Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

P.Dion. 32 TM Nr. 3113

Prêt de blé

Hermopolites 107 v.Chr.
Andere Publikationen P.Rein. I 29
Material Papyrus
Inhalt Vertrag, Darlehen, Weizen
Erwähnte Daten
  • Z. 10: 107 - 106 v.Chr.
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
[ -ca.?- ὁ καὶ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ης Κεφαλᾶτος
[ -ca.?- ] χ̣α̣ίρειν· ὁμολογῶ
[ἔχειν παρὰ σοῦ πυ]ρ̣οῦ στερεοῦ ἀρτ̣[άβας]
[ἑβδομήκοντα , ἃς] μ̣ε̣μέτρημ[αι]
5[παρὰ σοῦ τόκων] ἡ̣μιολίων πυροῦ
[ἀρτ(άβαις) τριάκοντα π]έ̣ν̣τ̣ε̣ , τὸ̣ν δὲ πυρ̣ὸ̣ν
[καὶ τὸν τόκο]ν̣, τὰς̣ πάσας πυρῶν
[ἀρτ(άβας) ε῾κατὸν] π̣έντε , {ἃς} ἀποτείσω̣ σ̣ο̣ι̣
[ἢ τοῖς παρὰ σοῦ ἐ]ν̣ τ̣ῶ̣ι̣ Ἐπεὶφ μην[ὶ]
10[τοῦ ἐνεστ]ῶ̣τ̣ο̣ς̣ η̣ (ἔτους), πυρὸν σ̣τε̣ρ̣εὸν
[νέον καθαρὸ]ν̣ ἄδ[ολον] μ̣έ̣τρωι τ[ῶι]
[πρὸς τὸ χαλκοῦν καὶ] καταστήσω̣
[ἐπὶ τὸν κατὰ τὴν] Ἀ̣κώρ̣ιος ὅρμ[ο]ν
τ[οῖς ἰδίοις ἀνηλώ]μ̣ασι· ἐὰν δὲ μ̣ὴ ἀπο-
15[δῶ καθʼ ἃ γέγραπ]ται, ἀποτείσω [σ]ο̣ι
[ἑκάστης] ἀ̣ρτ̣ά̣β̣ης χαλκοῦ δραχμὰς
[δισχιλίας , τῆς π]ρ̣άξεω̣ς οὔσης
[καθʼ ἅπερ ἐκ δίκ]ης· ἡ χ̣[εὶ]ρ̣ ἥδε κ̣[υρί]α̣
[ἔστω παντὶ τῶι ἐ]π̣ιφέ̣ρ̣[οντι καὶ παντα-]
20[χῇ ἐπι]φ̣[ερο]μ̣ένη.
(hand 2) [ἔτους η -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣, ἐν̣ κ̣ώ(μηι) Τήνει τοῦ Μωχί(του)·
[ἀναγ(έγραπται) διὰ Θέωνος].
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar