Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

HGV – Heidelberger Gesamtverzeichnis

Datensatz 1 von 1 Suchtreffern (Gesamt: 62852)

BGU VII 1635 TM Nr. 25332

Liste von Namen mit Zahlen unsicherer Bedeutung

Philadelphia (Arsinoites) I
Andere Publikationen Kol. II, Z. 34, 39: C.Pap.Jud. II 433
Material Papyrus
BL-Einträge
(nach BL-Konkordanz)
IX, S. 28
Inhalt Liste, Namen, Zahlen
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
r
1
Νεκφερῶς̣ α  ̣  ̣[ -ca.?- ]
δ Πά̣ι̣ς [ -ca.?- ]
Ἑριεὺς Μ̣  ̣[ -ca.?- ]
η Πτολλᾶ̣ς α[ -ca.?- ]  ̣  ̣
5η̣ Ἀπόλλων α̣[  ̣  ̣] [ -ca.?- ]
η Δικράν[ης]   ̣  ̣
Σε̣  ̣βας   ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]ιβ
Μ̣υσθ̣[ᾶς   ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣[ -ca.?- ] 𐅵̣
Ἀντ[ᾶ]ς [  ̣]ν[ -ca.?- ] κ χ(αλκοῖ) β
10 vac. ?
10Ἑ̣ρ̣μᾶ̣[ς   ̣]ν̣ουω̣  ̣ ε[  ̣]  ̣ν κ̣ χ(αλκοῖ) β
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣α̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]ι̣[ -ca.?- ] χ̣(αλκοῖ) β
δ Ὀ̣  ̣[  ̣]  ̣ι Π̣[  ̣  ̣  ̣]βη(  ) χ̣(αλκοῖ) β   ̣  ̣[ -ca.?- ]
Π̣ε̣[τ]εῆσι[ς]   ̣[ -ca.?- ]
[Π]ε[τ]εῆσις Φ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
15[Πε]τεῆσις̣ υἱὸ(ς) Τεκμη(  ) α̣[  ̣]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ος   ̣π  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
Μάρων [ -ca.?- ]δε  ̣  ̣  ̣  ̣ ιβ̣ χ(αλκοῖ) β
Νεκφε(ρῶς) Ἀ[μ]μων  ̣[ -ca.?- ] χ̣(αλκοῖ) β
Ἑρμία̣ς̣ [ -ca.?- ] χ(αλκοῖ) β
20Σαμβᾶς Α  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ χ(αλκοῖ) β
Σ̣αμβᾶς Ψ  ̣[  ̣  ̣  ̣] [ -ca.?- ]
Η̣ρ̣ο̣ι̣[ -ca.?- ]
Traces 1 line
24-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2
δ Πα  ̣ο̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ο  ̣ υ̣ἱὸς [  ̣  ̣]ϛ
25η Μ[υσ]θᾶς [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- ]
πα Πα̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]δ̣ίου   ̣  ̣ιβ  ̣  ̣
δ Μῶ[ρος] Η  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ ζ
Πααρ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣
Νεκ̣φ̣ε̣ρ̣[ῶς   ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ων   ̣
30Ἁρφ̣α̣ῆ̣[σι]ς̣ Traces
Ἁρφαῆσ[ι]ς Traces
Πετεῖρ[ις] Traces
Ἰσχυρ̣ί̣ων   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣π̣ε̣ς̣ ιϛ
δ Ἰωσῆπος   ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ] ιβ
35Νεμεσίων   ̣  ̣  ̣  ̣μ̣ο(  )   ̣  ̣
Ἄλκιμος υἱό̣ς̣   ̣  ̣  ̣ χ(αλκοῖ) β
Νεμεσίων ἄλλο(ς)   ̣
Σαμβᾶς   ̣νητ[ -ca.?- ]
Πετ[ε]χ[  ̣  ̣] Σ̣[α]μ̣ψαιο(  )   ̣  ̣ χ̣(αλκοῖ) β
40Παπαίονο(ς) Π̣ομ  ̣  ̣  ̣ χ̣(αλκοῖ) β
Πομψάις [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ χ̣(αλκοῖ) β
Πανομιεὺς [  ̣  ̣]ανε  ̣  ̣  ̣
Ἁτρῆς̣ [ἄλλ]ο̣(ς) ε
Ὀρσενοῦ̣[φι]ς [ἄλ]λο(ς) Traces
45Πλη[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἄλλο(ς)   ̣  ̣ χ(αλκοῖ) β
Μῶρος ἄλλο(ς) Traces
πTraces
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
1
Δ̣ῖος   ̣  ̣τομαίου [ -ca.?- ]  ̣ δι̣ο̣(  )
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ας   ̣
50Ἁρφ̣αῆ̣σ̣ις Π̣ραξείου ι̣β̣
Φ̣[ί]λ[ων] Ανουβίωνο(ς) ι̣ϛ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Πασίωνο(ς(?)) ἀραβ(οτοξότης)   ̣  ̣
Σ̣ι̣σ̣ό̣ι̣[ς] Κολ̣ούθ̣(ου) κ  ̣  ̣
[Ἀ]ν̣ου[β]ᾶς Π̣ετ̣εσῖτο(ς) βα  ̣  ̣  ̣  ̣
55[  ̣]  ̣α  ̣  ̣  ̣ς δρ(  ) μ  ̣  ̣σιο(  ) γν  ̣  ̣  ̣
Traces 11 lines
57-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
mm
Traces 12 lines
2
Ἑριεὺς Πα[ -ca.?- ]
Ἑ̣ριεὺς   ̣[ -ca.?- ]
Λαέρτης Νε[ -ca.?- ]
70Ὀ[ρσ]ενοῦφις Ν[ -ca.?- ]
Διονυσ̣ις(*) Φ[ -ca.?- ]
Σο[υ]χᾶς Ἰσχ[ -ca.?- ]
Μύσθης Α̣[ -ca.?- ]
Ἡ̣ρ̣α̣κ̣λῆς Πετ[ -ca.?- ]
75Πανεῖς   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
Ἡ̣ρακ̣λ̣ῆς̣   ̣[ -ca.?- ]
Traces 11 lines
78-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar