Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

HGV – Heidelberger Gesamtverzeichnis

Datensatz 1 von 1 Suchtreffern (Gesamt: 62772)

P.Aktenbuch Paginae 3-8 TM Nr. 64373

Prozeßberichte

Hermopolis vor 16, 359. Juni
Andere Publikationen BGU IV 1024
Material Papyrus
Bemerkungen Zur Datierung vgl. BL I, S. 88; BL VII, S. 17; Mitthof, Annona Militaris, S. 480 Anm. 869 und P.Aktenbuch, S. 11. Zu pag. 3,8 und 20; 5,8 und 15; 6,20.21 und 26; 7,5 und 23-24; 8,5 vgl. BASP 50, 2013, S. 333.
Inhalt Protokoll, Prozesse, Kapitalverbrechen an Frauen (Morde), Leichenschändung, Inzest, kurze Darstellung der Fälle mit folgender Sentenz des Präfekten
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
3
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[- ca.7 -]  ̣  ̣υσ̣αι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]   ̣  ̣  ̣ τέκνα α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
εθ  ̣  ̣  ̣  ̣δ̣εχω  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
λογ̣ω̣􏰂  ̣  ̣  ̣ Ὀνο̣􏰁[φ]ρ̣ι̣[ -ca.?- ]
5ὁ ἡγεμών·
αἰδ̣έσθητι πρῶτα̣   ̣τα̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
καὶ τὴν συνείδησ̣ιν το̣[ῦ]   ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
καιρύτδετε δὲ <τ>ῇ γυναικὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σευ[  ̣  ̣]
τὴν προαί̣ρεσίν σου ἀπέδ̣ι̣ξαις̣(*). ἐ̣[μ]άθετ[ε δὲ]
10παρὰ Ζεφυρί[ω]ι γνώμην   ̣  ̣απ̣  ̣βαλ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]
——
πρός τιν̣α γυναῖκα καταλ̣η̣μφθεῖσαν
ὑπὸ τοῦ ἀ̣δι[κ]ο̣υ̣[μ]ένου μετὰ μοιχοῦ. καὶ τοῦ
ἀνδρὸς βα̣ι̣[νομ]έν[ου] ξίφι(*) μόνῳ ἐπ̣ὶ τὸν
μοιχόν, το̣ῦ [δ]έ π[ο]ι̣ κ̣α̣[τα]φυ̣γόντος ἡ γυ̣νὴ
15[Σ]ωφρονία α̣[ἱ]ρ̣[ή]σα[σα] ξ[ί]φ[ο]ς ἀπὸ τοῦ ἀ̣νδρ̣[ὸς]
καὶ ῥίπτει̣   ̣  ̣  ̣  ̣σ  ̣[  ̣  ̣]η [τ]ὸ δὲ ξίφο̣ς̣
καταλα̣β̣[οῦ]σ̣[α] π[ατάσσ]ε̣ι τὸ̣ν φεύγο[ντα]
καὶ φο̣[ν]ε̣ύ̣ε̣ι̣.
——
ὁ̣ ἡ̣[γεμώ]ν̣·
20καλῇ̣ γ̣ὰ̣ρ̣ [πρὸς κρίσι]ν̣ ὡ̣ς μὴ π̣ρ̣έπ[ο]υσα
τὸ ξίφο[ς   ̣ ἠν]ε̣[γ]κέναι. ἀλλ’ ὑπη̣ρ-
έτην δ[εῖ -ca.?- τῆς ἀ]λ̣η̣θείας. ἅτε γὰρ
ἐνόμιζ[ες -ca.?- ]ε̣νι̣ ἐκεῖνα [ -2-3- ἀ-]
σεβῆ ἐ̣π̣[οίη]σ̣εν ἂν ἔ̣φε̣υ̣[γ]εν   ̣[ -ca.?- ]
25λαβοῦσα τὸν [  ̣]ν̣[- ca.7 -]
διδάσκαλ̣ο̣ν̣ [- ca.4 -]ο̣υ̣  ̣ε̣σ̣[ -ca.?- ]
ἐκριν[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
τοίνυν   ̣σ̣ι̣[ -ca.?- ]
τὴν Σω̣φρ[ονίαν -ca.?- ]
30ξίφι ἀπ[ο]θ̣[νῄσκειν -ca.?- ]
4
[πρός τ]ι̣να τύμβο̣[ν ἐξορύττ]ο̣ντα νυ̣[κτὸς]
[κα]ὶ ν̣εκρὸν [μετ’ εὐσε]β̣είας ταφθέν[τα].
ὁ ἡγ[εμών]·
[ἐξορώ]ρυχαις(*) γ̣ὰ̣ρ̣ [ὃν] ἔ̣θ̣αψε δημοσίᾳ
5[καὶ ὃ]ν ἡ πόλις ἐλέησεν(*). σύ μοι δοκεῖς
[τρόπον ἔ]χειν θηρίου̣ καὶ ο̣ὐκ ἀνθρώπου,
[μᾶλλον] δὲ οὐδὲ θηρίου. καὶ γὰρ τὰ θηρία
[τ]οῖς μὲν ἀνθρώποις πρόσισιν(*), τῶν δὲ
ἀ̣ποθνῃσκόντων φίδονται̣(*). σὺ δὲ ἐπεβού-
10[λ]ευσας σῶμα(*) ἀλλοτριωθέντι ὑπὸ τοῦ
γ̣ένους τῶν ἀνθρώπων. ποίας δὲ ἔσχεν(*)
ἐνθυμήσεις τὸν ἤδη κληθέντα καὶ
τῆς ἐσχάτης ἐλπίδας(*) ἀποστερῆσαι; νὴ γὰρ
Δία, ἦν τὰ κοσμήματα τὰ τῶν νόμων,
15ἦν ὑπὸ τῆς πόλε̣ως, ἦν δεδ̣ομένα τῶι
νεκρῷ, ἦν κεκ[αθ]α̣ρισμένα. ἐκδέξι(*) το[ίνυν]
τὴ{η}ν ἕως κεφ[αλ]ῆ̣ς τ[ι]μωρίαν. ―
——
πρός τινα φ[ιλοῦν]τα τὴν ἑαυ[το]ῦ φίλην
σφοδρὰν ἔρωτα̣. [κατα]λ̣α̣βὼν̣ [α]ὐτὴν
20μετὰ ἄλλου μ̣[ὴ κατέχ]ων τ̣ὴ̣[ν ὀ]ργὴν ἐφόνευ-
σεν αὐτὴν ξ[ίφει]. [ἔτι δ]ὲ̣ ἐ̣π̣[ιζ]ητούμενος
[πρ]ὸς τιμωρίαν κ[ατ]ὰ̣ [πᾶσαν τὴν] ἡμέραν
[ἔφθα]σ̣εν εἰς τὸ μνῆμα τῆ̣[ς φί]λης αὐτοῦ.
[ὑπὸ γὰ]ρ̣ τοῦ ἐπικιμέν[ου] αὐτ̣ῷ ἔρωτος
25[ἀπήντησε μ]ετανοῶν. ὅτ̣[ι] οὖν συνεῖδεν
[- ca.13 -]α̣ι̣μ̣  ̣εν[  ̣  ̣]  ̣ ἀ̣π̣ό̣λλυται
[- ca.20 -]  ̣ ὁ̣μ̣ο̣λογῶν
[- ca.22 -]ξη̣ι̣ φονευ-
[ -ca.?- ]
5
[ὁ] ἡγ̣[εμών·]
φό[νο]υ κατα[σ]ημα̣ι̣νομένου α̣[ἰτίαν]
τὴν ἐπικει[μ]ένην̣ [σ]ο̣υ̣(*) [μ]ανίαν [λέγεις]
ἔρωτος, ἀβελ̣[τερ]ε̣ία̣ν(*) ὑ̣πο̣θ̣ή̣μ̣ατος. τ[οῦτο]
5γὰρ προκαλ[εῖ] ἐμὲ̣ τ̣ὸ̣ν δι̣κά[ζ]οντα. ἐάσω [σο]ι
δὲ ζῆν ἐμ μ̣[ε]τ̣άλλ̣ῳ, ἵ̣ν̣α μ̣ι̣μ̣ν̣η̣σκόμενος
ὧν ἔδ̣ρα̣σ̣ες ἐπ̣ὶ αὐ̣τὴν̣ δι̣ὰ̣ [ὀργὴ]ν̣ ηδε  ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- ]
——
πρὸς τὸν ἁστιάρ[ι]ον αὐτοῦ κ̣ρινομένου̣
ὡς μητέρα καὶ θ̣υ̣γ̣ατέρα ἐ̣σ̣χηκότος.
10ὁ ἡγεμών·
στρατιώτης [ὢ]ν̣ ὅ̣π̣λα ἔχων κατὰ πολε̣μ̣ί̣-
ων μετέρα(*) κ[αὶ] θυγατέρα ἐσχηκὼς ἐνόμι
σας λανθάνειν τὴν νό[μ]ων ἀπο[το]μίαν
καὶ τὴν τοῦ δικάζοντος ἐξουσίαν. θέλω καὶ
15οὐ δύναμαι κ̣ε̣κ̣ρ̣ικέναι φιλανθρωπείαν,
ἀλλὰ ’ναντία(*) κ̣α̣ὶ ταύτης(*) ὑπὸ σοῦ γενόμενον(*)
ἀθελγία ἐλενλέχ[ο]υσα(*) τὰ πεπραγμένα.
ἀλλὰ ποιήσω κα[τ]ὰ τὴν Καππαδοκίαν􏰁
ἁλόντι κοινωνήσ̣[ειν - ca.2 -]ι̣δα. ἀλλὰ τόκον
20οὐκ ἔνι̣ [οὐδ]ὲ̣ τὴν σύνπλησιν(*) ἐκείνων μνη-
μονεύ̣ει̣[ν.] ὑπὸ γὰρ τῶν νόμων προστάσσο-
μαι καὶ [ὑπ]ὸ̣ τ̣ῶν [εἰρη]κότων ἐγ\λ/ένχομαι.
διὸ οἰκήσι̣[ς μ]ηω\θ/ὴ[ς] κ̣[ατὰ] χώραν ἔτη δύο,
ἵνα μι[μνησ]κ̣[όμενο]ς̣ τ̣ῶ̣ν̣ σῶν πράξεω̣ν̣
25σεαυτὸν̣[  ̣  ̣  ̣]α̣ι  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]σ̣ου ―
——
πρός τιν[α] γυ̣ν̣[α]ῖκ̣α προσερχο[μένην]
αὐτῷ κόσμι[ον] ἐπικείμεν[ο]ν̣ τ[ῇ αὐτοῦ]
κεφαλ̣ῇ   ̣ ἔν[τ]ε̣[υ]ξ̣ιν γὰρ [- ca.10 -]
γενέσθαι̣   ̣[  ̣]μ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣χ[- ca.11 -]
30ὁ ἡγε[μών·]
κόσμι[ο]ν π[  ̣  ̣]  ̣ν  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐστ̣[ὶν - ca.8 -]
πρὸς ἐρα  ̣[  ̣  ̣  ̣]ενα  ̣  ̣  ̣[- ca.10 -]
6
[- ca.5 - (?)]ινειν εμ[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]ι̣ και [  ̣  ̣  ̣]ι̣τ̣ος
[- ca.5 - (?)]ιαν
[π]ρός τινα προ<πο>λιτευ̣ό̣μενον καλούμενον
Διόδημον Ἀλ̣εξανδρε̣ὺ̣ς(*) ἐρασθέντα πόρ-
5νης δημοσίᾳ   ̣  ̣μ̣  ̣η̣ σ̣υ̣ν̣εχῶς δὲ ἥσθει
ὁ Διόδημος πρὸς τῆς πόρνης κατὰ τὰς [ἑ]σ̣περι-
νὰς ὥρας. ὁ οὖν Διόδημος ἐφόνευσεν
τὴν πόρνην, καὶ τοῦτο γνοὺς ὁ Ζεφύριος
κ̣ελεύει τὸν Διόδημο̣ν̣ ἀναλημφθῆναι
10τῷ δεσμωδερίῳ. τῇ οὖν ἑξῆ̣ς ἡμέρᾳ
οἱ πολιτευόμενοι Ἀλεξανδρείας ἐ̣ν̣ τῷ
ἀσπάζ̣ε̣σ̣θαι τὸν Ζεφύριον ἠξίουσαν(*)
Διόδημον ἀπολυθῆν̣α̣ι̣ καὶ μηδὲ ὅλως
ἀκουσθῆναι αὐτόν. ἔδοξεν τῷ Ζεφυρίῳ
15ἄλογον εἶναι τὴν ἀξίωσιν τῶν πολι-
τευομένων πλὴ<ν> συνέθετο ἀπολύσ[ειν]
τὸν Διόδημον, οὐκ ἀληθής. ὅτε οὖν
ἐξῆλθεν ἐκ τῆς οἰκείας αὐτοῦ ὁ Ζεφύριος
μετὰ τὸ ἀσπάζεσθαι αὐτὸν ἔν[δι⟧\η/μοι ἠξί-
20ωσαν αὐτὸν <μὴ> ἀπολῦσαι Διό[δη]μον. εὑρὼν
οὖν πρόφασιν ὁ Ζεφύριο[ς λέ]γει τοῖς
πολιτευομέν[ο]ις· οὐκ[έτ]ι̣ [δύ]ναμαι ἀπο-
[λῦσ]αι Διόδημον καθὼς̣ [ἐπη]νγιλάμην
[ὑμῖν] ἐπειδὴ καὶ [ο]ἱ λοιποί(*) [ξ]ένοι καὶ ἐπαρ-
25[χιῶτ]αι ἔγνωσαν τὴν κατὰ Διόδημον
[πρόθεσιν]   ̣  ̣  ̣ε̣ις   ̣πο τῶν̣ βοώντων
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἠνάγκ]α̣σαν ο̣ὖ̣ν λέγοντες·
[καὶ σοὶ συμ]φέρει καὶ ἡμῖν καὶ Διόδημον
[φυλαχθῆναι] αὐτὸν ἐν τ̣ῷ δεσμωτ⟦ε⟧\η/ρίῳ
7
η̣  ̣ο̣[- ca.2 - κ]α̣ὶ̣ [- ca.7 -]σ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ τὴν]
δι[καί]α̣ν δ̣οκ[ιμασία]ν̣ αὐτοῦ ἀξι[οῦμεν]
καὶ τὰς τῶν [ἄλλω]ν̣. ἠξίωσαν οὖν̣
προεναιχθ[ῆναι](*) [ἀ]πὸ τοῦ δ[ε]σμωτηρί[ου]
5καὶ ἀκουσθῆ[ναι αὐτόν]. ὁ δὲ προεναι\χ/θείη̣
καὶ ἐξ ἐπα[- ca.6 -] καὶ νομίζων αὐτὸν
διε̣[γ]γυ[ᾶ]σ̣θαι [  ̣  ̣ ὡ]μ̣ολόγησεν πεφονη-
κέναι(*) τὴν πό̣[ρν]ην. ἡ δὲ μήτηρ τῆς
πόρνης Θ̣[ε]ο̣[δώ]ρα τις γραῦς καὶ πένη̣ς̣
10ἠξίου καταναγ̣κ̣ασθῆναι [Δ]ιόδημον
παρασχεῖν αὐτῇ ε̣ἰ̣ς λόγον [δι]ατροφῶν
ὀλίγ̣η̣ν τινὰ τοῦ βίου̣ παραμυ̣θίαν. ἔλεγε
γάρ, ὅτι διὰ τοῦτο δέδωκά μ̣[ο]υ̣ τὴν θυγα-
τέρα πορνοβοσκῷ, ἵνα δυνηθῶ δια-
15τραφῆναι. ἐπεὶ οὖν τῆς θυγατρός μου
[τ]ελευτησάση̣ς̣ ἀπεστερήθην τῶν τροφῶν
διὰ τοῦτο ἀξιῶ δοθῆναί μοι ὡς μετρίᾳ
γυναικὶ{α} ὀλίγα πρὸς διατροφήν.
ὁ [ἡγ]εμών·
20Ἀπέσφ̣α̣[ξ]ας γυναῖκα, Διόδιμε(*), αἰσχρῶς
τὴν ἐπ’ ἀ[ν]θρώποις τύχην ὀνειδίζου-
σαν ὅτι [τὸν μ]ὲ̣ν βίον ἀσέμνως διῆγεν,
τὸ δὲ τέ̣[λος ὅ]μ̣ως νῦ πε̣ριὸν ἐκαπήλευ-
εν. καὶ μ[έντο]ι ἐλεήσῃ̣ς̣ τὴν δυσδεί̣[μον]α
25ὅτι ζῶ[σ]α [π]ροσεφέ̣ρετο τοῖς βουλ̣[ομένοις]
ὡς νεκρά. ἔπεζεν(*) γὰρ πε[ρισσῶς ἡ]
πενεία τύχης πωλοῦσ[αν] α̣[ὑτὴν πρὸς]
ἀτιμάζουσαν τιμ̣ὴν καὶ φ̣[ήμην πόρ-]
νης ἀντικ̣[ι]χομένην(*). [- ca.11 - γυ-]
30νεκῶν, ὅτ[ι τ]ῷ ζῆν πρ̣[ -ca.?- ].
8
[- ca.4 -]  ̣  ̣ο̣σ̣ε̣ [ -ca.?- ]  ̣ τ̣[ύχ]η̣ν
[τὰ δε]ινὰ διεξέ̣ρ̣[χομαι. π]ό̣ρ̣ν̣ης π̣[τωχ]ῆ̣ς
[αὐθ]έντῃ ἀναγκε̣ί̣[ως](*) [δ’ ἐ]παράτω.
[ὡ]μ̣ολ̣όγι[σ]α̣ τὸ τ̣[ῆς γυμ]ν̣ῆς ἀξιούσης
5τ̣ὸ̣⟦ν⟧ μαρτύρημα [τοῖς] ζῶσιν. ἀλλ ̓ ἵνα
μὴ οὕτως ἐξῆς π̣[αρὰ ἐ]μ̣μένον vac.
τὸ σεμο̣νὸν τοῦ βο[υλευ]τ̣ηρίου δ̣ρᾶν
ἐθελήσῃς, κελεύ̣[ω ὥ]σπερ καθέρων(*)
τὴν τῆς πόλεως [καὶ τοῦ] βουλευτηρίου
10κόσμησι[ν] ξίφι σαι(*) κ̣α̣ταβληθῆναι
ὡς φονέα. Θεοδώρα δὲ αὐτῆς(*)
π̣ενιχ[ρ]ὰ καὶ πρεσβῦτης(*) ἡ􏰁 μήτηρ
τῆς ἀπ[ελ]θούσης, ἥτις δ̣ι̣ὰ̣ τὴν συν-
έχουσαν αὐ̣τὴν πενίαν τὴν ἑαυτῆς
15[θυγ]ατέραν(*) τῆς σωφροσύνης̣ ἀ̣πεστέρη-
σε̣ν, δι ̓ ἣν καὶ αὐτὴν ἀπώλεσαι(*), κληρο-
νομήσι(*) δέκατον μέρος τῶν ὑπαρ-
χόντων Διοδήμῳ, τοῦτό μοι τῶν
νόμων ὑποβαλλόντων τῆς φιλανθρω-
20πίας συνπνευσάσης τῇ τῶ[ν] νόμων
ἐξουσίᾳ.
——
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar