Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

HGV – Heidelberger Gesamtverzeichnis

P.Tebt. I 24 TM Nr. 3660

Report Concerning Peculations of Officials

Ptolemais Euergetis (Arsinoites) nach 117 v.Chr., 22. Mai
Material Papyrus
BL-Einträge
(nach BL-Konkordanz)
XI, S. 269f.
Bemerkungen Rückseite: P.Tebt. I 60. Gehört zu P.Tebt. I 28. Zur Datierung vgl. P.Lugd. Bat. XXIX, S. 153. Zum Ort vgl. ebenda, S. 165.
Inhalt Abschrift, Anzeige verschiedener Beamte, adressiert an höheren Beamten (Finanz), Unterschlagungen
Erwähnte Daten
  • Z. 18: 21. Dez. 118 - 19. Jan. 117 v.Chr.
  • Z. 24: 21. Dez. 118 - 19. Jan. 117 v.Chr.
  • Z. 29: 20. Jan. 117 v.Chr.
  • Z. 36: 19. Febr. 117 v.Chr.
  • Z. 38: 29. Febr. 117 v.Chr.
  • Z. 52: 1. März 117 v.Chr. (?)
  • 14. Apr. 117 v.Chr.
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
1
ἐλα[σ]σόνων ἐκφορίων ἀπὸ τῆς ενα[ -ca.?- ]
τοῦ νομοῦ ἐφʼ ἧς καὶ ἱκανὰ κεφάλαια [ -ca.?- ]
ἀμπέλου τῆς ἐν σιτικῆι μισθώσει α[ -ca.?- ]
ωσθαι τοῦ τοιούτου μὴ ὄντος μέχρι ν̣[ -ca.?- ]
5κα̣[ὶ] μηδαμῶς ὀπτανομένων υπ̣[ -ca.?- ]
[το]ῦ Ἀφροδιτοπολίτου ἀποχωρησα̣ν[τ -ca.?- ]
κα[ὶ] τ̣ῶ̣ν ὑδάτων ἐπιβαλλόντων [ -ca.?- ]
διεπέμπο̣μεθα μεταγαγ̣ουντες(*) καὶ τ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣ μη̣δ̣ὲ̣   ̣[  ̣] ἁπλῶς τὰς χεῖρας ἐπιβ[αλ -ca.?- ]
10σ̣υ̣[ντε]τ̣ριφέ̣ν̣αι εἰς ὕστερον ὁπότε δ[ -ca.?- ]
στρα[τη]γοῦ κατήλθ̣ο̣σαν συστάντες [ -ca.?- ]
καὶ εἰς τὸ λογιστήριον παραγενομέ[νων -ca.?- ]
γράμματα συνταξαμένων δὲ κα[ -ca.?- ]
ὑπερτιθεμένου τοῦ χρόνου συνθ[ -ca.?- ]
15τοῦ ποταμοῦ ἐπιβαλλούσης τοτ̣[ -ca.?- ]
ἐπιβολῆς ἐκπληρώσαντες διξ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣αι. ἐν δὲ τῶι ἐνε̣σ̣τῶτι ἔτ̣[ει -ca.?- προσ-]
[πί]π̣τ̣οντος περὶ τὸν Χοίαχ μῆνα [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣τ̣ι̣ ι̣κ̣[  ̣  ̣]ι̣το̣ν πράγματος λογου[ -ca.?- ]
20[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ς ἐν τῶι νομῶι̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ανοι̣ τοῦ ἔργου α̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ ἑτοῖμοι μηδεμιᾶς ἀναβολ[ῆς -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ε ἑ̣τέρας ἐπιγνώσεως καὶ τοῦ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣] τοῦ Χοίαχ εἴς τινα κώ[μη]ν [ -ca.?- ἀπέχουσαν ἀπὸ]
2
25[τ]ῆς μητροπόλεως στάδια δύο ὅπως ἐπισκέψηται ταύτην, οὐδʼ οὕτως
ὑπήκουσαν οἰόμενοι ἐν τῶι ἐν τῇ Κροκοδίλων πόλει ἱερῶι γράψειν ἄνευ
ἐπισκέψεως. πρὸς τὸ καὶ ἐν τούτοις ἀπροφασίστους αὐτοὺς καταστῆσαι
ὑπηκούσαμεν καὶ πρόγραμμα ἐξεθήκαμεν παραγείνεσθαι εἰς τὸ λογι(στήριον)
τῆι α τοῦ Τῦβι ὅπως καταταχηθῆι τὰ τῆς πραγματείας ἐν τ[ῶ]ι [δ]έοντι
30καιρῶι. οἱ δὲ συννοήσαντες ⟦ε̣⟧ το(*) ἐγβησόμενον κίνδυ[ν]ον ἐκ [τ]οῦ προσ-
[η]δ̣ρευκέναι ἡμᾶς ἐν τοῖς ⟦εν̣⟧ κατὰ τὰ προσαγγέλματα τῆς βεβρεγμένης
[κα]ὶ̣ [ν]ομιζειν(*) ἀναθ̣είρεσθαι(*) τὰ ὑπʼ αὐτῶν διεσκευασμενωνα(*), οὕτως
λήγοντες τῆς ἀ\γ/νοίας, διαλαμβάνοντες εἰς ἀπραξίαν ἡμᾶς περιστήσειν
ὁπότε δὴ ἐνάρξασθαι, ἀνεχώρησαν εἰς τὸν Ἡρακλεοπολίτην · καὶ διότι
35διʼ ἄλλων προσανενηνόχαμεν μόλις διά τε τοῦ στρατηγ[ο]ῦ καὶ χρη-
ματιστῶν καὶ τῶν ἄλλων, ἐναρχομένου τ[οῦ Με]χεὶρ α  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λυθησαν(*)
ἐλεχθέντες(*) ἐν τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δ̣ιν  ̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣α τῆ̣[ς] ἀ̣φόρου πεπ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣
τυγχάν̣ουσι. καὶ περὶ τὴν ια τοῦ αὐτοῦ μηνὸς εἰς τὸ λογιστήριον
παραβεβλήκησαν(*) ἔκ τε τῆς πλείστης προσεδρείας ἤδηι(*) πρὸς τῶι σ̣υ̣[γ-]
40κλείεσθ̣α̣ι ταύτης οὔσης ἐπί τε των(*) ἐπεσκέμμεθα κωμῶν οὐκ ὀλίγω[ν]
ἐν προσδοκίαι ὄντων περιέσεσθαι παρὰ τὸν ἐπιδεδομένον ὑπʼ αὐτῶν
σπόρον, ἐν τῶι μεταξὺ Θέωνο[ς τοῦ] προκεχειρισμένου ἐπὶ τὴν γεωμετρίαν
τῶν ἀμπελώνων καὶ παραδείσων ἀποδόντος ἡμῖν καὶ ἐπεσταλμέ[νου -ca.?- ]
περὶ τῶν κατʼ αὐτὸν π̣[ρονο]ούμενοι ἀκολούθως ταῖς δεδομεναι(*) διʼ α[ὐ-]
45τῶν διαστολᾶς(*) ἐκτ̣[- ca.11 -]α̣ι προσκα̣λ̣ε̣σ̣άμεν̣ο̣ι   ̣[- ca.10 -]
καὶ περ[ὶ] ἑκάσ[του ὅσα] ἥρμοζεν ὑποδείξαντες παρακαλέσαμεν(*) ἑα̣υ̣[τοὺς -ca.?- ]
[κ]α̣τʼ αὐτ[ῶν - ca.9 -] ἐπιδοῦναι ἀνελύσαμεν ὡς ἐξορμήσο̣ντ[ες -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣ τῶι Θ[έωνι - ca.15 -]του κατʼ [αὐτ]ῶ̣ν καταρτισό̣μεθα
αὐ[τὸ]ν καὶ [- ca.19 -]  ̣ο̣υτη[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τῶν δὲ σταλ̣έν[των -ca.?- ]
3
50διαφόρων εἰσαγωγῆι καὶ ἐν τούτοις ὅπορ(*) εἰκὸς ἐστιν διαλάμβανον(*) ἑαυτοῖ[ς]
συνιστοροῦντες τὰ πλήθη τῶν ὑποστελλομένων καθότι προσπ[έ]πτω[κε]ν̣
ἀποχωρηκέναι(*) τῆι ιβ αὐτὸν τὸν ἐπικεφαλαίου σπόρον ἐπιδόντες, τὰς δὲ
κατʼ ἄνδρα γραφὰς οὐδαμῶς προέμενοι ἵνα καὶ ταυθʼ ἃμα καὶ τοῖς ἄλλοις
τοῖς ὑπο(*) των(*) κατὰ τοῦ συμφέροντος διαπρασσομνους(*) ἐμποδοστα-
55τήσαντες ὑπὸ διασκορπισμὸν τὰ τῆς φορολογίας ἀγάγωσιν, τοῦ
ἀκμαιοτάτου καιροῦ τῆς ἀναγωγῆς τῶν γενημάτων ἐνεστηκότος.
ἔξεστι δὲ τὴν περὶ αὐτοὺς ἔτι πρότερον μ[ο]χθηρὰν ἀγωγὴν συν-
ιδεῖν ἐκ τῶν ὑποδικνυμένον(*) \⟦ρξα γ´ ιβ´⟧/ καὶ ὡς ἀλλοῖ̣[ον τὸ κατ] αὐτοὺς ἐστιν
τῆς διὰ τῶν νυνὶ παρὰ σοῦ γεγραμμένω[ν περ]ὶ̣ τοῦ εἴδους γεινομένης
60φροντιδα(*) ἵνα ἐπὶ τῶν τόπων ἐπίμονοι ὑπ[άρχω]σιν τῶν γὰρ πλείτων(*)
αὐτῶν ἄνευ διοκητικῶν χρημα[τισμῶν κα]θ̣ε̣σταμένων
καὶ ἐνίων μὲν αὑτοὺς ἐνειληκότων οἰκονομ[ίαις] καὶ τοπαρχίαις
καὶ σιτολογίαις καὶ κωμαρχίαις καὶ ἑτέραις χρείαις ἀντιθέταις τῆς
καθʼ ἑαυτοὺς ἀσχολια(*), ἑτέρων δὲ καὶ εἰς τ̣ο̣ὺ̣ς [υἱο]ὺς ὀτες(*) παντελῶς
65νεωτέρους ὅτε δὲ καὶ τύχοι καὶ εἰς ἀλλον(*) ὀνόμ[α]τ̣α τὰς χρείας με̣τερα̣ς̣[ -ca.?- ]
κότων, ἄλλων δὲ πρὸς τοπογραμματείαις ὄντ[ων] κ̣α̣ὶ ἐπικρατούν-
των κωμογρ(αμματέων) ἐπὶ τὸ ἐλάχιστον δύο ἐν ἑκά[στηι μερίδι] τ̣ὰς ὑποδε-
δρα̣μ̣ημέ̣[να]ι̣[ς](*) ἐπ̣ι̣[σ]τ̣ατείαις(*) κατακεχωρ[ικότων  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οις
[κα]ὶ̣ ἐν̣ί̣οις τῶν ἀδελφῶν παρὰ τὰ περὶ τῶν χ̣[ρειῶν(?)](?)[ προστετα]γμένα
70[  ̣  ̣]  ̣ κλήροις ἐχόντων   ̣[  ̣  ̣] χ̣ά̣ριν καὶ καταπε̣[- ca.12 -] εἰς
[τ]ὴν ἐμφάνειαν ἐρχομένων διὰ τὸ περιτ̣  ̣πα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ τὸ λυσιτελὲς
[τι]θ̣εμ̣έν[ο]υς πάντ̣α μᾶλλον ἢ τὰ ἐπιβάλ[λοντα ταῖς κ]ωμογρ(αμματείας)
εξυ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ειν καὶ ἐ̣ν̣ ἀν[έ]σει γεγονότας ἀπ[ὸ] τῆς ἀρ̣χ̣ῆς α[ὐ]τ̣ὰ̣ βούλονται
ἀφόβω[ς   ̣  ̣  ̣]απεπρᾶχθαι δι̣και κατὰ τὸ π̣α̣ρὸ̣ν ἑαυ̣τ̣οῖς τ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣κοντεκ
4
75μὴ τετολμήκα̣σ̣[ι] καθότι πρόκειται ὑποστῆναι ὥστʼ ἂν ἐξ ὧν ὑπογράφουσι
ἀφει[δ]ῶ̣ς ἑαυτοῖς   ̣[  ̣  ̣  ̣]κ̣εχρημένων καὶ μηδὲν̣ τῆς προσεσχηκυίας
αὐτ̣[οῖ]ς κακαλογίας(*) μ[η]δὲ νοῆσαι δυναμένων ἐὰν φαίνηται
διαλημφθήσεσ̣[θαι περ]ὶ αὐτῶν καθότι [ἂ]ν̣ δοκ̣ι̣μησῃς(*)
——
(ἔτους) νγ Φα[μεν]ὼθ κϛ.
80τῆς Ἡρα(κλείδου) με(ρίδος).
Ψεναρψενήσεως · Πτολεμαῖς Φανήσιος ἱερεύς.
Ψενύρεως · ἕτερος Πτολεμαῖος Ἀσκληπιάδου.
Τάνεως · Πτο[λ]εμαῖος Τεῶτος.
Νίλου πό[λε]ως · Ἰμούθης ὃς καὶ Ἀσκληπιάδης.
85(γίνονται) δ.
Θεμίστου μερ[ίδ]ος.
Ἀ[ρ]σινόης · ιο̣α̣(  ) εἰς Ἁρυώτην.
Μαγαίδος · [Ἀμ]μ̣ώνιος ὃς καὶ Ἀτεῖς. Ἀνδρομαχίδος · Κρά[τ]ων.
Ἑρμοῦ πόλεως · ἄλλος Κράτων. Φιλαγρ[ίδο]ς̣ · Πα̣ᾶ̣π̣ις.
90(γίνονται) δ.
Πολέμω(νος) με(ρίδος). Πετερμοῦθις Πετερμούθιος ἱερεύς.
Ἀριστάρχου · Φαράτης Πετεσούχου. Δικαί̣[ου Νή(σου)·] Πάνθηρ Φραμήνιος.
Μέμφεως · Ἀλέξανδρος Σοκα̣[ -ca.?- ]
——
[(γίνονται) δ.]
95[ἐ]γδοθήτωι(*) ἤδηι(*) ὅπως εκ  ̣ε̣  ̣  ̣[- ca.9 - τὰ ὑπ]άρχοντα
αὐτοῖς̣ α̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]φθ̣ηι̣ τοῖς δὲ π[  ̣]ρ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣[- ca.9 -] ἀντίγρ(αφον)
ἀναγρα[ψαμεν   ̣  ̣  ̣ ο]ὖν τὰ ὑπάρχοντʼ αὐτοῖς [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] εἰσπράσσειν
κα̣[θήκ]ουσαν ταύτων(*) ἐπὶ̣ τη[- ca.13 -]σ̣α̣ντα̣ς
π[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι ὅ̣π̣ω̣ς λάβωσι το̣ὺ̣ς τ̣[- ca.12 - αἰ]σχρὰ
100κ[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar