Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

HGV – Heidelberger Gesamtverzeichnis

Datensatz 1 von 1 Suchtreffern (Gesamt: 62585)

SB XXVI 16519 TM Nr. 97131

Fragment eines Verwaltungsschreibens

Antinoopolis (?) VI - VII
Material Papyrus
Inhalt Brief (amtlich ?), N.N. an N.N., Auseinandersetzungen auf hoher Verwaltungsebene
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
Traces 1 line
2Traces 1 line
3- ca.48 - π̣ο̣σ̣ε  ̣  ̣
- ca.30 - γὰ̣ρ̣ τ̣ρ̣ό̣π̣ον ἐπ̣ο̣ι̣ή̣σ̣α̣μ̣ε̣ν̣
5  ̣  ̣  ̣ε̣γράψα̣μεν ὑμῖν τὸ   ̣  ̣τ̣ε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]σου ἐπείσαμεν τὸν   ̣[  ̣]  ̣μ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]π̣η̣σ̣α̣ι̣ αὐτῷ περὶ τούτου – μ̣ὰ̣ τ̣ὸ̣ν̣ ἅ̣γιον Κο̣λλοῦθον – συνετάξαμ[εν   ̣  ̣]  ̣  ̣
[ὁμολ]ο̣γίαν ἕως οὗ ἐνδέδωκεν [  ̣  ̣  ̣]κ̣[  ̣  ̣] μ̣εθ̣᾿ ὃ ἔμαθεν ὁ κύριος Θεο̣[δωρ]ά̣κ̣[ις, ὅτι]
[οὐ]κ̣έτι ὀχλεῖ αὐτῷ περὶ τούτο[υ], ὁ̣ π̣[α]ν̣εύφημος δού̣ξ, π̣ροῆλ̣θεν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
π̣ρ̣ο[σ]τάγματα καὶ ἐποίησεν μ̣εγ̣άλ[η]ν [μ]ά̣χ̣ην τ̣ὰ̣ κόμι̣τα ἐπὶ το̣ῦ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣
10μ̣α̣ρ̣τ̣υ̣ράμενος τὸν δοῦκ̣α̣ ἐπ̣ι̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣] κα̣ὶ̣ κ̣ε̣λ̣εύσα̣ς τ⟦ω̣⟧ὸν εκ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣
  ̣  ̣  ̣ κ̣α̣ὶ̣ ἐπὶ αὐτοῦ δια̣μ̣α̣ρτ̣υ̣ρε[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣ρα̣σ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σ̣ελ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣εν̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ ε[ἰ]ς τὸ πρᾶγμά σου ἀλλα   ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣ τ]ὰ̣ π̣ροστ̣ά̣[γ]μ̣[α]τ̣ά̣ σ̣ο̣υ̣ καὶ δός μ̣οι
[τὴν] ὁ̣μ̣ο̣[λ]ογία̣ν μου ὥστε αὐτὸν κ̣α̣τ̣α̣γ̣ν̣ωσθ̣ῆ̣ν̣α̣ι̣ ἐπ̣ὶ̣ τούτω   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α̣ι̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣ς̣ κ̣α̣ὶ̣ τοῦ̣ κ̣ό̣μετ̣ος   ̣ο  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σ̣θο  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣σθο  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ο  ̣  ̣  ̣  ̣
15[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]   ̣  ̣β̣ο̣ρ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σω̣τη̣ρία̣ τῶ̣ν Χ̣ρ̣[ιστι]α̣ν̣ῶ̣[ν]   ̣  ̣  ̣λ̣ε̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣] - ca.11 -τ̣ρ̣ο̣υ̣ [  ̣  ̣]  ̣ καὶ ὕ̣β̣ρισεν τὸν κύρ[ιον] κ̣ό̣μ̣ι̣τα̣ν̣ ε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣] τ̣ὸ̣ν κ̣[ύ]ριον κόμιταν̣ ἐ̣π̣ὶ τούτῳ χολ̣έσα̣ι̣ κ̣α̣ὶ̣ φ[  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ι̣ ἡμᾶς̣ το̣ῦ̣τ̣ο̣[ν̣ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣] ἑαυτοῦ [θέ]λ̣ο̣ν̣τος   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] ἐσβέσθ̣η ἡ φω̣τ̣ί̣α̣ ε  ̣  ̣[  ̣]  ̣ ἐποιησά̣με[θα]
[τὴν] ὁμ̣ο̣λογίαν κ̣α̣ὶ̣ ἐλάβ̣αμ̣[ε]ν̣ τ̣ὰ̣ προ̣στάγματα ὑπ̣᾿ α̣ὐ̣τ̣ῶ̣ν̣, ἰδού, τὰ προστάγματα
20[  ̣  ̣  ̣]μεν τοῦ θεοῦ κ̣ελεύο̣ν̣τ̣[ος] καὶ κατερχομένου το̣ῦ̣ μ̣εγαλοπρ(επεστάτου) χαρτουλα̣ρίο̣υ̣
[κατ]ακολουθῆσα̣ι̣, ἰδοὺ μ̣ὲν̣ ἐ̣ν̣ τ̣ο̣ύ̣τ̣ῳ̣ αὐτ⟦τ⟧ὰ τὰ προστάγματα. καὶ ταῦτα μὲν π̣ε̣ρὶ
[τού]τ̣ο̣υ̣. ἵνα δὲ κ̣α̣ὶ̣ τ̣ο̣ῦ̣τ̣ο μὴ λάθῃ τοὺς σοφωτ̣ά̣τ̣ους̣ ὑμᾶς· τῇ̣ ἡμέρ̣ᾳ̣,
[ἐν] ᾗ̣ ἤχθη τ̣ὰ̣ ἱπποδρόμια, ὅδε̣ ὁ κύριος Θεοδωρ̣ά̣κις ἐμ̣ά̣χ̣ετο
τ̣ῷ δουκ̣ὶ περὶ τῶν κα̣ν̣ο̣ν̣ι̣κῶν ὁ μεγαλοπρ(επέστατος) ἄρχων ἐθερ̣  ̣ο  ̣  ̣  ̣̣[  ̣]  ̣α̣υ̣τ̣  ̣  ̣̣
25[ἱ]πποδρόμια̣ καὶ μετ̣α̣μ̣ελ̣  ̣  ̣  ̣ην   ̣  ̣τ̣α̣  ̣  ̣ε̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣̣
Σ̣ε̣ρ̣ῆνόν τινα̣ ἀ̣πὸ κ̣άστρ[ω]ν, ἀπ[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]   ̣ρ̣τ̣ο̣ι̣[ -ca.?- ]
ἐ̣π̣ὶ̣ τῇ̣ νίκ̣ῃ τοῦ ἱπποδρομίου καὶ παραβάντα [  ̣  ̣]τ̣ο̣[  ̣  ̣] κ̣α̣ὶ̣ [ -ca.?- ]
φ̣ί̣λ̣ων ἐκ̣ τοῦ ἱππικοῦ εἶ̣π̣εν τ̣ῷ δουκί, ὅ̣τ̣ι̣· χ̣  ̣  ̣μι̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣οι[ -ca.?- ]
καὶ ὑ̣π̣ό̣σπασον Σερῆν̣ον πα̣ρ̣ὰ τοῦ̣ δήμου   ̣  ̣  ̣  ̣ε̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣ι̣  ̣[ τοῦ]
30[δο]υ̣κὸς πέμψαντος καὶ ἀποστά⟦ν⟧\σ/αντος τ̣ὸ̣ν̣ [  ̣  ̣]  ̣ιον[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[μ]όλις σχεδὸν εἰπεῖν κρ̣άζο̣υ̣σα̣ κατ̣[ὰ τ]ο̣ῦ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣θ̣ε̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
φαρμάκων καὶ τὰ̣ ἑξῆς. ἄλλω̣ν̣ φαρμάκω̣ν̣ κ̣ρ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ω̣ν   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣δ̣η̣μ̣ο̣υ̣
καὶ παραδοθέ̣ν̣των τῷ πανευφήμω̣ δουκ̣ὶ̣ ἐπ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ι̣α  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]   ̣  ̣δ̣α̣  ̣  ̣τ̣α̣α̣ν̣ε̣[ -ca.?- ]
δοὺ̣ξ ἐδέξα̣τ̣ο̣ τοὺς αὐ̣τ̣ο̣ὺ̣ς φαρμακ  ̣υς   ̣τ̣  ̣  ̣ φ[αρμακ  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ εδι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ εκ̣αψ[ -ca.?- ]
35μεθ̣᾿ ὃ ἐξεπ[π]ά̣σ̣θ̣η̣(*) ὁ αὐτὸς Σερῆ̣ν̣ο̣ς̣ ἐπ  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]τ  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣α̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ α̣ὐ̣τ̣οῦ̣
τ̣ιναμα[  ̣]  ̣[ι̣ψ̣ε̣  ̣  ̣η  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]τ̣ω̣ν̣ μ̣ε  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]ων  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ κ̣α̣τ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ου κα̣ὶ̣   ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.12 -]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣σαμε̣
[γ]ρά̣ψα̣ι̣ τοῖ[ς σο]φωτάτοις   ̣[- ca.12 -]  ̣[  ̣  ̣  ̣]θ̣  ̣  ̣τ̣ε̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ν̣τος τοῖς   ̣[- ca.12 -]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[- ca.12 -]μ̣ε̣[ -ca.?- ]
40ταῦτα̣ δ̣ὴ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣υ̣θ̣η̣ν̣α̣ι̣ κ̣[- ca.16 -]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣θ̣[- ca.12 -]  ̣π̣ι̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ταῦτα ἀνα̣[γ]νωσθῆναι καὶ   ̣  ̣[- ca.16 -]πι̣εν̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[- ca.12 -]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ο̣ὐ̣κ̣ ἀ̣φο[  ̣  ̣]εν τὴν διά̣λ̣υ̣[σιν - ca.13 -]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἀναγνωσθ[έν]τι̣ δὲ μ̣εν̣  ̣[- ca.16 -]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
καὶ τοῖς ἐμ[  ̣]  ̣επ̣ ̣ορε̣[  ̣] εν̣[- ca.16 -]  ̣  ̣ -ca.?- ]
45διδα̣σκ[  ̣]  ̣ε̣  ̣[  ̣  ̣]τοι[  ̣  ̣]τ̣[- ca.16 -]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣π̣οθε  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
Traces
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar