῖα καὶ νῦν ὁ̣ κύριός μου Δόμνος ὁ διασημότατος καθολικὸς τὴν ἑαυτοῦ συνήθη̣ πε̣[ρὶ παντὸς] γ̣ένους κηδεμονίαν ἐπιδικνύ-
μενος(*) ἀκολούθως τῷ θεί[ῳ ὅρῳ τῶ]ν δεσποτῶν ἡμῶν τῶν βασιλέων καὶ τῶν ἐπιφανεστάτ̣ω̣ν Καισάρων ἐπέστειλεν περὶ τοῦ εἴ τινα ἔστιν προφάσει βαλλαντίων τοῖς τρ̣[απεζείταις](*) δ̣ιδόμενα κω̣λῦσαι, εἰ δὲ καὶ δεδο-
μένα, ταῦτα φανερὰ κ̣α̣τ̣α̣σ̣[τῆσαι, συνέ]ζευξα τῷδε τῷ προγράμματι· γενέσθω τοίνυν πᾶσιν τοῖς ὑπε̣[υ]θ̣ύνοις ἐπιμελὲς ἐντεῦθεν μὲν μηκέτι προφάσει βαλλαντίων διδόν̣α̣ι̣, [εἰ δὲ καί] τ̣ι εἴη ἀπὸ τῶν προαγόντων
95χρόνων ἀφʼ οὗ τὸ πρόσταγ̣[μα προυτέθ]η(*) δεδομένον, τοῦτο προσιέναι τῇ τάξει τῆς στρατηγίας καὶ φανερὸν ἐγγράφως καθισταν(*) ἵνα διʼ αὐτῆς τέως μὲν ἁπλοῦν τὸ δεδομένο[ν ὡς κεκέλ]ευσται παρὰ τῶν ὑποδεξαμένων
τραπεζειτῶν(*) ἀπαιτηθῇ [καὶ τῇ ἐμῇ με]τ̣ριότητι τὰ δοθέντα φανερὰ καταστῇ, ἐγώ τε ὡς ἐκέλευσεν ὁ αὐτὸς κύριός μου καθολικὸς ἀνενέγκας περὶ τούτου ἐπʼ αὐτὸν ὅρο̣[ν ὡς ἂν αὐ]τῷ παρασ̣τ̣ῇ περὶ τούτου ἐκδέξομαι.
προθές. ιϛ (ἔτους) ιε (ἔτους) η (ἔτους), Μεχε[ὶρ   ̣  ̣ καὶ το]ὺς τραπεζείτας(*) μηδὲ ἐπὶ βαλλαντίων προφάσει πλεονεκτεῖν τοὺς τὰς εἰσφορὰς κατατιθεμένους πάλαι τυγχάνω προστεταχώς. εἴ τι τ̣[οίνυν   ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣νιευς ὁ Λατοπολιτῶν στρατη-
γὸς κατὰ ταύτην̣ ἐπ̣[ιδέδωκε]ν πρόφασιν ἀπολαβέτω διὰ τῶν ἑαυτῷ προσηκόντων, τὰ δὲ̣ ὑπʼ ἐμοῦ προστεταγμένα καὶ νῦν δῆλα γενέσθω τοῖς συντελοῦσιν̣. κ[α]ὶ̣ α̣[ὐτὸς δὲ ἐξε]τάσας τὴν τῶν τραπεζειτῶν(*)
πρᾶξιν ὅσον ἂν κα[λὴν] \τ[ὰ κα]/ [ἀνευρί]σκῃς τὴν ἐπίνοιαν σφετερισθὲν παρʼ αὐτῶν τοσοῦτον τέως ἀπαιτήσας ἀναδίδαξόν με περὶ τῆς ποσότητος ὅρον ἐκδεξόμενο[ς].
100/103,ms/ κε(χρόνισται) Μεχείρ
100ἄλλης κομισθ(είσης) ἀπὸ διαπομπ(ῆς)   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Μεχεὶρ α]ϛ. Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος στρατηγοῖς καὶ στολά[ρ]χαις τῆς ἐπιτροπῆς χαίρειν. ο̣ἱ̣ [τῇ εὐθενί]ᾳ τῇ στρατιωτικῇ ὑπηρετού-
μενοι κυβερνῆται καὶ̣ [ναῦται, συ]νκακουργούντων αὐτοῖς καὶ τῶν ἐπιμελητῶν καὶ τῶν ἐφεστώτων αὐτοῖς στρατιωτῶν, πολλαῖς καὶ π̣[οικίλαις] ἐπιχειρεῖν ἐνέδραις οὐ πα-
ρετούμενοι ἐ̣ν̣ τοῖς ὅ̣[ρμοις τ]ῶ̣ν πόλεων καὶ τῶν ἐπινίων(*) κωμῶν τὸν πάντα καιρ̣ὸ̣ν ὁρμοῦντες καταναλ̣ί̣σκουσιν πραγματευόμενοι καὶ   ̣  ̣[- ca.9 -]ες περὶ τὴν στρατιωτικὴν
εὐθενίαν ὡς ἐκ̣ τούτ̣ο̣[υ καὶ προσ]τ̣ίμοις ὑποβαλεῖν καὶ παραπέμψαι ἐπὶ τὴν ἡγεμονία[ν] ἀναγκασθῆναί με. ὡς δὲ ἔοικεν, ἐπέτριψ[ε]ν μᾶλλον αὐτοὺς [ἢ καὶ ἀπέτ]ρεψεν ἡ συμμέτρως προσενε-
χθεῖσα αὐτοῖς τειμωρ̣[ία](*) [ὑπό τε τῆ]ς̣ ἡγεμονίας καὶ τῆς ἐμῆς μετριότητος, ὡς καὶ νῦν τ̣α̣ῦτα ἐπιστεῖλαι ὑμῖν ἀναγκασθῆναί με ὅπως τ̣ο̣(*) παραπορ̣ε̣[υόμενα πλοῖα τῆς] εὐθενίας μήτε φόρτο̣[υ]ς ὑπο-
105δεξάμενα(*) μήτε μὴ[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣ν̣α ὅλως ἐν τοῖς ὅρμοις τῆς ὑφʼ ὑμᾶς διοικήσεως ὁρμεῖν ἐπιτρέψετε, \ἀλλʼ/ εὐθέως μὲν ἐξελαύνειν πλεῖ̣ν̣ [σπουδάσητε]· τ̣οὺς δὲ ἀνθισταμένους καὶ θρα-
συτέρους ἐν αὐτο̣ῖ̣ς φ[ροντίσατε πά]ν̣τ̣ας ἀγαγεῖν πρός με παραπεμφθησομένους καὶ δίκην δώσοντας ἐπὶ τῇ τηλικαύτῃ ἐνέδρᾳ   ̣α̣λ̣[  ̣]ο̣ν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ε̣ὖ δὲ ἴστε ὡς ἠ(*) αὐτὸς ἐπιστὰς
ἢ ἄλ̣λως μαθὼν μά̣λ̣[ιστα δέον] διὰ πάσης σπουδῆς τουτο(*) ἐπιχειρῖν(*) εὑρίσκοιμι ἧττον ὑμᾶς πεφροντικέναι περὶ τὴν οὕτως ἀναγκαῖον κα[ὶ] σ̣π̣[ουδαῖαν φρο]ν̣τίδα, ἐπεξελθεῖν καθʼ ὑμῶν
ἐπ αξιωως(*) ὕπαρ ὅσι̣ο̣[ν ἔσται. ἐρρῶ]σ̣θαι ὑμᾶς εὔχομαι πολλοῖς χρόνοις. ιϛ (ἔτους) καὶ ιε (ἔτους) καὶ η (ἔτους), Μεχεὶρ δεκάτῃ ι.
109,ms/ κε(χρόνισται) Μεχείρ
ἄλλων <ϛ> ἀναδοθεισῶν̣ [ὑπὸ Ἥρωνος κο]μενταρησίου καὶ προγράμματος, Μεχεὶρ κ. α. Αὐρήλιο̣ς̣ Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρα̣τ̣[ηγῷ Πανοπ]ολ(ίτου) χαί(ρειν). πάντα τὸν οἶνον τὸν
110,msupβ[ε]
5
110ὑ̣πὲρ τοῦ ιε̣ (ἔτους) καὶ ιδ (ἔτους) καὶ ζ (ἔτους) λοιπαζόμενον καὶ τὸν ὑπὲρ τῶν δὲ ἀνέκαθε[ν χρόνων ἄ]χ̣ρ̣ι ξέστου ἑνὸς ἐν ἀποθέτῳ ε̣ἶ̣ν̣α̣ι̣ ἐν τοῖς̣ ἐπινείο̣ι[ς] καὶ ἐπι̣[κα]ίροις τόποις τοῦ νομοῦ
διὰ φ̣ροντίδο̣ς̣ σοι γενέσθω, ἵνα μὴ τῶν πλοίων ἀφιχθέντων πρός σε ἐνέ̣[δρα τις ἐπ]ὶ τὴν ἐμβολὴν γέ̣ν̣η̣ται. δεήσει γὰρ ἐπʼ αὐτῆς ὥρας γομωθέντα̣ τὰ πλοῖα τὸν ἀνάπλουν
ποιεῖσθαι. οἱ γὰρ γενναιότατοι στρατιῶται πραιτέριτοι τοῦ εἴδους πλείστων νο̣[σημάτων ἐ]ν̣τυγχάνουσιν. ἐν ο̣ἷς δὲ τόποις ἡ ἀπόθεσις γεγένηται καὶ ἐν ποίοις ὅρμοις διὰ ταχέων δη-
λῶσ̣α̣ί μοι φρόντισον. ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι πολλοῖς χρόνοις. ιϛ (ἔτους) ιε (ἔτους) η̣ (ἔτους), Μ̣[εχεὶρ   ̣  ̣].
114/116,ms/ κε(χρόνισται) Μεχείρ
ἄλλης. Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρατηγῷ [Πανοπολ]ί̣του χαίρειν· τρισχ̣είλια(*) κανίδια(*) οἴνου ἐ̣μβαλέ̣σ̣θ̣αι εἰς τὸ κατασκευασθὲν δισχειλι-
115αγωγ̣ὸν(*) πλοῖον ᾗ τάχος καὶ ἐξαποστεῖλαι εἰς τὴν ἀνωτέρω Θηβαίδα διʼ [ἐπιμελητο]ῦ̣ ἀξιοχρέου φροντίς σοι γενέσ[θ]ω. καὶ ὅτι σοι τοῦτο πέπρακται καὶ κ̣ατὰ ποίαν ἡμέραν
καὶ διὰ τίνος ἐπιμελητοῦ τῇ τάξει φανερὸν κατάστησον. ἐρρῶσθαί σε εὔχομ̣[αι πολλοῖς] χ̣ρόνοις. ιϛ (ἔτους) ιε (ἔτους) η (ἔτους), Μεχεὶρ κ.
117/121,ms/ κε(χρόνισται) Μεχείρ
ἄλλης. Α̣ὐ̣ρή̣λιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος στρατηγοῖς τ̣ῶν ὑ̣π̣[ογεγραμμέ]νων νομῶν χαί(ρειν). ἐ̣γὼ μὲν καὶ τοῦτο ἀπʼ ἐμαυτοῦ συνειδὼν(*) αἴτιον γιγνόμε-
νον ἐνδείας περὶ τὰς τροφὰς τῶν γενναιοτάτων στρατιωτῶν ἐπαυξα[νόμενον δ]ὲ διὰ τὴν ὑμετέραν ῥαθυμίαν ἔφθην ἔτι πάλαι κελεύσα[ς] μὴ ἐμπιστεύεσθαι
τὰς παρʼ ὑμῶν ἐπιστολὰς περὶ τῆς ἀναπομπῆς τῶν εὐθενιακῶν εἰδῶν [τοῖς μετα]κ̣ομίζουσι ταῦτα ἐπιμεληταῖς, ἀλλὰ διʼ ὑπηρέτου ἀποστέλλεσθαι πρὸς τοὺς διαδότας
120ἢ Φί̣λ̣ωνα τὸν ἐπίτροπον τῆς ἀνωτέρω Θηβαίδος, ὡσὰν ἐκ πλήρους τὰ ἀ̣[ποστελλό]μενα ἀπαιτηθείη. ἐξ ὧν δέ μοι γράφει ὁ αὐτὸς Φίλων φαίνεσθε μηδὲν τούτων
ἐπισ̣τ̣ροφ̣ήν τινα ποιησάμενοι. καὶ ἡ μὲν ἐποφειλομένη καθʼ ὑμῶν ἐπ̣[εξέλευσι]ς̣ εἰς καιρὸν ὑμῖν μετὰ τῶν ἄλλων ταμιεύεται. φροντίσατε δὲ τοὺς ἐπιμελητὰς
ἅπαντας τῶν ἰνδικτιώνων κατʼ εἴδος συναγαγόντε̣ς ἀπαιτῆσαι ἕκαστο[ν λόγου]ς̣ τῆς ἐν τῇ ἄνω Θηβαίδι διαδόσεως ὧν ἐπὶ τόπων παρείληφεν εἰδῶν, μὴ μόνον
ἄχ̣ρ̣ι λογογραφείας(*) ἀλλʼ ἐπὶ φορᾶς τῶν ἀποχῶν ἃς προσήκει αὐτὸν κομί̣[ζεσθαι πα]ρὰ τῶν ὑπειληφότων, καὶ εἰ μέν τινας εὕροιτε πλήρη τὰ ἐγχειρισθέντα αὐτοῖς διαδε-
δωκότας̣, τὸ ἄπραγμον αὐτοῖς παρασχεῖν, τοὺς δέ γε ἐνδεεστέρον(*) τὴν δ̣[ιάδοσιν] π̣οιησαμένους διʼ ὑπηρετῶν πρός με παραπέμψαι, προσκειμ̣ένης τῆς περὶ ἑκάστου
125τῶν πεπραγμένων ὑμῖν δηλώσεως τοῖς πρός με γράμμασιν. καὶ το̣ῦτ̣[ο δεῖ ὑμᾶς] π̣ληρῶσαι εἴσω ἡμερῶν πεντεκαίδεκα ὡσὰν παρ̣ʼ ἐμοὶ διακριθείη ἕκαστα, καὶ ἐπι-
σ̣τ̣ρεφ̣[εί]ας τῆς προσηκούσης τυχόντα τοῦ λοιποῦ τὰ τοιαῦτα γίγνεσθαι [μὴ συμβαίη. ἐ]ρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι πολλοῖς χρόνοις. ιϛ (ἔτους) ιε (ἔτους) η (ἔτους), Μεχεὶρ κ. εἰσὶ δέ. Κουσσίτου
Λ̣[υκ]οπολίτου Ὑψηλίτου Ἀπολλωνοπολ(ίτου) Ἀνταιοπολ(ίτου) Πανοπολ(ίτου) Θινίτο[υ].
128/132,ms/ κε(χρόνισται) Μεχείρ
ἄλ̣λ̣η̣ς̣. Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος στρατηγοῖς καὶ ἰουρ[άτορσι τῆς ἐ]π̣ιτροπῆς χαί(ρειν). κεινήσεως(*) γενομένης κατὰ τὸν Λυκοπολίτην νομὸν περὶ τῆς
ἐ̣σ̣π̣αρμένης ἀ̣πὸ ὑπολόγου ἀφόρου, προσέταξεν ὁ κύριός μου Δόμνος ὁ διασ[ημότατος κ]α̣θολικὸς καὶ τὰς τοῦ φθάνοντος χρόνου προσόδους χρῆναι παρὰ τῶν κατε̣σχη-
130κότων ταύτην τῷ ταμείῳ περισωθῆναι, τὸ αὐτὸ δὲ δεῖν καὶ ἐπὶ τῶν [ἄλλων τῆς] ἐπιτροπῆς νομῶν προχ̣ω̣ρ̣ῆσαι. φανερᾶς τοίνυν γενομένης καὶ τῆς τοιαύτης̣
ἁπάσης γῆς ἐκ τῆς τῶν κηνσιτόρων καταμετρήσεως φροντίσατε ἕκασ[τος τὰ ὀνόματ]α τῶν κτητόρων τῶν διακατεχόντων τὴν ἐσπαρμένην ἀπὸ ὑπολόγου
ἀφόρου ἀπὸ τῶν κήνσων μετὰ πάσης ἀκριβείας ἐκλαβόντες διὰ γραμμά̣[των ἐπʼ ἐμὲ] ἀνενεγκεῖν, προσκειμένης τῆς ποσότ̣η̣τος τοῦ ἀρουρηδοῦ̣ κατὰ κοίτην καὶ τοπαρ-
χίαν ἢ καὶ κώμην ἵνα εἰς ἔργον προαχθῇ τὰ δόξαντα τῷ κυρίῳ μ[ου καθολικ]ῷ· ὡς δʼ ἂν εἰδείητε τὰ ὑπὸ τῆς μεγαλειότητος αὐτοῦ πρὸς τὴν̣ ἐμὴν μετριότητα
ἐπεσταλμένα, τούτων τὸ ἀντίγραφον συνέζευκται. ἐρρῶσθαι ὑμᾶ[ς] εὔχ[ομαι πολλοῖ]ς χρόνοις. ιϛ (ἔτους) ιε (ἔτους) η (ἔτους), Μεχεὶρ κ. ἀ(ντίγραφον) ἐπιστολ̣ῆς καθολικοῦ· αὐτὰ τὰ
135παρὰ σοὶ πεπραγμένα συνελέγχει τὴν Ἡρακλείου τοῦ καὶ Ξανθίππου [στρατηγοῦ] κατὰ τοῦ ταμείου πλεονεξίαν, εἴπερ ἀντὶ τῶν δισχειλ[ί]ων(*) καὶ πεντακοσίων
ἀττικῶν ἃς ἐτύγχανον ὑπὲρ τῆς ἐξ ὑπολόγου πρότερον γῆς π̣[ραθείσης] περὶ κώμην Ἰμούθου τῆς Λυκοπολιτῶν ἐνορίας πέντε καὶ τεσσερά-
κοντα φαίνονται ἕτεροι τάλαντα ἐπαγγειλάμενοι, καὶ ταῦτα [ἐπεπρ]ά̣κει μηδέπω τῶν ἐννόμων κηρύξεων πεπληρωμένων. διόπερ καλῶς
138,msupκϛ
6
ἂν ἔχοι ὑπὸ δημο̣[σίοις κελεύ]σ̣μασι προτρέψεσθαί σε τοὺς β̣ουλ̣ομένους πλέον προσκομ̣[ί]ζειν ὄφελος τῷ ταμείῳ· ὁπότε δὲ ὁ τεταγμένος τῶν ἁστ̣[ῶν ἀρι]θ̣μὸς πληρωθείη, φημὶ δὲ
μετὰ ἕκτον παρά[γγελ]μ̣α, αὐτὸ τοῦτο σημῆναι φρόντιστον τῇ τάξει, ἵνα τῆς ἑβδόμης ἅστης παρʼ ἐμοὶ πληρω̣θ̣είσης κυροθείη(*) τὰ προσήκοντα, τέ̣ω̣[ς δὲ οἱ  ̣]  ̣ εἰς τ̣  ̣  ̣ τοσοῦτον ὑπερβαλλό-
140μενοι ἐχέσθωσαν τ̣[ῆς ἐπαγγε]λ̣ίας δίχα προκρίσεως τοῦ ταμείου, πλὴν εἰ μή τινες ἕτεροι ἐπα̣υξῆσαι βουληθεῖεν τὰ ὑπʼ ἐκείν[ω]ν ἐπηγ̣γ̣ελμένα. ἐπεὶ δὲ κ̣α̣ὶ̣ [τοῦ διελ]η̣λυθότος ἄχρι νῦν χρόνου
λογισμὸν δεῖ γενέ̣[σθαι, γν]ῶ̣θι τίνες ἦσαν οἱ τότε ταύτην καρπούμενοι τὴν χώραν, ἵνʼ ἥ τε ὀφειλομένη πρόσοδος ὑπὲρ αὐτῆς ἀποσωθείῃ τῷ ταμε̣ί̣[ῳ καὶ τὰ ἐ]π̣ὶ τῇ φορολογίαι τεταγμένα
παρʼ αὐτῶν τῶν κατ̣[εσχηκότ]ων. ἐπεὶ δὲ συνέστηκεν ἐκ τῆς̣ ὁμοίας εἰδέας(*) τῆς ἐν ὑπολόγ̣ῳ πρότερον φερομένης ἐσπαρμένην νῦν κατειλῆμφθαι ων[  ̣  ̣  ̣  ̣ τὰ] βιβλία τοῦ κηνσίτορος σημα̣ί̣νε̣ι,
καὶ ἐπʼ ἐκείνῃ παρὰ̣ [τῶν τε δ]ιακατεσχηκότων καὶ τῶν νῦν κατεχόντων τὸ ἀζήμιον γενέσθω τ̣ῷ ταμείῳ κατὰ τὰ προειρημένα ἐπεί(*) τε τοῦ προειρημένου̣ [νομοῦ] κ̣αὶ τῆς ἄλλης τῆς ὑπό σε διοικήσε-
ως ὡς ἐξεῖνα̣ι̣ τ̣οῖς β[ουλομένοι]ς ἐπεὶ(*) τῇ τοιαύτῃ γῇ ὑποστάσεις προσφέρειν κατὰ τὸ παρά̣δ̣ε̣ι̣γμα τῶν ἤδη προσεληλυθότων.
145/147,ms/ κε(χρόνισται) Μεχείρ
145ἄλλης. Αὐρήλιος Ἰσίδωρο̣ς ἐπ[ίτροπος τ]ῆ̣ς κατωτέρω Θηβαίδος στρατηγοῖς τῆς ἐπιτροπῆς χαί(ρειν). εἰ καὶ κ̣ίνδυνος μείζων κατὰ τὸ εὔλογον ἐξεδέχετο τοὺς παραλε̣ι̣πόντ̣[ας](*) [τὴν ἑ]αυτῶν ἄμπελον ἐν ταῖς μικρῷ
πρότερον γενομέναις κα̣[τὰ τὸ θεῖο]ν̣ πρόσταγμα ἀπογραφαῖς πρὶν τῆς τῶν κηνσιτόρων ἀφίξεως, ὅμως πρὸς τὴν τῶν καιρῶν εὐμ̣ο̣ιρίαν κα̣ὶ̣ τὸ κατʼ α\ὐ/τοὺς τέως̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ησάμενος κελεύω ὑμῖν τὴν
σύγκρισιν τῶν ἀπογραφῶ[ν ἁπασῶ]ν̣ καθʼ ἕκαστον ὄνομα καὶ τοποθεσίαν πρὸς τοὺς συσταθέντας κήνσους ποιήσασθαι, ὡσὰν φανεροὶ γένοιντο οἱ τὰς ἀπογραφὰς πα̣[ραλιπόν]τες εἴτε ἐκ πλήρους εἴτε ἀπὸ μέ-
ρους. καὶ τούτους δίχα τιν̣[ὸς ὑπερθ]έσεως ἀπαιτῆσαι καὶ τὸν ὑπὲρ τῆς πρώτης καὶ δευτέρας ἰνδι̣κτίωνος ὀφειλόμενον οἶνον, ἀγαπητῶς̣ ἔχοντας τὸ τὴν μείζ̣[ονα ἐν τῷ] παρόντι ἐκπεφευγέναι κατα-
δίκην, ἵνα καὶ κακεῖνο(*) τὸ μ̣έ̣[τρον τοῦ] ο̣ἴνου εἰς τὴν στρατιωτικὴν̣ ε̣ὐθε̣νείαν καὶ μὴ εἰς κέρδος τοῖς κακουργήσασι προχωρησαι(*). ὅτ̣ι μέντοι ἡ ἀ̣να̣μ̣έ̣τρησις σαφῶς δι[ακρίνει τὴ]ν μηδέπω κατὰ̣ τ̣ὸν καιρὸν
150τῶν προειρημένων ἰν̣[δικτιών]ω̣ν δύο καταπεφυτευμένην ἄμπελον, καὶ τοῦτο ἔστι δῆλον ὡς μὴ παράλογόν τινα ὑπομεῖναι ἐ̣νόχλησ̣ι̣ν̣. φροντίσατε δὲ [καὶ τὸ ἐκ] τοῦ λόγου τούτου περισωθησόμε-
νον ξεστιμὸν καὶ πάντ̣[α τὰ κ]α̣τ̣απεπραγμένα ὑμῖν διὰ γραμμάτων ἐπʼ ἐμὲ ἀνενεγκεῖν, χ̣άριτος πάσης ἢ κέρδους τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν καὶ κὰν(*) ἐν τούτῳ π̣[ροτιθ]έ̣ντες· ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι
πολλοῖς χρόνοις. ιϛ (ἔτους) ιε (ἔτους) [η (ἔτους), Με]χ̣εὶρ ιη.
153/155,ms/ κε(χρόνισται) Μεχείρ
ἄλλης̣. Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπί[τροπος τῆ]ς κατωτέρω Θηβαίδος στρατηγοῖς τῆς ἐπιτροπῆς χαί(ρειν). τοὺς τὰς ἅμαξας καὶ τὰς βοῦς τὰς ἀποσταλείσας εἰς Καινὴν διὰ τὰς τῶ̣[ν μετάλ]λ̣ων ὑπηρεσίας παρεσχηκότας
εὐθέως ἐξαποστείλατε πρ[ὸς τοὺς ἐκ]εῖσε ἀποδέκτας παραλημψομένους τάς τε ἅμαξας καὶ αὐτὰς τὰς βοῦς· ὅτι δὲ ὑμῖν τοῦτο πέπρακται διὰ γραμμάτων δηλῶσαι̣ [φροντίσ]ατε. ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι πολ-
155λοῖς χρόνοις ιϛ (ἔτους) ιε (ἔτους) η (ἔτους), [Μεχεὶρ] ιθ.
156/160,ms/ κε(χρόνισται) Μεχείρ
τοῦ προγράμματος· ἐξ αὐθεν[τίας Αὐρη]λίου Ἰσιδώρου ἐπιτρόπου τῆς κατωτέ̣ρω Θηβαίδος. ἐκ τῶν κατὰ τὸν Λυκοπολίτην πεπραγμένων καὶ ε̣ἰ̣ς̣ γνῶσιν τοῦ κ̣[υρίου μο]υ̣ Δόμνου τοῦ διασημοτάτου
καθολικοῦ ἐληλυθότω[ν περὶ τῆ]ς γῆς ἀπὸ \ὑπο/λόγου ἀφόρου, ἧς αἵρεσις τῷ ταμείῳ προση̣ν̣έχθη, προσέταξεν τὸ μεγαλεῖον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν νομ̣[ῶν τῆς ἐ]πιτροπῆς ἐξεῖναι τοῖς βουλο-
μένοις ἐπὶ τοιαύτῃ γῇ ὑ[ποστάσει]ς̣ προσφέρειν. ὅποσοι τοίνυν τοιαύτας αἱρέσεις προσαγαγεῖν βούλονται προσίτωσ̣α̣ν τῇ τάξε̣ι̣ τῆς ἐπιτροπῆς κατὰ τὰ δ[όξαντα τῷ] κ̣υρίῳ μου τῷ καθολικῷ ὡσ-
ὰν τῶν νεμομισμένω[ν προκηρ]ύξεων ἓξ παρʼ ἐμοὶ πεπληρωμένων τὰ λείποντα πρὸς ἀναπλήρωσιν τῆς κυρώσεως διὰ τῆς καθολι̣κ̣ῆς̣ τ̣άξεως κα̣[τὰ τὸν τοῦ] τ̣αμείου νόμον προχωρήσε̣ι-
160εν. πρόθες. ιϛ (ἔτους) ιε (ἔτους) η (ἔτους), Μ̣[εχεὶρ   ̣  ̣].
ἄλλων β κομισθεισῶν δι(ὰ) τ̣[ῶν ἐγγεγ]ραμμένων, Μεχεὶρ κδ. μιᾶς · Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρατηγῷ κ̣αὶ ἀποδέκταις̣ χ̣[ρημάτω]ν̣ Πανοπολίτου χαί(ρειν). τοῖς ὑπὸ
Οὐαλέριον πραιπόσιτον [ἱππεῦσι] σαγιτταρίοις διακειμένοις ἐν κάστροις τῆς Ποτεκόπτου φροντίσατε ἐξοδιάσαι ὑπὲρ δωνατίου τῆς πρὸ δ̣ε̣κ̣α̣δύ̣ο̣ κα̣λανδ̣ῶ̣[ν Δεκε]μ̣βρίων κρατήσεως τοῦ
δεσπότου ἡμῶν Διοκ[λητιανοῦ] τοῦ πρεσβυτέρου Σεβαστοῦ τῆς εὐτυχεστάτης ζ καὶ ϛ ὑπατείας τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Διοκλητ̣ιαν̣οῦ̣ κ̣α̣ὶ̣ Μα̣ξιμιανοῦ̣ [Σεβαστ]ῶ̣ν δηναρίων μυριάδας τριά-
κοντα καὶ δισχειλίας(*) π̣[εντακοσ]ίας̣ ἀττικάς· καὶ ὑπὲρ δ̣ωνα̣τ̣ί̣ο̣υ τῆ̣ς̣ πρὸ δέκα μιᾶς̣ κ̣α̣λανδῶν Ἰανουαρίων γε̣ν̣ε̣θ̣λίου τοῦ α̣ὐτ̣ο̣ῦ̣ [δεσ]π̣ό̣τ̣ου ἡμ̣[ῶν Διοκ]λ̣ητιανοῦ τοῦ πρεσβυτέρου <Σεβαστοῦ>
165,msupκζ̣
7
165τῆς αὐτῆ̣ς̣ ὑπατίας(*) δηναρίων μυριάδας τριάκοντα̣ λ καὶ δισχειλίας(*) πε̣[ντακοσία]ς̣ ἀ̣τ̣τ̣ι̣κ̣ά̣ς̣, ὁ̣μοῦ τὰς συναγομένας δηναρίων μυριάδα̣[ς ἑ]ξ̣ήκοντα
κα̣ὶ̣ πεντακ̣ισχειλίας(*) ἀ̣ττικὰς καὶ ταύτ̣ας παραδοῦναι Οὐαρθαν  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ Μαξίμῳ ἱππεῖ ὀπινιάτορσι καὶ ἄποχα δέξασθ̣αι παρʼ αὐ-
τῶν ἐπὶ τῇ ἀπαρι̣θμήσ̣ει γράμματα. ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι πολ̣[λοῖς χρό]νοις. ιϛ (ἔτους) καὶ ιε (ἔτους) καὶ η (ἔτους), Μεχεὶρ ιγ.
ἄλλης. Αὐρήλι[ο]ς̣ Ἰσίδωρος̣ ἐ̣πίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιν[αρίῳ στ]ρατηγῷ καὶ ἀποδέκταις χρημάτων Πανοπολίτου χαί(ρειν). τοῖς ὑπὸ Εὐ-
δαίμονα ἔ̣π̣αρχον ἱππεῦσιν εἴλης β Ἡρκουλίας δρομεδαρίων δι[ακειμέ]νοις ἐν Τοετὼ καὶ Ψινάβλα φροντίσατε ἐξοδιά̣σ̣αι ὑπὲρ δωνατίου
170τῆς πρὸ ιβ̣ καλανδῶν Δεκεμβρίων κρατήσεως τοῦ δεσπότου ἡμ̣[ῶν Δι]οκλητιανοῦ τοῦ πρεσβυτέρου Σεβαστοῦ τῆς εὐτυχεστάτης ζ καὶ
ϛ ὑπατείας τ̣ῶν δεσποτῶν ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανο[ῦ Σεβασ]τ̣ῶν̣ δηναρίων μυριάδας πέντε καὶ τρισχειλίας(*) ἑπτακοσίας
πεντήκον̣τ̣α ἀττικάς, καὶ ὑπὲρ δωνατίου τῆς πρὸ δέκα μιᾶς καλα[νδῶν Ἰ]α̣νο̣υ̣αρίων γενεθλίου τοῦ αὐτοῦ δεσπότου ἡμῶν Διοκλητια̣ν̣ο̣ῦ
τοῦ πρεσβυτ̣έρου Σεβαστοῦ τῆς αὐτῆς ὑπατείας δηναρίων μυριάδας [πέντ]ε̣ καὶ τρισχειλίας(*) ἑπτακοσίας πεντήκοντα ἀττικάς, ὁμοῦ
τὰς συναγομ̣ένας δην̣α̣ρίων μυριάδας δέκα καὶ ἑπτακισχειλίας̣(*) [πεντ]α̣κοσίας ἀττικάς, καὶ ταύτας παραδοῦναι Πε̣τεησίῳ̣ (δεκαδάρχῳ) ὀπι̣ν̣ι̣-
175άτορι καὶ ἄπο̣χα δέξασθ[αι] παρʼ αὐτοῦ ἐπὶ τῇ ἀπαριθμήσει γράμματα. [ιϛ (ἔτους) κ]α̣ὶ̣ ιε (ἔτους) καὶ η (ἔτους), Μεχεὶρ ιγ.
ἄλλων δ κομ̣ισθεισῶν δι(ὰ) τῶν ἐγγεγρ(αμμένων), Φαμενὼθ α. α Αὐρήλιος Ἰσίδ̣[ωρος ἐ]π̣ίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρατηγῷ κα̣ὶ̣ [ἐ]π̣είκταις
177,ms⎛ ἀνεδόθη
178,ms⎝ ὑπὸ τοῦ στρα-
179,msτηγοῦ ⎠
πλοιοποιειας̣(*) Π̣ανοπολ(ίτου) χαί(ρειν). τὸ κέρας ὅπερ λ\εί/πει ὑμῖν εἰς τὴν τοῦ κατασκευ[αζομένου] δισχειλιαγωγοῦ(*) πλοίου ἐξαρτίαν(*) κομίσασθε διὰ Τυράννου [τ]οῦ ν̣αυκλήρου.
τὰ γὰρ κυπαρίσ̣σινα ξύλα εἰς τὴν τῶν πηδαλίων κατασκευὴν εἰκὸς ὑμᾶς ἔκ̣[παλαι] ἀ̣πὸ τοῦ Ἀνταιοπολίτου εἰληφέναι. ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι πολλοῖς̣ χρόνοις.
179/180,ms/ κε(χρόνισται) Φαμενώθ
ιϛ (ἔτους) ιε (ἔτους) η (ἔτους), Με̣χε̣ὶρ ε.
180ἄλλης. Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρα̣τ̣η̣γ̣[ῷ καὶ ἀπο]δ̣έκτα̣ι̣ς̣ χρημάτων Πανοπολίτου χαί(ρειν). τοῖς ὑπὸ Λεόντιον πραιπόσιτον σ̣τ̣ρατ̣ι̣ώταις
οὐιξιλλατίων̣ος̣ λεγεῶνος δευτέρας Τραιανῆς διακειμένοις ἐν Ἀπόλλωνος ἄν̣[ω φρον]τ̣ίσατε ἐξοδιάσαι ὑπὲρ δωνατίου τῆς πρὸ δέκα μιᾶς καλανδῶν Ἰανουαρίων γενε-
θλίου τοῦ δεσπό̣του ἡμῶν Διοκλητιανοῦ τοῦ πρεσβυτέρου Σεβαστοῦ τῆς εὐτυχεστά̣[τηςζκα]ὶ ϛ ὑ̣π̣ατε̣ί̣ας τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμι̣ανοῦ Σεβαστῶν
δηναρίων μυριάδας ἑκατὸν τριάκοντα ὀκτὼ καὶ ἑξακισχειλίας(*) δι̣α̣κοσία̣[ς πεντή]κοντα ἀττ̣ι̣κάς, καὶ ταύτας π̣αραδοῦναι Κολλούθῳ (ἑκατοντάρχῳ) σουπερνου̣με̣ρ̣α̣ρίῳ
καὶ Γεροντίῳ σημιαφόρῳ(*) ὀπινιάτορσι καὶ ἄποχα δέξασθαι παρʼ αὐτῶν ἐπὶ [τῇ ἀπαριθμήσει γράμματα ἐπʼ ἐμὲ] δ̣ὲ ἀνενεγκεῖν. ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχ̣ο̣μαι πολλοῖς
185χρόνοις. ιϛ (ἔτους) ιε (ἔτους) η (ἔτους), Μεχεὶρ κγ.
ἄλλης. Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρ̣[ατηγῷ] κ̣αὶ ἀποδέκταις χρημάτων Πανοπολ(ίτου) χαί(ρειν). τοῖς ὑπὸ Μουκιανὸν πρ̣αιπόσιτον στρα-
τιώταις οὐιξιλλ̣α̣τίωνος λεγεώνων διαφόρων ὀριενταλίων διακειμένοις̣ [ἐν κάστρ]οις τῆς Ποτεκ̣όπτου φροντίσατε ἐξοδιάσαι ὑπὲρ στιπενδίου τῆς̣ πρὸ ιβ καλαν-
δῶν Δεκεμβρίων κρατήσεως τοῦ δεσπότου ἡμῶν Διοκλητιαν̣οῦ τοῦ π̣ρε[σβυτέρου] Σεβα̣σ̣τ̣ο̣ῦ̣ τῆς εὐτυχεστάτης ζ καὶ ϛ ὑπατείας τῶν δεσπότων ἡμῶν
Διοκλητιανοῦ κ̣α̣ὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν δηναρίων μυριάδας διακοσίας τε̣σ̣σαρά̣κ[οντα ἐν]ν̣έα καὶ ἑξακισχειλίας(*) διακοσίας πεντ̣ή̣κοντα ἀττικὰς καὶ ταύτας παραδοῦ̣ν̣α̣ι
190,msupκη
8
190Δρακοντίῳ (ἑκατοντάρχῳ) ὀρδινάτῳ καὶ Χωρικί̣[ῳ σιγνι]φέρι ὀπινιάτορσι καὶ ἄποχα δέξασθαι παρʼ αὐτῶν ἐπὶ τῇ ἀπαρι[θμ]ήσει γράμματα ἐπʼ ἐμὲ δὲ ἀνενεγκεῖν. ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχ[ομαι πο]λλοῖς χρόνοις.
ιϛ (ἔτους) ιε (ἔτους) η (ἔτους), Μεχεὶρ κγ.
ἄλλης. Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κα[τωτέρ]ω̣ Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρατηγῷ καὶ ἀποδέκταις χρημάτων Πανοπολίτου χαί(ρειν). τοῖς ὑπὸ Μουκιανὸν̣ π̣ρα̣ι̣πόσιτον στρατι[ώταις ο]ὐ̣ιξιλλατίωνος λε-
γεώνων διαφόρων ὀριενταλιοις(*) διακ̣ε̣[ιμένοι]ς ἐν κάστροις τῆς Ποτεκόπτου φροντίσατε ἐξοδιάσαι ὑπὲρ δωνατίου τῆς πρὸ ια καλανδῶν Ἰανουαρίων γενεθλίου τοῦ δεσπότου [ἡμῶν] Δ̣ιοκλητιανοῦ τοῦ
πρεσβυτέρου Σεβαστοῦ τῆς εὐτυχεστάτης [ζ καὶ ϛ] ὑ̣πατείας τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν δηναρίων μυριάδας διακοσίας τεσσαράκοντα ἐννέα καὶ ἑξακι[σχειλί]ας(*) διακοσίας π̣εν-
195τήκοντα ἀττικὰς καὶ ταύτας παραδοῦναι Κ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ῳ (ἑκατοντάρχῳ) καὶ Φιλίππῳ σιγνιφέρι ὀπινιάτορσιν καὶ ἄποχα δέξασθαι παρʼ αὐτῶν ἐπὶ τῇ ἀπαριθμήσει γράμματα ἐπʼ ἐμὲ δὲ ἀνε̣νε̣γ̣κεῖν. ἐρρ[ῶσθαι] ὑ̣μᾶς εὔχομαι
πολλοῖς χρόνοις. ιϛ (ἔτους) ιε (ἔτους) η (ἔτους), Μεχεὶρ β̣[ -ca.?- ].
ἄλλων β κομισθ(εισῶν) διὰ τῶν ἐγγεγραμμένων, Φ[αμενὼ]θ β. Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρατηγῷ καὶ ἀποδέκταις χρημάτων Πανοπολίτου χαί(ρειν). φρ[οντίσατε] ἐξοδιάσαι ἐπʼ αὐ-
τῆς ὥρας ἧς ἂν δεξη(*) τὰ παρʼ ἐμοῦ γράμματ[α κατὰ κ]έλευσιν τοῦ κυρίου μου Δόμνου τοῦ διασημοτάτου καθολικοῦ Λεοντίῳ πραιποσίτῳ ἱππέων προμώτων λεγεῶνος β Τραιανῆς δια[κειμέν]ω̣ν ἐν Τεντύρᾳ
ὑπὲρ πραιτερίτου δωνατίου τῆς μὲν πρ̣[ὸ δεκαδ]ύο καλενδῶ̣[ν] Δεκεμβρίων κρατήσεως τοῦ δεσπότου ἡμῶν Διοκλητιανοῦ τοῦ πρεσβυτέρου Σεβαστοῦ τῆς εὐτυχεστάτη̣ς̣ ζ καὶ ϛ ὑπα[τείας τ]ῶν δεσποτῶν
200ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σ[εβαστῶν] δηνάρια δισ̣χ̣είλια(*) πεντακόσια , καὶ ὑπὲρ δωνατίου τῆς πρὸ δέκα μιᾶς καλενδῶν Ἰανουαρίων γενεθλίου τοῦ αὐτοῦ δεσπότου ἡμῶν [Διοκλη]τιανοῦ Σεβαστοῦ
τῆς αὐτῆς ὑπατείας δηνάρια δισχείλια(*) [πεντακό]σια , καὶ ὑπὲρ στιπενδίου καλενδῶν Ἰανουαρίων τῆς εὐτυχεστάτης ὑπατείας τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Κωνσταντίου καὶ Μαξιμια̣[νοῦ τ]ῶ̣ν ἐπιφανεστάτων
Καισάρων δηνάρια μύρια ὀκτακισχίλια , [ὁμοῦ τὰ]ς συναγομένας δηναρίων μυριάδας δύο καὶ τρισχιλίας ἀττικὰς διὰ Μάρωνος (ἑκατοντάρχου) καὶ Ἀμμωνίου ἱππέως ὀπινιατόρων· καὶ ἄπο[χα δέξασ]θαι παρʼ αὐτῶν
ἐπὶ τῇ ἀπαριθμήσει γράμματα. ἐρρῶσ[θαι ὑμᾶς] ε̣ὔχομαι πολλοῖς χρόνοις. ιϛ (ἔτους) καὶ ιε (ἔτους) καὶ η (ἔτους), Φαμενὼθ α.
ἄλλης. Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς̣ [κατωτέρ]ω̣ Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρατηγῷ καὶ ἀποδέκταις χρημάτων Πανοπολίτου χαί(ρειν). τοῖς ὑπὸ Λεόντιον πραιπόσιτον ἱππεῦσι προμώτοις λ̣[εγε]ῶ̣νος β Τραιανῆς
205διακειμένοις ἐν Τεντύρᾳ φροντίσατ[ε ἐξοδιάσ]αι ὑπὲρ δωνατίου τῆς εὐτυχεστάτης τρίτης ὑπατείας τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν ἐπιφα̣ν̣εστάτων [Καισάρων] δηναρίων μυριά-
δας ἐννέα καὶ τρισχιλίας ἑκατὸν̣ ε̣ἴκ[οσι πέντε] ἀ̣ττικάς, καὶ ταύτας παραδοῦναι Μάρωνι (ἑκατοντάρχῳ) καὶ Ἀμμωνίῳ ἱππεῖ ὀπινιάτορσι καὶ ἄποχα δέξασθαι παρʼ αὐτῶν ἐπὶ τῇ ἀπαρ̣ι̣θμ̣ή̣σει γράμμα[τα. ιϛ (ἔτους)] καὶ ιε (ἔτους) καὶ η (ἔτους),
Φαμενὼθ α.
208/210,ms/ κε(χρόνισται) Φαμενώθ
ἄλλων γ καὶ προγραμμάτων β κομισθ(έντων) [ἀπὸ διαπομ]πῆς στρατηγοῦ Ἀνταιοπολ(ίτου), Φαμενὼθ γ. μιᾶς · Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος στρατηγοῖς τῆς ἐπ̣ιτ̣ροπ̣ῆς χαί(ρειν). καὶ κ̣[ὰν](*) [γε β]ο̣υλόμενον ᾖ τοῖς
ναυκλήροις ἐν̣ ταῖς πρῷραις τῶ[ν πλοίων] ὡς ἔθος ἐστιν τῶν ἐν ἑκά̣σ̣τῃ πόλει θεῶν τὰ παράσημα ἐνχαραχθή̣τ̣ω τοῖς πλοίοις πρὶν κατασπασθῆναι αὐτά, τῶν μι̣σ̣θῶ̣ν ὑπὸ τῶ̣[ν ναυκλ]ήρων παρεχο-
210μένων. ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι π[ολλοῖς χρόνοις]. ιϛ (ἔτους) καὶ ιε (ἔτους) καὶ η (ἔτους), Μεχεὶρ κγ.
211/214,ms/ κε(χρόνισται) Φαμενώθ
ἄλλης. Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τ[ῆς κατωτέ]ρ̣[ω] Θηβαίδος στρατηγοῖς τῆς ἐπιτροπῆς χαί(ρειν). τῶν ἀποσταλέντων ξύλων περσοινων(*) καὶ ἀκανθίνων εἴς τε τὴν λαμπροτ̣ά̣τ̣η̣ν Ἀλεξάν̣[δρειαν καὶ] τ̣ὴν Νικιωτῶ̣ν
πόλιν ἕκαστος ὑμῶ̣ν̣ βρέβιον ἀκρ[ιβολο]γ̣ησάμενος ἐπὶ τὴν τάξιν τῆς ἐπιτροπῆς αὐτῆς ὥρας ἀποστειλάτω περιέχον καὶ πόσα ἑκάστης εἰδέας(*) τῶν ξύλων κα̣ὶ̣ ὁ̣ποίων μ̣[έτρων κα]ὶ διὰ τίνος ἐπιμε-
λητοῦ ἤτοι καταπομποῦ καὶ π̣οίω̣[ν ναυκλήρ]ω̣ν καὶ κατὰ ποῖαν ἡμέραν κατεπέμφθη· τοῦτο γὰρ ἐβουλήθη γνῶσαι ὁ κύριός μου Δόμνος ὁ διασημοτάτος καθολικὸς πρὸς σύ̣γ̣κ̣ρισιν τῶν [παρὰ τῇ ἐ]κεῖ ναυπηγίᾳ πρατ-
τομένων. ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι [πολλοῖς χ]ρόνοις. ιϛ (ἔτους) καὶ ιε (ἔτους) καὶ η (ἔτους), Μεχεὶρ κα.
215/218,ms/ κε(χρόνισται) Φαμενώθ
215ἄλλης̣. Αὐρήλιος Ἰσίδ̣ωρος ἐπίτροπος [τῆς κατωτ]έρω Θηβαίδος στρατηγοῖς τῆς ἐπιτροπῆς χαί(ρειν). τὸν τεταγμένον κατὰ μῆνα ἐκπέμπεσθαι χρυσὸν εἰς τὴν τάξιν τοῦ κυρίου μου Δόμν̣ου τ̣οῦ διαση̣[μοτάτ]ο̣υ καθολικοῦ χρῆναι
πάντως ἐξ ἅπαντος συνω̣νηθέ̣[ντα ἀποσ]τέλλεσθαι προσ̣έ̣ταξεν καὶ νῦν̣ ὁ αὐτὸς διασημότατος καθολικός, ὃς καὶ μόνα τάλαντα τεσσεράκοντα ἑκάστης λίτρας κατὰ τὸν̣ δ̣ο̣θέντα θε[ῖον ὅρο]ν ὑπὸ τῶν δεσποτῶν
καὶ βασιλέων ἡμῶν καὶ τῶν ἐπιφ[ανεστάτω]ν̣ Καισάρων παρέχεσθαι προσέταξεν. ὁπόσος μὲν οὖν ἐστὶν σταθμὸς ὑπέρ τε τοῦ Τῦβι καὶ τοῦ Μεχεὶρ μηνός(*) ὀφειλόμενος, τοῦτον ἤ̣[δη συν]αγορα̣σ̣θέντα
καταπέμψαι πρός με διʼ αὐτῶν τῶ̣[ν ἐγγεγραμ]μ̣ένων σπουδάσατε, καὶ ἐπὶ τοῦ ἑξῆς καθʼ ἕκαστον μῆνα τὸ αὐτὸ παραφυλάττειν. ἐν δὲ τῷ νῦν γεινομένῳ(*) ἐξοδιασ̣μ̣ῷ̣ φροντίς [σοι γε]νέσθω τὰ ἐκ περισσοῦ
219,msupκ̣θ̣
9
ἑκάστης λίτρας τοῦ προκ̣[η]ρ̣[υχ]θέντος σταθμοῦ καὶ ἀπαριθμηθέντα τάλαντα δ̣ύο λογίσα[σ]θαι τ̣[ραπεζί]τ̣α̣ι̣ς̣. εὖ γὰρ ἴστε ὡς εἰ μὴ τὸ ἀζήμιον τῷ ταμείῳ φυλάξαιτε ἢ̣ κ̣α̣ὶ̣ κατὰ μῆνα
220τὸν χρυσὸν ἐνπροθέσμως [ἀ]ποστέλλειν ἐπιμεληθείητε, παραπεμφθήσεσθε πρὸς τὸν κύ̣[ριόν μου] Δόμν̣ον τὸν διασημοτάτον καθολικόν, κίνδυνον οὐ τὸν τυχ̣όντα ἐπὶ τοῖς
τηλικο̣ύτοις ὑποστησομενον(*). ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι πολλοῖς χρόνοις. ιϛ (ἔτους) καὶ ιε (ἔτους(?)) κ̣αὶ η (ἔτους), [Μεχε]ὶρ κα.
222/225,ms/ κε(χρόνισται) Φαμενώθ
ἄλλου. ἐξ αὐθεντίας Αὐρηλίου Ἰσιδώρου ἐπιτρόπου τῆς κατωτέρω Θηβαίδος. τὰ̣ μὲν εἰκότα γέγραπ̣[ται το]ῖς κατὰ νομὸν χωματεπείκτας περὶ τοῦ χρήσασ̣θ̣α̣ι τοσαύτῃ σπουδῇ εἰς τὴν τω(*)
χωμάτων καὶ διωρύχων ἐπι̣μέλειαν ὥστε μὴ μόνον τὰ εἰωθότα ἀπεργάζεσθαι, ἀλ\λ/ʼ εἴ τινα ἄλλα [ἔργα δό]κοιτο χρήσιμα μὲν πρὸς τὴν τῶν πεδίων ἀρδείαν τῷ δὲ χρόνῳ ὁπόσα συμβαίνει
διὰ ποικίλας αἰτίας παραμεληθέντα, καὶ κακείνων(*) τὴν δέουσαν ποιεῖσθαι ἀνανέωσιν, τῆς ἰσ̣[χύος] σ̣ύνπ̣ασι τοῖς ὑπευθύνοις φυλαττομένης. ἀκόλουθον δε ἐνόμισα καὶ προγράμ-
225ματι προκαλέσασθαι τοὺς ἑκ̣αστ̣[α]χοῦ κτήτοράς τε καὶ γεωργοὺς ὁμοῦ δὲ καὶ δεκαπρώτους, οἷς μάλ̣[ιστα ὁ] τ̣ῆς φορολογίας κίνδυνος διενήνοχεν, ὥστε εἴ τι τοιοῦτο συμφέρειν αὐτοῖς νομί-
ζο\ι/εν, προσειέναι(*) τοῖς τε στρατ̣ηγοῖς καὶ χωματεπείκταις ἔτι μὴν καὶ συνοψισταῖ̣[ς] ὑποδικνύ[ντες](*) καὶ κ̣ακεινα(*) χρησίμως δεῖν ἀπεργασθῆναι ἅτινα ἀμεληθῆναι εἰς δεῦρο συμβέβη-
κεν. οἶμαι γὰρ καὶ κακείνους(*) μεμνημένους τ̣ῶ̣ν παρʼ ἐμοῦ ἐντολῶν μὴ ἐν δευτέρῳ θήσεθαι τ̣[ὴν τοι]αύτην ἐπιμέλειαν. κελεύω δὲ τοῖς στρατηγοῖς το͂δέ(*) μου το(*) προγραμμα(*) ⟦τα⟧
μὴ μόνον ἐν τῇ πόλει ἀλλὰ κ̣αὶ ἐν ταῖς τοῦ νομοῦ μητροκωμίαις ἀντίγρα(φα) καθʼ ἑκάστην π̣ρο̣[τιθ]έ̣ναι, ὡσὰν ἅπαντες εἰδῖεν(*) τὰ προστεταγμένα. \προθές/. ιϛ (ἔτους) καὶ ιε (ἔτους) καὶ η (ἔτους), Μεχεὶρ κα.
τοῦ λοιποῦ. ἐξ αὐθεντίας Αὐρηλίου Ἰσιδώρου ἐπιτρόπου τῆς κατωτέρω Θηβαίδος. πάσης μὲν ἀργυρ̣[ολογία]ς ὑπόθεσιν παντάπασιν ἀνῃρῆσθαι ᾤμην ἅτε ἑκάστης συντελείας εἰς ῥητὴν
230/232,ms/ κε(χρόνισται) Φαμενώθ
230ποσότητα ἐκ θείου νόμου πε̣ριωρισμένης. μέμψεως δὲ παρʼ ἐμοὶ γενομένης ἐπὶ τοῦ Ἑρμοπο[λίτο]υ̣ ἔμαθόν τινας τῶν πρακτήρων τῆς στρατιωτικῆς εὐθενίας ῥιψοκινδύ-
νως ταῖς ἀπαιτήσε̣σιν πρ̣ο̣σενηνέχθαι ὥς τινας μὲν τολμῆσαι παρὰ πρόσταξιν μειζ[όνων] ἀντὶ τοῦ κρέως τοῦ συντελεῖσθαι ὀφείλοντος παρὰ τῶν ὑπευθύνων ἀργύριον
ὑποδέξασθαι, καὶ ταῦτα οὐ τ̣ο̣σ̣οῦτον ὁπόσον ἡ θεῖα ὥρισεν διατύπωσις, ἀλλὰ πολυπλάσ̣ιο[ν καὶ π]ά̣νυ ἀφόρ\ητ/ον τοῖς συντελοῦσιν, ἑτέρους δὲ ἐπί τ̣ε τῆς κριθῆς καὶ τῶν ἀχύρων
μὴ τοῖς τεταγμένοις μέτρο̣[ις] κ̣εχρημένους ἀλλὰ μείζοσιν, καὶ βλάβην οὐκ̣ ὀλίγην τοῖς κ[τήτορσι] παρε̣χομένους. ἀλλʼ εἰ καὶ ἐπʼ ἐκείνων ἡ δέουσα ἐπιστρέφεια καὶ κατὰ τοὺς
νόμους προεχώρησεν, ὅ[μ]ως ἐκεῖθεν στοχασάμενος μὴ ἄρα καὶ ἐν ἄλλοις τῆς ἐπιτροπ̣[ῆς νο]μοῖς τὸ αὐτὸ συμβαίνι(*) γίγνεσθαι, προαπαγγεῖλαι πᾶσι διὰ τοῦδε τοῦ προγράμ-
235ματος ἀκόλουθον ἐνόμισα, τ̣[οῖ]ς̣ μὲν πρακτῆρσιν ὥστε τῶν τοιούτων παντελῶς ἀπέχ̣[εσθαι, ὡ]ς̣ ο̣ὐκ ἄχ̣ρι ζημίας ἐπιστραφησομένοις ἀλλὰ καὶ τὸν περὶ ψυχῆς ὑποστησομένοις
κίνδυνον εἰ ἐπʼ αἰτίᾳ τηλι̣[κ]α̣ύτῃ φωραθεῖεν, τοῖς δέ γε συντελοῦσιν μὴ ἀνέχεσθαι τῶ̣[ν τοιούτω]ν̣ ἀπαιτήσεων, ἀλʼ(*) αὐτὰ τὰ εἴδη προίεσθαι τὰ εἰς τὴν στρατιωτικὴν εὐθενίαν
προχωροῦντα οὕτως ὥσ[π]ε̣ρ καὶ διατετύπωται. διὰ φροντίδος δὲ γενέσθω τοῖς στρατ[ηγοῖς π]ᾶ̣σαν πρόφασιν ἀπληστείας τῶν ἀπαιτούντων περιελεῖν, καὶ τὸ μὲν κρέ-
ας μὴ ἐπιτρέπειν ἀλλαχόσ[ε] π̣αραδίδοσθαι τοῖς ὑπολαμβάνουσι ἀλʼ(*) ἐπʼ αὐτῆς τῆς πόλεω[ς, καὶ ταῦ]τ̣α σταθμῷ τῷ δικαιοτάτῳ. ὑπὲρ δὲ τοῦ καὶ τὴν κατὰ τὸ ἄχυρον καὶ τὰς κριθὰς
παράδοσιν οὕτω προχωρεῖ[ν] ὡς προσῆκεν, καὶ κοφίνους \ἕκαστον/ λιτρῶν πέντε καὶ εἴκοσι ἀλλὰ [μὴν τὰ] μέτρα δημοσίᾳ γνωμονίσαι, καὶ κατασημανθέντα τῇ δημοσίᾳ σφαγίδι ἀποκλεῖ-
240σθαι καθʼ ἑκάστην τοπαρχεί[αν](*), εἰ δὲ οἷόν τε καὶ κώμην, πρὸς τὸ γνώμωσι(*) χρῆσ̣θαι τού̣[τοις το]ὺ̣ς συντε̣λ̣ο̣ῦ̣ντας καὶ μηδεμίαν κατʼ αὐτῶν πλεονεξίαν προχωρῆσαι. προεσθέσθωσαν(*) μέντοι καὶ τοῦτο οἱ ἄγ̣ρ̣[οι]κ̣οι ὅπερ ἐπὶ τοῦ Πανοπολίτου ἔτι τολμᾶσθαι εἰς ἐμὲ ἧκεν· [οὐ γὰρ ῥ]αβδοῦ̣χον οὔτε τροφὰς ζῴων ἢ ἄλλην τινα τοιαύτην καπηλίαν(*) ὑπομένειν
οὐδένα χρή, ἀλλʼ ἵστασθαι τ̣ὰ̣ τῆς συντελείας μέχρι μόνων τῶν ἐκ τῆς θείας \δια/τυπώσεω[ς τεταγμ]ένων. εἰ δὲ μετὰ τήνδε μου τὴν παραίνεσιν ἤ τινες τῶν πρακτήρων τοῖς
αὐτοῖς ἐπιμένειν βουληθεῖε̣ν̣ ἢ οἱ στρατηγοὶ συνδυάζοντες αὐτοῖς ἐπιτρέποιέν τι παρά[νομον γ]ίγνεσθαι, ὁ αἴτιος φωραθησόμενος ἐκπεμφθήσεται πρὸς τὸν κύριόν μου
Δόμνον τ̣ὸν διασημότατον κ̣αθολικὸν εἰς τὴν ἀξίαν ἐ̣πεξέλευσιν. προθές. ιϛ (ἔτους) καὶ ιε (ἔτους) κα[ὶ η (ἔτους)]· Μεχεὶρ α.
245/247,ms/ κε(χρόνισται) Φαμενώθ
245ἄλλης κομισθ(είσης) δι̣ὰ τ̣οῦ ἐγγεγρ(αμμένου), Φαμενὼθ α. Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀ[πολιν]α̣ρίῳ στρατη̣γῷ Πανοπολ(ίτου) χαί(ρειν). τοῖς ὑπὸ Προκληϊανὸν πραιπόσιτον στρατιώταις οὐιξιλλα-
τίωνος λ̣[ε]γ̣εῶνος τρίτης Διοκλητιανῆς διακειμένοις ἐν Σοήνῃ φρόντισον παραμετρῆσαι [εἰς σαλ]γαμοῦ λόγον μηνῶν τεσσάρων ἀπὸ καλενδῶν Σεπτεμβρίων εἰς τὴν πρὸ μιᾶς καλε̣ν̣-
δῶν Ἰανο̣[υ]αρίων τῆς εὐτυχεστ̣άτης ζ καὶ ϛ ὑπατείας τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Διοκλητιανοῦ [καὶ Μαξ]ιμιανοῦ Σεβαστῶν ἐλαίου μὲν λίτρας ὀκτακισχειλίας(*) διακοσίας̣ ὀγδοήκοντα
248,msupλ
10
ἁλῶν δὲ ξέστας ἰταλικοὺς ὀ[κτακισχ]ε̣ι̣λ̣ί̣ους(*) διακο̣σ̣ίο̣υς̣ ὀγδοή̣κ̣ο̣ν̣τ̣α διὰ Ὡ̣ρίωνος σιγνιφέρου τ̣οῦ εἰς τοῦτο ἀποσταλέντος, καὶ ἄποχα δέξασθαι παρʼ αὐτο̣ῦ̣ ἐπὶ τῇ π̣[αραμετρήσε]ι γράμματα
ἐπʼ ἐμὲ δὲ ἀνενεγκεῖν. ἐρρ̣[ῶσθαι ὑμᾶς] ε̣ὔ̣χομαι πολλοῖς χρόνοις̣. ιϛ (ἔτους) ιε (ἔτους) η (ἔτους), Μεχεὶρ β.
250ἄλλων β κο̣μ̣ισθ(εισῶν) ἀπὸ διαπομπῆ̣[ς στρατ]ηγοῦ Ἀνταιοπολ(ίτου), Φαμενὼθ γ. α. Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτ̣ρ̣οπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος στρατηγοῖς τῶν ὑπ̣ογεγραμμέν̣[ων νομῶ]ν χαίρειν.
251/253,ms/ κε(χρόνισται) Φαμενώθ
τοὺς καλου̣μένους γυργαθοὺς [τοὺς ἁρ]μ̣όσαι δυναμένους τοῖς ἔναγχος κατασκευασθεῖσι δισχειλια[γ]ωγοῖς(*) πλοίοις ὑψηλοὺς πρὸς τὸ ὑποδέξασθαι τὰ πλ̣οῖ̣α ἀχύρου [τὸ χωρο]ῦ̣ν καὶ πυκνοὺς
ὡσὰν μὴ ἀραιῶν ὄντων τ[ῶν γυρ]γ̣αθῶν μέρος τοῦ ἀχύρου διαρευσαι(*), καὶ δηλο̣νότι περιπήγματα ἐκ ξύλων ἐπιτηδείων ἐφʼ ὧν δυνήσ̣ο̣ντ̣αι οἱ γυργαθο[ί   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]θέντες τὴν χρεί-
αν ἐντελῶς πληρῶσαι, αὐτῆ̣[ς ὥρας] κ̣ατασκε̣υά̣σαν̣τες καὶ τὸ ἱκανὸν̣ τῆς χρείας πληρώσαντες παράδοτε τοῖς ναυκλήροις καὶ κυβερνήταις τῶν πλοίω̣ν. ὁ γὰρ [κύριός] μου Δόμνος ὁ δια-
σημότατ̣ος̣ καθολικὸς τοῦ [ἀχύρου ἔ]ν̣δειαν εὑρὼν̣ ἐν τοῖς τῆς ἀνωτέρω Θηβαίδος μέρεσιν προσέτ̣αξεν τὸ εἶδος διὰ τῶν προειρημένων πλοίων σὺν πολλῷ τάχε[ι ἐκεῖσε] ἀ̣ποκομισθῆναι.
255ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι πο[λλοῖς χρό]ν̣οις. ιϛ (ἔτους) ιε (ἔτους) η (ἔτους), Μεχεὶρ κη. εἰσὶ δέ· Ἑρμοπολ(ίτου), Ἀντινοΐτου, Κουσσίτ̣ο̣υ, Λυκοπολ(ίτου), Ἀπολλωνοπολ(ίτου), Ἀνταιοπολ(ίτου), Πανοπολ(ίτου), Θινίτου.
τῆς λοιπῆς. Αὐρήλιος Ἰσίδωρος̣ [ἐπίτροπο]ς τῆς κατωτέρω Θηβαίδος στρατηγοῖς τῶν ὑπογε̣γραμμένων ν̣ο̣μῶν χαί(ρειν). τὰ κτήνη ἃ πρὸς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ ὀφφικίο[υ τοῦ κυ]ρίου μου διασημο-
τάτου καθολικοῦ μικρῷ ἔ̣μ̣π̣[ροσθεν] προσετάχθητε παρασκευάσαι, ἔχειν̣ ἐ̣ν ἑτοίμῳ πρὸ τῆς ἐπαν̣ό̣δ̣ο̣υ̣ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἐν ταῖς πόλεσιν̣ κ̣τ̣η̣ν̣ῶν διὰ̣ φροντίδο[ς ὑμῖν] γενέσθω. ἐρρῶ-
σθαι ὑμᾶς εὔχομαι πολλοῖ[ς χρόνοι]ς. ιϛ (ἔτους) ιε (ἔτους) η (ἔτους), Μεχεὶρ κδ. εἰσὶ δέ· Ἑρμοπολίτου, Κουσσίτου, Λυκοπολίτου, Ἀπολλωνοπολείτου(*), Πανοπολίτου, Θινίτου.
ἄλλων θ κομισθ(εισῶν) Φαμενὼ[θ   ̣  ̣ α. Αὐρ]ή̣λιος Ἰσίδ̣ωρος ἐπίτροπος τῆς κατ̣ωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρατηγῷ καὶ ἀποδέκταις χρημάτων Πανοπολί̣τ̣ου χαί(ρειν). τοῖς ὑπ[ὸ Τίντω]ν̣α πραιπόσιτον
260στρατιώταις λάγχιαριοις ο[ὐιξιλλατίωνο]ς λεγεῶνος β Τραιανῆς διακειμένοις ἐν Πτολεμαίδι φροντίσατε ἐξοδιάσαι ὑπὲρ δωνατίου τῆς̣ π̣ρ̣ὸ̣ ιβ̣ καλ̣ε̣ν̣δῶν Δεκεμ̣β[ρίων κρα]τ̣ήσεως τοῦ
δεσπότου ἡμῶν Διοκλη̣[τιανοῦ] τ̣οῦ πρεσβυτέρου Σεβαστοῦ τῆς εὐτυχεστάτης ζ καὶ ϛ ὑπατείας τῶν δεσποτῶν̣ ἡμῶν Διοκλητι̣α̣νοῦ καὶ Μαξι̣μ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ [Σεβαστῶν δηναρ]ίων μυριάδας
ἑκατὸν ἐννέα καὶ ἑπτακ̣[ισχιλίας] πεντακοσίας ἀττικάς. κα\ὶ/ ὑπὲρ δωνατίου τῆς πρὸ δέκα μιᾶς καλενδῶν Ἰανουα̣ρ̣ίων γενεθλίου τοῦ αὐτοῦ δεσπό̣τ̣ο̣υ̣ ἡμῶν Διο̣[κλητιανο]ῦ̣ τοῦ πρεσβυτέρου
Σεβαστοῦ τῆς αὐτῆς ὑπατίας̣(*) [δηναρί]ω̣ν μυριάδας ἑκατὸν ἐννέα καὶ ἑπτακισχιλίας πεντακοσία̣ς̣ ἀττικάς, ὁμοῦ τὰς συναγομένα̣ς̣ δηναρ̣ίων̣ μ̣υριάδας διακ[οσίας δεκα]εννέα καὶ πεντα-
κισχιλίας ἀττικάς, καὶ τ̣[αύτας] π̣αραδοῦναι Ἀνουβίωνι (ἑκατοντάρχῳ) σουπερνουμεραρίῳ καὶ Σαραπίωνι [ἱ]ππεῖ ὀπινιάτορσι καὶ ἄποχα δέξα̣σ̣θαι παρʼ αὐ̣τ̣ῶν ἐπὶ τῇ ἀπα̣[ριθμήσει] γράμματα. ἐρρῶσθαι
265ὑμᾶς εὔχομαι πολλοῖς χρόν̣[οις. ιϛ (ἔτους)] καὶ ι̣ε (ἔτους) καὶ η̣ (ἔτους), Φαμενὼθ γ.
ἄλλης. Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτρ̣[οπος τῆ]ς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρατηγῷ Πανο[πο]λ̣[ίτ]ο̣υ̣ χα̣ίρειν. τοῖς ὑπὸ Τίντωνα πραιπόσιτον γεν̣ν̣αιοτάτοις στρατιώτα̣[ις οὐιξιλλ]α̣τίωνος λεγεῶνος
β Τραιανῆς διακειμένοις [ἐν Πτολ]ε̣μαίδι φρόντισον ἐξοδιάσαι κατὰ κέλευσιν τοῦ κυρίου μου Δόμνου τοῦ διασημοτάτου καθολικοῦ {Πομπωνίου Δόμνου} ὑπὲρ̣ δωνα[τίου τῆς ε]ὐτυχεστάτης τρίτης
ὑπατείας τῶν δεσποτῶ[ν ἡμῶν] Κωνσταν̣τίου καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν ἐπιφανεστάτων Καισ̣άρων δηναρίων μυριάδας πεντήκοντα δύο καὶ ἑξακισχ̣ιλίας ὀκτακοσία̣[ς ἑβ]δ̣ομήκοντα πέντε Ϛωοε
ἀττικάς, καὶ ταύτας παρα[δοῦναι] Ἀπολλωνοιανῷ (ἑκατοντάρχῳ) σουπερνουμεραρίῳ καὶ Ἀθηνοδώρῳ στρα̣τιώτῃ ὀπινιάτορσιν καὶ ἄποχα δέξασθαι παρʼ αὐτῶν γράμματ[α ἐπὶ τῇ] ἀπαριθμήσει,
270ἐπʼ ἐμὲ δὲ ἀνενεγκεῖν. ἐρρῶ[σθαί σε ε]ὔχομαι πολλοῖς χρόνοις. ιϛ (ἔτους) καὶ ιε (ἔτους) καὶ η (ἔτους), Φαμενὼθ ε.
271/273,ms/ κε(χρόνισται) Φαμενώθ
ἄλλης. Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπ̣[ος τῆς] κ̣α̣τ̣ωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρ(ατηγῷ) Πανοπολ(ίτου) καὶ ἐπείκταις πλοιοποιειας(*) χαί(ρειν). ναυπηγοὺς ὀκτὼ τῶν θεραπεύειν ἐπ̣ιστημόνως [δυναμέν]ων εὐθέως ἀπο-
στείλατε πρὸς τοὺς ἐν Πτολ̣[εμαίδ]ι̣ πλοιοποιοὺς ὅπως καὶ τὸ παρʼ αὐτοῖς κατασκευασθὲν ἔναγχος δισχιλιαγωγὸν πλοῖον σὺν τάχει τῆς̣ θ̣ε̣ρ̣απείας τυ̣[χεῖν δ]υνηθῇ.\ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι πολλοῖς χρόνοις/. ιϛ (ἔτους)
ιε (ἔτους) καὶ η (ἔτους), Φαμενὼθ δ.
ἄλλης. Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτρο[πος τῆς] κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρατηγῷ Πανοπολ(ίτου) χαί(ρειν). φρόντισον ἐξοδιάσαι τοῖς παρά σου κονδούκτορσι ὑπέρ τε τροφῶν κτ̣[ηνῶν κα]ὶ μισθοῦ ῥαβδούχων
275ἔτι μὴν καὶ ἁλιαδιτῶν ὑπ̣[ηρετο]υμέν̣ω̣ν τῷ δημοσίῳ δρόμῳ ὑπὲρ μην̣ῶν τεσσάρων ἀπὸ Τῦβι ἕως Φαρμοῦθι ἀκολούθως τῇ ἐπιδοθείσῃ ὑπʼ αὐτῶν ἀν̣[αφορᾷ τ]ὰ̣ συναγόμενα
τοῦ ἀργυρίου̣ τάλε̣ντα(*) ε̣[ἴκοσι] ἒξ κ̣α̣ὶ̣ δ̣[η]νάρια χ̣ίλια , καὶ ἄποχα δέξασθαι παρʼ αὐτῶν ἐπ[ὶ] τῇ ἀπαριθμήσει γράμματα ἐπʼ ἐμὲ δὲ ἀνενεγκεῖν. ἐρρῶσθαί σε ε[ὔχομαι πολλ]οῖς χρόνοις. [ιϛ (ἔτους) καὶ ιε (ἔτους) καὶ η (ἔτους)], Φαμενὼθ γ.
277/280,ms/ κε(χρόνισται) Φαμενὼθ
11
ἄλλης. Αὐρήλιος Ἰσίδωρο[ς ἐπίτρο]π̣ος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρ(ατηγῷ) Π[ανοπολ(ίτου) χαί(ρειν). - ca.40 -]
ἀπόστειλεν ἐν Καινῇ παραδοθησόμενα τοῖς ἐκεῖσε ἀποδέκταις· ᾧ ἐνχειρισ[θ ]ενχιρισ[θ -ca.?- ](*) [- ca.20 -]π̣[- ca.30 -]
τῆς τάξεως πρὸς τοὺς αὐτοὺς ἀποδέκτας, ἔτι μὴν καὶ πρὸς Φίλωνα τὸν τῆς̣ [ἀνωτέρω Θηβαίδος ἐπίτ]ρ̣οπον. ἐρρῶσθ̣α̣ί̣ σ̣ε̣ εὔχομαι πολλοῖς χ̣ρ̣[όνοις].
280ιϛ (ἔτους) καὶ ιε (ἔτους) καὶ η (ἔτους), Φαμενὼθ δ.
281/284,ms/ κε(χρόνισται) Φαμενώθ
ἄλλης. Αὐρήλιος Ἰσίδωρος̣ ἐ̣π̣ίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρατηγῷ Π̣[ανοπολίτου χαίρειν. ὀ]κ̣τ̣α̣κοσίας ἀρτάβας φακῆς κατʼ ἄμιψιν(*) ἀ̣[χ]ύ̣-
ρου εἴσω ἡμερῶν πέντε διʼ ἐπιμελητοῦ ἀξιοχρέου ἀπόστειλον εἰς τὴν λαμπρο̣[τάτην Ἀλεξάνδρειαν], δηλώσας τῇ τάξει τῆ̣ς ἐπιτροπῆς καθʼ ἣν ἡμ̣έ̣-
ραν καὶ διὰ τίνος ἐπιμελητοῦ ἐπεστάλησαν(*). εἰδέναι δὲ ὀφείλ\ε/ις ὡς εἰ μὴ εἴσω τῶ̣[ν πέντε τούτων ἡ]μ̣ερῶν ἀποστειλαίη ὡς προλαβεῖν καὶ τὴν ἐ[μ-]
βολὴν τῶν θαλασσίων πλοίων οὐ περὶ τῶν τυχόντων ἔσται σοι ὁ κίνδυνος. [ἐρρῶσθαί σε] ε̣ὔχομαι πολλοῖς χρόνοις. ιϛ (ἔτους) καὶ ιε (ἔτους) καὶ η (ἔτους), Φαμενὼθ δ.
285/288,ms/ κε(χρόνισται) Φαμενώθ
285ἄλλης. Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆ̣ς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρατηγ[ῷ Πανοπο]λ̣ί̣τ̣ο̣υ̣ χαί(ρειν). τ̣οῖς ὑπὸ Τίτωνα πραιπόσιτον στρατιώταις
λαγχιαρίοις οὐιξιλλατίωνος λεγεῶνος β Τραιανῆς διακειμένοις ἐν Πτολεμαίδι [φρόντισον] π̣α̣ρ̣α̣σ̣χεῖν εἰς σαλγαμοῦ λόγον μηνῶν δύο ἀπὸ καλενδῶν
Νοεμβρίων εἰς τὴν πρὸ μιᾶς καλενδῶν Ἰανουαρίων τῆς εὐτυχεστάτης ζ καὶ ϛ [ὑπατείας] τ̣ῶ̣ν̣ δεσποτῶν ἡμῶν Διοκλ[η]τιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ
Σεβαστῶν ἐλαίου μὲν λίτρας τρισχιλίας πεντακοσίας ἐνενήκοντα ἓξ μόνας, ἁλ̣[ῶν δὲ ξέστα]ς̣ ἰ̣ταλικ̣οὺς τρισχειλίους(*) πεντακοσίους ἐνενήκοντα̣
ἓξ διʼ Ἀνουβίωνος (ἑκατοντάρχου) σουπερνουμεραρίου καὶ Σαραπίωνος σημιαφόρου(*) τῶν εἰς [τοῦτο ἀπο]σταλέντω̣ν̣, καὶ ἄποχα δέξασθαι π̣αρʼ αὐτῶν ἐπὶ τῇ παρα̣[δ]ό̣-
290σει̣ γράμματα, ἐπʼ ἐμὲ δὲ ἀνενεγκεῖν. ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι πολλοῖς χρόνοις. ιϛ (ἔτους) καὶ α[ε (ἔτους) καὶ η (ἔτους)], Φ̣α̣μ̣ενὼθ γ.
ἄλλης. Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρατηγῷ κα̣ὶ ἀπ̣[οδέκταις] χρη̣μ̣ά̣των Πανοπολ(ίτου) χαί(ρειν). τοῖς ὑπὸ Οὖρσον τριβοῦνον στρ̣α̣τι̣ώ̣-
ταις χώρτης ια Χαμαδώρων διακειμένοις ἐν Πεάμου καταντικρὺ Ἀβυδῶν̣ φρό[ντισον ἐ]ξ̣οδιάσ̣α̣ι̣ ὑπὲρ στιπενδίου καλενδῶ̣ν Ἰανουαρίων τῆ̣ς
εὐτυχεστάτης ὑπατείας τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν [ἐπιφαν]εστάτων̣ Καισάρων τὸ τρίτον δην̣αρίων {δηναρίων} μυρ̣[ι-]
άδας ἓξ καὶ πεντακισχε̣ι̣λίας(*) πεντακοσίας <ἀττικάς>, καὶ ὑπὲρ τιμῆς ἀννώνης ὀφειλο[μένης α]ὐ̣τ̣ο̣ῖ̣ς̣ ἀπὸ καλενδῶν Σεπτεμβρίων εἰ̣ς τὴ̣ν πρὸ μιᾶ[ς]
295καλενδῶν Ἰανουαρίων τῆς εὐτυχεστάτης ζ καὶ ϛ ὑπατείας τῶν δεσποτῶν ἡμῶ̣[ν Διοκλητιαν]ο̣ῦ̣ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστ̣ῶ̣ν̣ δηναρίων μυριάδας
τρῖς(*) καὶ̣ δισχειλίας(*) ὀκτακοσίας ἑξήκοντα ἓξ ἀττικάς, ὁμοῦ τ̣ὰς συναγομένας [δηναρίων μ]υ̣ρ̣ιάδας ἐννέα καὶ ὀκτακισχ̣ι̣λίας τριακοσίας ἑξήκοντ̣α
ἓξ ἀττικάς, ἅσπερ παραδοῦναι Ἀνουβίωνι μαγνιφέρι(*) καὶ Σιλουανῷ στρατιώτῃ [ὀπινιάτορσι κ]α̣ὶ̣ ἄποχα τὰ συνή̣θη̣ ἐπὶ̣ τ̣ῇ ἀπαριθμήσει δέξασθα̣ι
παρʼ αὐ̣τ̣ῶ̣ν̣ γράμματα. ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι πολλοῖς χρόνοις. ιϛ (ἔτους) καὶ ιε (ἔτους) καὶ η (ἔτους), [Φαμενὼθ   ̣  ̣].
ἄλλης. Αὐρήλιο̣ς̣ Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρατηγῷ [Πανοπολ(ίτου) χαί(ρειν). ἡ   ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ ἔν̣θ̣ε̣ος τύχη τῶν δεσποτῶν̣ ἡμῶν καὶ βασιλέων̣
300Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν ἀνικήτων καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιαν̣[οῦ τῶν ἐπι]φ̣α̣ν̣ε̣σ̣τάτων Καισάρων παρασχε̣θῆναι προσέταξε[ν]
Οὐαλεριανῷ τῷ πραιπ̣ο̣σίτῳ τῶν παρὰ σοὶ διακειμένων γενναιοτάτων στρατ̣[ιωτῶν λα]γ̣χ̣ιαρί̣ων̣ λεγεῶ̣νο̣ς [τ]ρ̣ίτης Δ̣[ιο]κλητιανῆς ἀσήμ[ου] λίτρας
πε̣ντή̣κοντα̣ καὶ ἀρ̣γυρίου φόλλεις τέσσαρας , οἱ εἰσὶν τάλε̣ντα(*) τριάκοντα τρία [καὶ δηνάρια] π̣ε̣ν̣τ̣[ακό]σ̣ι̣α̣ [καὶ] τ̣ε̣τ̣ρ̣ά̣π̣ω̣λον ἡμιόνων μ[ε]τ̣ʼ ὀ̣χή-
μ[α]τος καὶ μουλίωνος. περὶ ὧν ἐδέησεν γενέσθαι πρός σε γράμματα ὅπως [τὸ μὲν ἀργύ]ρ̣ι̣ον ἐν τοῖς τριάκο̣ν̣τ̣α τρισὶν ταλά̣ντοι̣ς̣ κ̣αὶ δηνα[ρίοι]ς
π[ε]ν̣τακοσίοις εὐθέως ἀπαριθμήσῃς, τὸ δὲ τετράπωλον μετὰ τοῦ ὀχή[ματος καὶ τοῦ ἡ]ν̣ι̣όχου ε̣ἰ̣ ο̣ἷ̣ό̣ν̣ τε συν̣ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣μ̣ε̣ν̣ο̣ς̣ ἀπὸ ταμι̣[ακῶ]ν̣
12
305χρ̣[ημάτων -ca.?- ]
και[ -ca.?- ]
φο[ -ca.?- ]
ἐρ̣[ρῶσθαί σε εὔχομαι -ca.?- ]
τῆς λοιπ[ῆς. Αὐρήλιος Ἰσίδωρος -ca.?- ]
310ω̣[ -ca.?- ]
ημ̣[ -ca.?- ]
δη[ -ca.?- ]
ρατ̣[ -ca.?- ]
σε ε̣[ὔχομαι -ca.?- ]
315ἄλλης κο̣μ̣[ισθείσης -ca.?- ]
δεκ̣[ -ca.?- ]
ἀπ  ̣[ -ca.?- ]
τ̣ο  ̣[ -ca.?- ]
τ̣οις̣[ -ca.?- ]
320θε̣[ -ca.?- ]
δι̣α̣[ -ca.?- ]
κα[ -ca.?- ]
ἀπ[ -ca.?- ]
ἄλλης κομι[σθείσης -ca.?- ]
325τε[ -ca.?- ]
τω̣[ -ca.?- ]
327/329,ms/ κ̣ε̣(χρόνισται) Φ̣α̣μ̣ε̣ν̣ώ̣θ̣
ὑ̣π̣ο̣[ -ca.?- ]
ἐπι[ -ca.?- ]
π̣[ -ca.?- ]
330ἄλλ̣η̣[ς] κ̣ο̣[μισθείσης -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
11
ἄλλης. Αὐρήλιος Ἰσίδωρος̣ ἐ̣π̣ίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρατηγῷ Π̣[ανοπολίτου χαίρειν. ὀ]κ̣τ̣α̣κοσίας ἀρτάβας φακῆς κατʼ ἄμιψιν(*) ἀ̣[χ]ύ̣-
ρου εἴσω ἡμερῶν πέντε διʼ ἐπιμελητοῦ ἀξιοχρέου ἀπόστειλον εἰς τὴν λαμπρο̣[τάτην Ἀλεξάνδρειαν], δηλώσας τῇ τάξει τῆ̣ς ἐπιτροπῆς καθʼ ἣν ἡμ̣έ̣-
ραν καὶ διὰ τίνος ἐπιμελητοῦ ἐπεστάλησαν(*). εἰδέναι δὲ ὀφείλ\ε/ις ὡς εἰ μὴ εἴσω τῶ̣[ν πέντε τούτων ἡ]μ̣ερῶν ἀποστειλαίη ὡς προλαβεῖν καὶ τὴν ἐ[μ-]
βολὴν τῶν θαλασσίων πλοίων οὐ περὶ τῶν τυχόντων ἔσται σοι ὁ κίνδυνος. [ἐρρῶσθαί σε] ε̣ὔχομαι πολλοῖς χρόνοις. ιϛ (ἔτους) καὶ ιε (ἔτους) καὶ η (ἔτους), Φαμενὼθ δ.
285/288,ms/ κε(χρόνισται) Φαμενώθ
285ἄλλης. Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆ̣ς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρατηγ[ῷ Πανοπο]λ̣ί̣τ̣ο̣υ̣ χαί(ρειν). τ̣οῖς ὑπὸ Τίτωνα πραιπόσιτον στρατιώταις
λαγχιαρίοις οὐιξιλλατίωνος λεγεῶνος β Τραιανῆς διακειμένοις ἐν Πτολεμαίδι [φρόντισον] π̣α̣ρ̣α̣σ̣χεῖν εἰς σαλγαμοῦ λόγον μηνῶν δύο ἀπὸ καλενδῶν
Νοεμβρίων εἰς τὴν πρὸ μιᾶς καλενδῶν Ἰανουαρίων τῆς εὐτυχεστάτης ζ καὶ ϛ [ὑπατείας] τ̣ῶ̣ν̣ δεσποτῶν ἡμῶν Διοκλ[η]τιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ
Σεβαστῶν ἐλαίου μὲν λίτρας τρισχιλίας πεντακοσίας ἐνενήκοντα ἓξ μόνας, ἁλ̣[ῶν δὲ ξέστα]ς̣ ἰ̣ταλικ̣οὺς τρισχειλίους(*) πεντακοσίους ἐνενήκοντα̣
ἓξ διʼ Ἀνουβίωνος (ἑκατοντάρχου) σουπερνουμεραρίου καὶ Σαραπίωνος σημιαφόρου(*) τῶν εἰς [τοῦτο ἀπο]σταλέντω̣ν̣, καὶ ἄποχα δέξασθαι π̣αρʼ αὐτῶν ἐπὶ τῇ παρα̣[δ]ό̣-
290σει̣ γράμματα, ἐπʼ ἐμὲ δὲ ἀνενεγκεῖν. ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι πολλοῖς χρόνοις. ιϛ (ἔτους) καὶ α[ε (ἔτους) καὶ η (ἔτους)], Φ̣α̣μ̣ενὼθ γ.
ἄλλης. Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρατηγῷ κα̣ὶ ἀπ̣[οδέκταις] χρη̣μ̣ά̣των Πανοπολ(ίτου) χαί(ρειν). τοῖς ὑπὸ Οὖρσον τριβοῦνον στρ̣α̣τι̣ώ̣-
ταις χώρτης ια Χαμαδώρων διακειμένοις ἐν Πεάμου καταντικρὺ Ἀβυδῶν̣ φρό[ντισον ἐ]ξ̣οδιάσ̣α̣ι̣ ὑπὲρ στιπενδίου καλενδῶ̣ν Ἰανουαρίων τῆ̣ς
εὐτυχεστάτης ὑπατείας τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν [ἐπιφαν]εστάτων̣ Καισάρων τὸ τρίτον δην̣αρίων {δηναρίων} μυρ̣[ι-]
άδας ἓξ καὶ πεντακισχε̣ι̣λίας(*) πεντακοσίας <ἀττικάς>, καὶ ὑπὲρ τιμῆς ἀννώνης ὀφειλο[μένης α]ὐ̣τ̣ο̣ῖ̣ς̣ ἀπὸ καλενδῶν Σεπτεμβρίων εἰ̣ς τὴ̣ν πρὸ μιᾶ[ς]
295καλενδῶν Ἰανουαρίων τῆς εὐτυχεστάτης ζ καὶ ϛ ὑπατείας τῶν δεσποτῶν ἡμῶ̣[ν Διοκλητιαν]ο̣ῦ̣ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστ̣ῶ̣ν̣ δηναρίων μυριάδας
τρῖς(*) καὶ̣ δισχειλίας(*) ὀκτακοσίας ἑξήκοντα ἓξ ἀττικάς, ὁμοῦ τ̣ὰς συναγομένας [δηναρίων μ]υ̣ρ̣ιάδας ἐννέα καὶ ὀκτακισχ̣ι̣λίας τριακοσίας ἑξήκοντ̣α
ἓξ ἀττικάς, ἅσπερ παραδοῦναι Ἀνουβίωνι μαγνιφέρι(*) καὶ Σιλουανῷ στρατιώτῃ [ὀπινιάτορσι κ]α̣ὶ̣ ἄποχα τὰ συνή̣θη̣ ἐπὶ̣ τ̣ῇ ἀπαριθμήσει δέξασθα̣ι
παρʼ αὐ̣τ̣ῶ̣ν̣ γράμματα. ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι πολλοῖς χρόνοις. ιϛ (ἔτους) καὶ ιε (ἔτους) καὶ η (ἔτους), [Φαμενὼθ   ̣  ̣].
ἄλλης. Αὐρήλιο̣ς̣ Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρατηγῷ [Πανοπολ(ίτου) χαί(ρειν). ἡ   ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ ἔν̣θ̣ε̣ος τύχη τῶν δεσποτῶν̣ ἡμῶν καὶ βασιλέων̣
300Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν ἀνικήτων καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιαν̣[οῦ τῶν ἐπι]φ̣α̣ν̣ε̣σ̣τάτων Καισάρων παρασχε̣θῆναι προσέταξε[ν]
Οὐαλεριανῷ τῷ πραιπ̣ο̣σίτῳ τῶν παρὰ σοὶ διακειμένων γενναιοτάτων στρατ̣[ιωτῶν λα]γ̣χ̣ιαρί̣ων̣ λεγεῶ̣νο̣ς [τ]ρ̣ίτης Δ̣[ιο]κλητιανῆς ἀσήμ[ου] λίτρας
πε̣ντή̣κοντα̣ καὶ ἀρ̣γυρίου φόλλεις τέσσαρας , οἱ εἰσὶν τάλε̣ντα(*) τριάκοντα τρία [καὶ δηνάρια] π̣ε̣ν̣τ̣[ακό]σ̣ι̣α̣ [καὶ] τ̣ε̣τ̣ρ̣ά̣π̣ω̣λον ἡμιόνων μ[ε]τ̣ʼ ὀ̣χή-
μ[α]τος καὶ μουλίωνος. περὶ ὧν ἐδέησεν γενέσθαι πρός σε γράμματα ὅπως [τὸ μὲν ἀργύ]ρ̣ι̣ον ἐν τοῖς τριάκο̣ν̣τ̣α τρισὶν ταλά̣ντοι̣ς̣ κ̣αὶ δηνα[ρίοι]ς
π[ε]ν̣τακοσίοις εὐθέως ἀπαριθμήσῃς, τὸ δὲ τετράπωλον μετὰ τοῦ ὀχή[ματος καὶ τοῦ ἡ]ν̣ι̣όχου ε̣ἰ̣ ο̣ἷ̣ό̣ν̣ τε συν̣ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣μ̣ε̣ν̣ο̣ς̣ ἀπὸ ταμι̣[ακῶ]ν̣
12
305χρ̣[ημάτων -ca.?- ]
και[ -ca.?- ]
φο[ -ca.?- ]
ἐρ̣[ρῶσθαί σε εὔχομαι -ca.?- ]
τῆς λοιπ[ῆς. Αὐρήλιος Ἰσίδωρος -ca.?- ]
310ω̣[ -ca.?- ]
ημ̣[ -ca.?- ]
δη[ -ca.?- ]
ρατ̣[ -ca.?- ]
σε ε̣[ὔχομαι -ca.?- ]
315ἄλλης κο̣μ̣[ισθείσης -ca.?- ]
δεκ̣[ -ca.?- ]
ἀπ  ̣[ -ca.?- ]
τ̣ο  ̣[ -ca.?- ]
τ̣οις̣[ -ca.?- ]
320θε̣[ -ca.?- ]
δι̣α̣[ -ca.?- ]
κα[ -ca.?- ]
ἀπ[ -ca.?- ]
ἄλλης κομι[σθείσης -ca.?- ]
325τε[ -ca.?- ]
τω̣[ -ca.?- ]
327/329,ms/ κ̣ε̣(χρόνισται) Φ̣α̣μ̣ε̣ν̣ώ̣θ̣
ὑ̣π̣ο̣[ -ca.?- ]
ἐπι[ -ca.?- ]
π̣[ -ca.?- ]
330ἄλλ̣η̣[ς] κ̣ο̣[μισθείσης -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar