Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

P.Tebt. III.1 703 TM Nr. 5315

Instructions of a Dioecetes to a Subordinate

Tebtynis (Arsinoites) ca. 210 v.Chr.
Andere Publikationen Z. 40-70, 80-99, 165-182: Sel. Pap. II 204
Material Papyrus
BL-Einträge
(nach BL-Konkordanz)
VIII, S. 495; IX, S. 358; X, S. 277; XII, S. 282; XIII, S. 256 BL online
Bemerkungen Zur Datierung vgl. BL III, S. 243; BL VII, S. 272; BL VIII, S. 495; BL IX, S. 358. Zu Z. 99-104 vgl. CPR XXX 14,4 Anm.
Übersetzungen
verbergenanzeigen
Englisch:
  • Austin, Hellenistic World (1981), Nr. 256
  • Bagnall & Derow, The Hellenistic Period (2004), Nr. 103.
Französisch:
  • Schubert, Vivre en Égypte (2000), S. 168-171, Nr. 58 (Z. 44 -99. 165-179)
Inhalt Kopie, Hypomnema, Steuern, Monopol, Inspektion, Schutz vor Beamten, Deserteure, Oikonomos, Amtsmißbrauch
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
r
1
[ -ca.?- τοῦ -ca.?- ] ὑπομνήματος ὑπὸ (hand 2) Ζ̣η̣νοδ̣[ώρου(?)]
(hand 1) [ -ca.?- ἀντίγραφον ὑπόκειτ]α̣ι.
vac. ?
[ -ca.?- τ]οῦτο ποιεῖν μὴ πα[ -ca.?- ]
ἐ̣παρ̣τ̣\α̣ισ/μους(*) καὶ τὴν
5[ -ca.?- ]  ̣α̣[  ̣]  ̣τ̣ων ἔστω
[ -ca.?- ]α̣ις ἧ̣ς̣ φυ-
[ -ca.?- ]  ̣ουσ̣  ̣  ̣α̣  ̣ας
Traces 5 lines
9[ca.16 lines missing]
2
γ[- ca.9 -]μα, τούς τε διὰ τ[ῶν πε]δίων
30ἠγ̣μ̣έν[ους ὑδρ]αγωγούς, εἰ τὰ συ̣ν̣[τ]α̣χ̣[θ]έ̣ν̣τ̣α̣
βάθη ἔχου̣[σιν] α̣ἱ εἰς αὐτοὺς ἐπιρύσε̣ι̣ς̣(*) τοῦ ὕδα-
τος καὶ ἐκ[ποιοῦ]σ̣α̣ ὑποδοχὴ ἐν αὐτοῖς ὑπάρ-
χει ἀφʼ ὧν ε[ἰσάγει]ν εἰώθασιν οἱ γεωργοὶ τὸ ὕδωρ
εἰς ἣν γῆν ἕ̣[κα]στος κατασπείρει· ὁμωίως(*)
35δὲ καὶ τὰς̣ [δηλ]ουμένας διώρυγας ἀφʼ ὧν
εἰς τοὺς προγεγραμμένο̣υ̣ς̣ ὑδραγωγοὺς
αἱ ἐπιρρύσεις γίνονται, εἰ αὐταί τε ὠχύρων-
ται καὶ εἰ ἀπὸ τοῦ βελτίστου αἱ ἐμβολαὶ
ἀπὸ τοῦ ποταμ[οῦ καθ]αριῶνται <καὶ> εἰ ἄλλως
40πως ἐν ἀσφαλεία[ι εἰσί]ν. ἅμα δὲ ἐν τῶι ἐφο-
δεύειν πειρῶ πε̣[ριερχ]όμενος ἕκαστον
παρακαλεῖν καὶ εὐθα̣ρ̣σ̣εστέρους παρα-
σκευάζειν, καὶ τοῦτο μὴ μόνον λόγωι
γίνεσθαι ἀλλὰ καί, ἐάν τινες αὐτῶν
45τοῖς κωμογραμματεῦσι ἢ κωμάρχαις
ἐγκαλῶσι περί τινος τῶν εἰς τὴν γεωρ-
γίαν ἀνηκόντων, ἐπισκοπεῖν, καὶ ἐφʼ ὅ-
σον ἂν̣ ἐκπο\η̣/ι(*) εἰς ἐπίστασιν το̣ι̣α̣ῦ̣-
τα ἀγέσθω̣. ὅταν δὲ διεξακθῃ(*) ὁ σπόρος,
50οὐ χεῖρον ἂν γίνοιτο εἰ ἐπιμελῶς ἐ̣φ̣ο̣δ̣ε̣ύ-
οις· οὕτως γὰρ τὴν ⟦τ̣⟧ ἀνατολὴν ἀκριβῶς
ἐπόψει, καὶ τὰ μὴ καλῶς ἐσπαρμένα
ἢ τὸ ὅλον ἄσπορα ῥαιδίως(*) κατανοή-
σεις, καὶ τοὺς ὠλιωρηκότας(*) εἴ[σει ἐκ]
55τούτου καὶ σ̣ο̣ὶ̣ γνώριμον ἔσται ⟦  ̣⟧ [εἴ τινες]
τοῖς σπέρμα̣σ̣ι εἰς ἄλλα κατα[κ]έ̣-
χρηνται. ἵνα δὲ κα̣ὶ̣ τ̣[οῖ]ς̣ κατ̣ὰ̣ τ̣ὴν δια-
γραφὴν τοῦ σπόρου γένεσιν ὁ νομὸς
κατασπε̣ί̣ρηται κείσθω σοι ἐν τοῖς
60ἀναγκαιοτάτοις· καὶ ἄν τινες ὦσι
κατατεταμένο[ι] τοῖς ἐκφορίοις ἢ
καὶ παντ[ελῶς ἀ]ν̣ε̣ιμένοι, μὴ ἀ-
νεπίσκεπτ̣[ον ἐά]σ̣θ̣ω̣. ἀναγραφὴν δὲ
3
ποίησαι καὶ τῶ[ν ἐν τ]ῆι γεωργίαι ὑπαρ-
65χόντων βασιλι[κῶν τ]ε̣ καὶ ἰδιωτικῶν
κτηνῶν, καὶ τὴν ἐνδεχομένην ἐπιμέ-
λειαν ποίησαι ὅπως ἡ ἐκ τῶν βασιλι-
κῶν ἐπ̣[ιγο]ν̣ή̣, ὅταν εἰς τὸ χορτ[ο]φαγεῖν
ἔλθηι, π[αρ]α̣δίδωτ̣[αι] εἰς τὰ μ[οσχο]τρο-
70φῖα. ἐπι̣[μελ]ὲς δέ σοι γινέσθω \καὶ/ ὅπως ⟦καὶ⟧
ὁ̣ ὑπάρχω̣ν σῖτος ἐν τοῖς νομοῖς πλὴν
τοῦ ἐν α̣ὐ̣τ̣οῖς τοῖς τ[ό]π̣οις δαπαν\ω/-
μέν[ου εἰς τὰ σ]π̣έρ̣[μ]α̣τ̣α̣ [κ]αὶ τοῦ ἀ̣π̣λ̣ώ-
του   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ κατ̣άγηται· οὕτω δὲ
75ἐ̣μ̣β̣α̣[λεῖν εἰ]ς̣ τ̣ὰ̣ πρῶτα παριστά-
μενα̣ [πλοῖα ῥαίδιο]ν(*), καὶ πρὸς τὸ τοι-
οῦτον [μήποτε] π̣αρ̣[έ]ργως σαυτὸν δί-
δου. εἰ̣[  ̣  ̣  ̣ γ]ὰρ οἱ ναύκληροι τὰς ἰδί-
ας ολ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣ις ἐφʼ ἑκάστων τῶν
80τόπ̣[ων   ̣  ̣ δ]ι̣ατριβόντων. ἐπιμελὲς
δέ σοι ἔστω κα̣ὶ̣ ἵ̣ν̣α αἱ διαγεγραμμέ-
ναι ἀγοραὶ κατάγ[ωντ]αι εἰς Ἀλεξάν-
δρειαν ὧν σοι καὶ̣ [τ]ὴ̣ν γραφὴν ἐπιστέλ-
λο̣με̣[ν ἀπ]ο̣στέλ̣λων κα̣[ὶ] κατὰ τοὺς
85καιρο[ύς, μὴ μ]όνον ἀριθμὸν ἔχουσαι
ἀλλὰ κα[ὶ δ]ε̣[δο]κιμασμέναι καὶ ἐπι-
τήδεοι(*) πρὸς τὰς χρείας. ἐπιπορεύ-
ου δὲ καὶ ἐπὶ τὰ ὑφαντεῖα ἐν οἷς τὰ ὀ-
θόνια ὑφαίνετα[ι] κ̣α̣ὶ τὴν πλείστην
90σπουδὴν ποιοῦ ἵν̣[α πλεῖσ]τα τῶν ἱσ-
τέων ἐνεργὰ ἦι, συντελούντων
κ[α]ὶ τῶν̣ ὑ̣φαντῶν τὴν διαγεγραμ-
μένην τῶι νομῶι ποικιλίαν. ἐὰν δέ
τινες πρὸς τὰς συντεταγμένας
95ἐκτομὰς ὀφείλωσι, πρασσέσθωσαν
καθʼ ἕκαστον γένος τὰς ἐκ τοῦ δια-
4
γράμ̣μα[τ]ος τιμάς. ὅπως δὲ καὶ τὰ ὀ̣θ̣ό̣νι̣α̣
χρηστὰ ἦ̣ι̣ κ̣[αὶ τ]ὰ̣ς̣ ἁ̣[ρ]πεδόνας ἔχωσι κατ̣ὰ̣ τ̣ὸ̣
διάγραμμα [μὴ πα]ρέργως φρό[ντι]ζε. ἐ[πι]π̣ο̣-
100ρεύου δὲ καὶ̣ [τὰ ἑψη]τ̣ήρια ἐν οἷς τ̣[ὰ] ὠ̣μόλ̣[ινα]
ἕψ̣ε̣[τ]αι καὶ τ[ο]ὺ̣ς̣ [  ̣  ̣]  ̣μους καὶ̣ [τ]ὸ̣ν χα  ̣  ̣ο̣ν̣
[κ]α̣[ὶ] ἀναγραφὴν π̣[οί]ησαι, καὶ ὅ̣π[ω]ς̣ κ̣ῖκί τε
κ̣α̣[ὶ νί]τρον̣ εἰς τὴ̣[ν ἕ]ψ̣ησιν ὑπά̣ρ̣χ̣[ηι] μ̣ετάφ̣ε-
ρ̣ε̣. ὅ̣π̣ω̣ς δὲ καὶ εἰς τὸ[ν] τῶν προσόδ[ων] λόγο[ν] ἢ̣
105εἰς τὸν τῆς ὀθονι[ηρ]ᾶ̣ς τ[ὸ   ̣]ν̣δ[  ̣  ̣  ̣]  ̣ον χ[  ̣  ̣]  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣δ̣ε̣ ἀεὶ τὴν κα[τ]ὰ μῆνα ἐκ[το]μ̣ὴν [  ̣  ̣  ̣  ̣]
α̣  ̣  ̣  ̣εν ἐν αὐτῶ[ι] τῶι μηνί, κα̣[ὶ]   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣έσθω π̣[ά]λιν ἐν τῶι ἐχομένωι
τὸ̣ [γ]ι̣ν̣ό̣μενον̣, ἐ̣ὰν δὲ περιγένηταί τι
110ἀπὸ τοῦ μετενεχθέντος ἐν τῶι πρώ-
τωι μηνί, προ[σα]νενεγχθήτω(*) ἐν τῶι
ἐχομένωι τὸ λοιπὸν εἰς τὴν ἐ̣π̣ι̣μήνιο̣ν
ἐκτομήν. ὅσα δὲ τῶν ἱστέων μὴ ἔστιν ἐ-
νεργά, μετενεγχθήτω(*) πάντα εἰ̣ς̣ τ̣ὴ̣ν
115μητρόπολιν τοῦ νομοῦ καὶ συντε-
θέντα ἐν τοῖς [τ]αμιείοις παρασφρα-
γ[ι]σθήτω. δ[ι]α̣λογίζου δ̣ὲ κ̣α̣ὶ̣ τὰς
προσόδους, ἐὰμ(*) μὲν ἐνδεχόμενον
ἦι καὶ κατὰ κώ̣μ̣ην, δοκε̣ῖ̣ δ̣ὲ̣ [ο]ὐκ ἀ-
120δύνατον εἶν[αι] ὑμῶν προθύμως
ἑαυτοὺς εἰς [τ]ὰ πράγματα ἐπιδι-
δόντων, εἰ δὲ [μ]ή γε, κατὰ τοπαρχί-
αν, παραδεχό̣μ̣ε̣νοι ἐν τοῖς διαλογισ-
μοῖς τῶν μὲν ἀργυρικῶν φόρων
125μηθὲν ἄλλο ἢ τὰ ἐπ̣ὶ̣ [τ]ράπεζαν
πίπτοντα, τῶν δὲ σιτικῶν καὶ
ἐλαικῶν φορτίων τὰ π[α]ραμεμε-
τρημένα τοῖς σιτολόγ[οις] ἐὰν δέ
5
τι ἀπολείπει(*) ἐν τούτο[ι]ς, συνανάγκ[αζε]
130τοὺς τοπάρχας καὶ τοὺς τὰς προσό[δο]υ̣[ς]
ἐξειληφότας καταβάλλειν ἐπὶ τὰς τράπ̣[ε-]
ζας τῶν (hand 2) \μὲν/ (hand 1) σιτικῶν ὀφειλημάτων τὰς ἐκ [τοῦ]
διαγράμματος τιμάς, τῶν δὲ ἐλαικῶ[ν]
φορτίων ἐξ ὑγροῦ καθʼ ἕκαστον γένος. προ[σ-]
135ήκει δὲ τὴν ἐπιμέλειαν περὶ πάντων π̣[οι-]
ε̣[ῖ]σθαι τῶν ἐν τῶι ὑπ[ο]μ̣[νήματ]ι γεγραμμ[έ-]
νων, ἐμ(*) πρώτοις δὲ π̣[ε]ρ̣[ὶ] τ̣ῶν κατὰ τὰ ἐλα[ι-]
[ο]υργῖα. τηρουμενα(*) γὰρ κατὰ τρόπον τὴν
ἐν τῶι νομῶι διάθεσιν οὐ παρὰ μικρὸν [εἰς]
140{δʼ} ἐπίδοσιν ἄξ̣εις καὶ τὰ διακλεπτόμε̣-
να ἐπισταθήσεται. γίνοιτο δʼ ἂν τὸ τοιοῦ[το]
εἰ παρʼ ἕκαστον καιρὸν ἐξετάζοις̣ τὰ ἐν τ[ῶι]
τόπωι ἐργαστήρια καὶ τὰ ταμ[ιεῖ]α τῶ̣ν̣
φορτίων τῶν τε ξηρῶν κ[α]ὶ̣ ὑγρῶ[ν καὶ] π̣α̣[ρα-]
145σφραγισμὸν ἔχοις. καὶ τὰ πα[ρ]αμ[ε]τρ[ού-]
μενα τοῖς ἐλαιουρ[γ]οῖς μὴ πλεί[ο]ν̣α ἦ̣ι̣ τῶ̣[ν]
μελλόντων κατ̣ε̣ρ̣γάζεσθα[ι] διὰ τῶν ὑ-
παρχόντων ὅλμω[ν] ἐν τοῖς ἐργ[α]στηρίο[ις].
ἐπιμελὲς δέ σοι γιν[έσθ]ω καὶ ὅ̣π̣ως μάλι-
150σ̣τ̣α μὲν ἅπαντες ο̣[ἱ ὅλ]μ̣οι ἐνεργοὶ ὦσιν, ε[ἰ]
δὲ μή γ̣[ε], πλεῖσ̣τ̣ο̣[ι, τῶ]ν δὲ λοιπῶν τὴν
ἐνδεχομένην τή̣ρ̣η̣σ̣ι̣ν ποιεῖσθαι· καὶ γάρ
ἐστι̣ τ̣ῆς   ̣  ̣  ̣ξ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣α̣ς̣ καὶ καλάμης σά-
ξαντες ε  ̣α̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ χαρακτῆρα ἐπιβα-
155λεῖν, τὰ δʼ ὑπερά̣ρ̣[ιθμ]α ἐργαλε͂α(*) [τ]ῶν μὴ
τὴν χρείαν παρεχομένων ὅλμων ἐπὶ τ̣[ὸ αὐ-]
τὸ συνα̣ν̣άγοντε̣ς̣ παρασφραγ[ι]σθήτω ἐ̣[ν]
ταῖς ἀπ[ο]θήκαις· κ̣α̣ὶ̣ ἐὰν ἐν τουτ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]
στάσ̣ηις τὰ ταργότερα(*)   ̣[  ̣  ̣  ̣]ονομα̣[  ̣  ̣  ̣ ἀκρι-]
160βῶς, γινωσχ(*) ὅτι χωρὶς τῶν ἐν τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣ι διαφόρων καὶ εἰς οὐ τὴν τυχο̣ῦ̣[σαν κατα-]
φρόνησιν ἥξεις, ἣν ῥαιδίως(*) ἀνα[ιρεῖν οὐ]
δυ̣ν̣ή̣σ̣ει. τὸ γὰρ γένος καταμε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
v
1
καὶ τὴν τιμὴ̣ν̣ (hand 2) \  ̣  ̣  ̣ων/ (hand 1)   ̣  ̣ν̣ ἐν οὐθεν\ὶ/ λόγω[ι ἐ]πιθέμενον.
165οὔσης δὲ καὶ τῆς κατὰ τ[ὸ] ἐννόμιον προσόδου
ἐν ταῖς πρώταις, μάλι[σ]τʼ ἂν εἰς ἐπίδοσιν ἔ̣λ̣θ̣ο̣[ι]
εἰ τὴν ἀν̣α̣γ̣ραφὴν ἀπὸ τοῦ βελτίστου [ποιή-]
σασ̣θε(*). εὐφυέστατος δὲ ὁ καιρός ἐστιν τῶι π̣ε̣-
ρὶ τ̣[αῦ]τ̣ʼ ὄ̣ν̣τ̣ι̣ περὶ τὸμ(*) Μεσορὴ μῆνα· ἐγ(*) γὰρ τού-
170τω[ι] τῆ[ς πάσης] χώρας ἐ̣π̣εχομένης ὑπὸ τῶν
ὑδάτω[ν] σ̣[υ]μ̣βαίνει τοὺς κτηνοτρόφ[ο]υς̣ ε̣ἰ̣ς̣
τοὺς ὑψηλοτάτους τόπους ἀποσ̣τ̣ε̣ῖ̣λ̣[αι τὴν]
λε[ί]α̣ν, οὐκ ἐχ̣ό̣\ο/ν̣των(*) ἐξουσίαν εἰς ἄλ̣[λους τό-]
π̣ο̣υς δι̣α̣ρίπτειν. μελέτω δέ σοι καὶ̣ [ἵ]ν̣α̣ τ̣ὰ̣ [ὤ-]
175ν̣ι̣α̣ μὴ πλείονος πωλῆται τῶν διαγεγραμ-
[μ]ένων τιμῶν· ὅσα δʼ ἂν ἦι τιμὰς οὐχ ἑστη-
[κ]υ̣ίας ἔ̣χ̣ο̣ντα, ἐπὶ δὲ τοῖς ἐργαζομένοις
[ἐσ]τὶν τ̣[άσ]σ̣ειν \ἃς/ ἂν βο[ύ]λωνται, ἐξεταζέσ-
[θ]ω καὶ τοῦτο μὴ παρέργως, καὶ τὸ σύμ-
180μετρον ἐπιγένημα ⟦τα⟧ τάξας τῶν πω-
[λ]ουμένων φ̣ο̣ρ̣τίων συνανάγκα⟦ι̣⟧ζ̣ε̣(*) τ̣ο̣ὺ̣ς̣
  ̣[  ̣]  ̣  ̣κ̣ο̣υ̣[  ̣  ̣]  ̣ς̣ τ̣ὰς διαθέσεις ποιεῖσθα[ι].
ἐπιμέλ[ου δ]ὲ̣ ἐπισκο̣π̣[εῖ]ν̣ καὶ τὰ μοσχοτρο-
φ[ῖ]α, καὶ τὴ[ν] πλείστην σπουδὴν ποιοῦ ὅ-
185πως ὅ τε σ̣ῖ̣τος ἐν αὐτοῖς π̣αρ̣ε̣[σχη]μένος
ἦ[ι] μέχρι τῶν χλωρῶ[ν], καὶ εἰς [τ]οὺς μόσχου̣ς̣
ἀναλίσκητα̣ι̣ ὁ̣ δ̣ι̣α̣γ[ε]γραμμένος καθʼ ἡ-
[μ]έραν, καὶ τ̣[ὸ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ̣ο[  ̣] εὐτάκτως ἀποδί-
[δ]ωται, τό τʼ ἐξ α̣ὐ̣τῶν τῶν τόπων καί, ἐὰν
190[π]ροσδέωνται τοῦ προσανακομιζομ[έ]νου,
[κ]αὶ ἐξ ἄλλων κωμῶν. ἐπιμελές τ̣έ σοι
ἔστω κ̣[αὶ ἵ]ν̣α ἡ φυτε\ί/α [τ]ῶν ἐπιχωρίων ξύ-
λων κα̣τ̣ὰ̣ μ̣ὲ̣ν τὸν̣ π̣ρ̣έ̣π̣οντα καιρὸν
τῶν τὴν ὥραν ἐχόντων ξύλων γέν[η-]
195ται ἰ̣τ̣έαι\ς/ τε καὶ συκαμείνοις(*), περὶ δ̣ὲ̣
τὸν Χοίαχ ἀκάνθης καὶ μυρύκης(*),
2
τούτων δὲ τὰ μὲν ἄλλα ἐπ[ὶ] τ̣ῶν̣ β̣α̣σ̣ι̣λ̣ι̣κ̣ῶν
χ̣[ω]μ̣άτων φυτευέσθ\ω̣/ κ̣[αὶ τὰ φυτ]ὰ̣ [εἰς] πρασι-
ὰ̣[ς] καταβληθή[τω ἵνα] τῆς ἐ[νδ]εχ̣[ο]μένης
200ἐ[πι]μελείας κατ[ὰ καιρὸν] π̣οτισ[μο]ῦ τυ̣γ̣χά-
ν̣[η]ι̣, ὥς τʼ ἂν δέη[ι καὶ γέ]ν̣η̣τ̣αι ὥ̣[ρα] τ̣ῆς φυ-
[τεί]ας, τότε μετ[  ̣  ̣  ̣]σ̣  ̣  ̣[  ̣]α̣ν τασσ̣έτωσαν
[ἐπὶ(?)] τ̣ῶν βασιλικ[ῶ]ν̣ [χω]μ̣ά̣τω̣ν̣, τ̣ὴν δὲ τ̣ή-
[ρ]η̣[σι]ν αὐτῶν π[οιεί]σ̣θ̣ωσαν οἱ̣ π̣[ρὸς] τ̣ὴν ἔγλη-
205ψ̣ιν(*) [π]ροσε̣[λ]η̣λυθ[ό]τ̣ε̣ς̣, ὅ̣π̣ως μ[ήθʼ] ὑπ̣ὸ̣ τῶν
προβάτων μήθʼ ὑ[πʼ] ἄλλου μ[η]θ̣ε̣ν̣ὸς παροινεῖσ-
θαι̣ συμβαίνηι τὴ[ν] φ̣υτ\είαν/. ἅμα δὲ τῆι λοιπῆι
ἐφοδείαι παρεπ[ισκ]ό̣π̣ει κα[ὶ] εἴ τ̣[ιν]α̣ κ̣εκο̣μμέ-
να ὑπάρχει ἐπὶ̣ τ̣ῶ̣ν χ̣ωμ̣[ά]τ̣[ων] ἢ̣ καὶ ἐν
210τοῖς πεδίοις, καὶ̣ τ̣ὴν ἀναγ̣ρ̣α̣[φ]ὴ̣ν̣ ποιησά-
μ̣ε̣ν̣ος. ποίησ̣α̣[ι δὲ] ἀναγραφὴν κ̣α̣[ὶ] τῶν
βασιλικῶν οἰκή[σ]εων καὶ τῶν πρὸς ταύ-
ταις παραδείσων καὶ ἧς ἕκαστο̣ς̣ [ἐ]π̣ι̣με-
λήας(*) προσδεῖται, [κ]α̣ὶ̣ διασάφησ̣ο̣ν̣ ἡ̣μῖν.
215ἐπιμελὲς δέ σοι ἔστω καὶ ἵνα τὰ κ̣α̣τ̣ὰ̣ τοὺς
μαχίμους οἰκο[ν]ομῆται κατὰ τὸ ὑπό-
μνημα ὃ συν̣τ̣[εθ]ε̣ίκαμεν τ̣ὸ περὶ τ̣ῶν
ἀνακεχωρηκ̣ό̣[τ]ων σωμάτων ἐκ τῶν
ἔργων καὶ ἀπ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ω̣ν ναυτῶν ὅ̣π̣ω[ς] εἰς
220  ̣ν̣  ̣  ̣ρ̣  ̣  ̣α̣τ̣ο̣ν̣τ̣[  ̣  ̣]  ̣ν̣τα τὰ ἐμπί̣[π]τον̣-
τα συνέχη\τ/α̣ι̣ [μέ]χ̣ρ̣ι̣ τῆς εἰς Ἀλεξάν-
δρειαν ἀποστο̣[λ]ῆ̣ς. ἵνα δὲ μήτ[ε] π̣αρ̣α-
λο\γεία/ μηδεμ[ία γ]είνηται μήτʼ ἄλλο
μηθὲν ἀδίκημα τὴν ἐπιμέλειαν̣ π̣[ο]ι̣-
225οῦ μὴ [π]αρέργως. σαφῶς γὰρ εἰδέν̣α̣ι δ̣ε̣ῖ̣
ἕκασ̣τ̣ον τῶν ἐν τῆι χώραι κατοικούν-
τ̣ω̣[ν] κ̣αὶ πεπιστευκέναι διότι πᾶν τ̣ὸ̣
[το]ιοῦτον ε[ἰ]ς ἐπίστασ̣ι̣ν ἦκτ̣α̣ι καὶ
[τ]ῆς πρότερον κ̣[α]κ̣ε̣ξ̣ί̣α̣ς̣(*) ἀπ̣ο̣λ̣ε̣λυ-
3
230μένοι εἰσίν, οὐ[θενὸς ἔ]χοντ[ο]ς ἐξουσίαν ὃ βούλε-
ται ποιεῖν, ἀλ̣[λὰ] π̣ά̣ντων οἰκονομουμένων
ἀπὸ τοῦ βελτίστου· κα[ὶ] τῆι χώραι τὴν ἀ[σ]φά-
[λε]ιαν πο̣ι̣ή̣σ̣ε̣τ̣[ε] καὶ̣ τὰς προσόδους οὐ παρὰ
μικρὸν ε̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣α̣δ̣ο̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] πάντα μὲν ο̣ὖν
235περιλαβεῖν καὶ διὰ ὑ[πο]μνημάτων
παραδοῦναι (hand 2) \ὑμ̣ῖ̣ν οὐ ῥαίδιον(*) δ̣ι̣[ὰ τὰς] ποικίλας̣ π̣ε̣ρ̣ι̣σ̣τ̣άσε̣[ι]ς̣ τῶν/ (hand 1) πραγμάτ[ων ἀκ]ολούθως τοῖς
περιέχου̣σ̣ι̣ {κ̣α̣ι̣}
{τῶν πραγμάτων ἀκολού}-
{θως τοῖ[ς] περιέχουσιν̣ και}ροῖς. ἵνα δὲ μη-
240θὲν εἰς τὸ δυν̣α̣τ̣[ὸ]ν π̣[αραλείπ]η̣[τα]ι̣, περί [τ]ε̣
τῶν ἐν τῶι ὑπ̣ομν[ήματι] κ̣α̣τ̣α̣τεταγμέ-
νων ἐπιμελ[ῶς]   ̣  ̣δ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ετε, κα̣ὶ̣ περὶ τῶν
ἐκ τοῦ παρατυ̣χ̣[όντος πι]π̣τόντων ὁμοίως
διασαφεῖτε [ὅ]πως εκ[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ε  ̣α̣νη̣  ̣  ̣  ̣α
245χρηματίζηι ο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ι̣εξ̣ό̣δου. ἐπεὶ̣
γὰρ ἀναγκ̣α[ῖό]ν̣ ἐσ̣[τι πάντ]α δ[ιʼ] ἐπιστολ[ῶ]ν
οἰκονομεῖσθ̣[α]ι̣   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ων ἡμῖν ἐ̣π̣[ί] τ̣ε
π  ̣  ̣γ̣μένο̣ι̣ς̣ μ̣ακροτέρα̣ν τ̣ο̣ὺ̣ς χω  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣
π̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]ς̣οὐθέν, οὕτω παρασ̣κ̣εα̣στ[έ-]
250ον(*) ἐστὶν αὐτοὺς ὥ[σ]τ\ε/ περὶ ἑκάστου τ̣ῶ̣[ν]
ἐπισ[τ]ελλομέ̣ν̣ω̣ν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ γράφειν, μά-
λιστα μὲν κα[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ν̣τας, ε̣ἰ̣ δὲ μή, δ̣[ι-]
ασα[φο]ῦντας τὰ αἴτια̣, ἵ̣νʼ ε̣  ̣θε  ̣  ̣α̣λ̣η̣  ̣[  ̣  ̣]
κας  ̣  ̣ λαμβάνηι καὶ μηθὲν τῶν δ̣η̣[λου-]
255μ̣έν̣[ων παρα]λείπηται. ταῦτα γὰρ ὑ[μῶν]
ποιούντων κ̣α̣ὶ̣ τοῖς πράγμασιν τὸ δέο̣ν̣ τε-
λέσεσθαι(*) καὶ ὑμῖν ἡ πᾶσʼ ἀσφάλεια ὑπάρ-
ξει. καὶ περὶ μὲν τούτων ἱκανῶς ἐχέτω·
ἃ δὲ καὶ̣ ἀποστέλλων σε εἰς τὸν νομὸν
260προσδιελέχ[θ]ην, ταῦτα καὶ δ[ι]ὰ̣ τοῦ
ὑπομνήματος καλῶς ἔχειν ὑπέλα-
βον γ[ρ]άψαι σοι. ὤιμην(*) γὰρ δεῖν τὸ μὲν
[ἡ]γεμονικώπατον(*) ἰδ̣ί̣ω̣ς καὶ καθα-
4
[ρῶς]
[κ]α̣ὶ ἀπὸ τοῦ βελτίστ[ου ποιοῦντας(?)]
265ὑμ̣ᾶ̣ς προσπορεύεσθαι ω̣[- ca.10 -]
ἐνδοθησομένης σ̣υνγ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣ο  ̣[  ̣]
τ̣α δίκαια προσεστ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣α̣  ̣[  ̣  ̣ ἐ]λαχιστ  ̣
λόγον προσδεξομένω̣ν̣, τ̣[αῦτ]α̣ γὰρ καὶ
τούτοις παραπλήσια κ[  ̣  ̣  ̣]  ̣εις πα-
270ρεσ̣χε̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣] καιπ̣ε̣ρ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣ πλ]ειόνων
εὖ μεμαρτυρημένης τῆς καθʼ ἡμᾶς
ἀναστροφῆς καὶ ἀγωνίας, μετὰ δὲ ταῦ-
τα ⟦ευ̣⟧ εὐτακτ[εῖν] κ̣αὶ̣ ἀ̣καμπτεῖν ἐν τοῖς
τόποις, μὴ συμ[πλέ]κ̣εσθαι φαύλοις ὁμι-
275λίαις, φεύγειν [ἅπα]ν̣τ̣α̣ συνδυασμὸν
τὸν ἐπὶ κακία[ι] γενόμενον, νομίζειν
ἐὰν ἐν τούτοις ἀνέγκλητοι γένησ-
θε μειζόνων ἀξιωθήσεσθαι, ἔχειν
τὰ ὑπομνήματα διὰ χερό̣ς(*), καὶ πε-
280ρὶ ἑκάστων ἐπιστέλλε[ιν] κ̣α̣θ̣ὰ̣ συν-
τέτακται.
Traces
Fr1
r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]αι̣ς̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣η̣ι̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣σ̣τ  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr2
r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]νοικο̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣  ̣μ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣τ̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr3
r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣ξ̣ο̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
vac. ?
Fr4
r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]σ̣τ  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]ι̣ν̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr5
r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]τ̣α̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣η̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr6
r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]δ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar