Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

HGV – Heidelberger Gesamtverzeichnis

Datensatz 1 von 1 Suchtreffern (Gesamt: 62772)

BGU IV 1165 TM Nr. 18615

Rückzahlung eines Darlehns, Alexandrien

Alexandria 14 - 13 v.Chr. (?)
Material Papyrus
Bemerkungen Rückseite: BGU IV 1102.
Inhalt Bestätigung, Rückzahlung, Darlehen, Geld, Eramos
Erwähnte Daten
  • Z. 11-12: 27. Dez. 20 - 25. Jan. 19 v.Chr.
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
[Π]ρωτάρχωι
παρὰ Ἡρακλείδου τοῦ Ἡρακλείδου καὶ τῆς τού-
του γυναικὸς Θερμούθιος τῆς Παγκράτου(ς)
μετὰ κυρίου αὐτοῦ τοῦ ἀνδρὸς καὶ παρὰ Σπι[ν-]
5θῆρος τοῦ Φιλάμμονος Ἀλεξανδρέως. πε-
ρὶ τῶν διεσταμένων συνχωρεῖ ὁ Σπιν-
θὴρ ἀπέχιν(*) παρά τε τοῦ Ἡρακλείδο[υ]
καὶ Θερμούθιος διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου ἃς
ἐ̣δ̣ά̣νισεν(*) αὐτοῖς κατὰ συνχώρησιν
10τὴν διὰ τοῦ αὐτοῦ κριτηρίου τελειω-
θεῖσαν τῶι ἑνδεκάτωι ἔτι(*) Καίσαρος
Τῦβι ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) σ καὶ τοὺς τούτων τόκ[ο-]
υ̣ς̣, πεπληρῶσθαι δ̣ὲ̣ ὁ̣ α̣ὐ̣τ̣[ὸς] Σ̣π̣[ινθὴρ ὑ-]
πὸ τοῦ αὐτοῦ Ἡ̣ρ̣α̣[κλείδου καὶ Θερ-]
15μούθιος ὧ̣ι̣ ἀνείληφεν(?) [κατὰ συν-]
γραφὴν ἐρ̣άν̣ω̣ι̣ κ̣[αὶ τόκοις διὰ χειρὸς]
ἐξ οἴκου, καὶ μηδ̣ε̣[μίαν τῷ Σπινθῆρι]
μηδʼ ἄλλωι ὑπὲρ αὐ[τοῦ καταλείπεσ-]
θαι ἔφοδον ἐπὶ τὸ̣ν̣ Ἡρακ̣λ̣ε̣ί̣δ̣[ην] κ̣α̣ὶ̣
20Θερμοῦθιν μ̣ή̣τ̣ε̣ περὶ τοῦ αὐ[τοῦ ἐ-]
ρ̣ά̣ν̣ο̣υ̣ ἢ̣ τ̣ό̣κ̣ω̣ν̣ ἢ̣ ἑτέρου ὀφειλ̣ή̣μ̣α̣-
τος ἢ ἀπαιτήματος ἢ ἄλλου τινὸς
ἁ̣π̣λ̣ῶ̣ς̣ ἐνγράπτου ἢ ἀγράφου πράγ-
ματος τὸ καθόλου τῶν̣ ἐ̣κ̣ τῶν
25ἐπάνω χρόνων μέχρι τῆς ἐνεσ-
τώσ̣η̣ς̣ ἡ̣μ̣έ̣ρ̣α̣ς̣ παρευρέσει μη-
δ̣ε̣μ̣ι̣ᾷ̣, εἶναι δʼ α̣ὐ̣τόθε̣ν̣ ἄκυρον
τ̣ὴ̣ν̣ προκειμέ̣ν̣η̣ν [τοῦ δανεί-]
[ου] συνχώρησιν σὺν τῇ κατʼ α̣ὐ̣-
30τὴν σ̣η̣μ̣α̣ν̣θ̣ίσῃ(*) ἐ̣ρ̣α̣ν̣ι̣κ̣ῇ̣ σ̣υ̣ν̣γ̣ρ̣α̣φ̣ῇ̣
κ̣α̣ὶ̣ ἑ̣τ̣έ̣ρ̣ᾳ̣ δαν[εισ]τικῇ σ̣υ̣ν̣χωρήσει,
διʼ ἧς κ̣α̣ὶ̣ ὀνο̣μ̣άζεται ὁ̣ τ̣ο̣ῦ̣ Ἡ̣ρ̣α̣κ̣λ̣ε̣ί̣δ̣(ου)
καὶ τῆς Θερμούθιος υἱ[ὸ]ς Ἡρακλ[εί]δη[ς],
καὶ παρὰ ταῦτα μηδ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
35ἐ̣π̣ι̣τ̣ε̣λ̣εῖσθαι ἢ χωρὶς τοῦ κύρια
εἶναι [τ]ὰ συνκεχωρημένα
ἔ̣τ̣ι̣ [καὶ ἐ]νέχεσθαι α̣ὐ̣τ̣ὸ̣ν̣
παραβαίνοντ[α τοῖς] τ̣ε̣ β̣λ̣ά̣-
[β]ε̣σ̣ι̣ κ̣α̣ὶ̣ τ̣ῷ̣ [ὡ]ρ̣[ισμένῳ] π̣ρ̣ο̣σ̣τ̣ί̣-
40[μωι].
——
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar