Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

HGV – Heidelberger Gesamtverzeichnis

Datensatz 1 von 2 Suchtreffern (Gesamt: 62640) weiter

BGU VI 1219 TM Nr. 7748 (HGV Nr. 7748a)

Bericht über staatliche Versteigerungen

Hermopolites II v.Chr.
Material Papyrus
Bemerkungen Gehört zu BGU VI 1220 (?).
Inhalt Bericht, Versteigerungen, Land
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
1
[ -ca.?- ] δε
[ -ca.?- ] κ[ω(μο)]γρ(αμματέως) πραθ[έντ(ων) δὲ διὰ]   ̣[  ̣  ̣  ̣]α
[ -ca.?- ]ν[  ̣  ̣]τ̣ο̣υ̣ τῆς προκ̣ει(μένης)   ̣  ̣η̣[  ̣] γ̣ί̣ν̣[ε]τ̣αι
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] μ̣ὲν πρότερον Πουλυδάμα
5[ -ca.?- ] Ζ̣ω̣ί̣λ̣ο̣υ̣ [  ̣  ̣  ̣] (ἄρουραι) γ (τάλαντον) α Α (γίνεται) (τάλαντα) γ Α
[ -ca.?- ]ται (εἰκοστὴ) ϡν (ἑξηκοστὴ) τιϛ (τετρώβολον)
[ -ca.?- ]  ̣ τι(μη ) κολ̣[ -ca.?- ](  )[ γ]ῆ̣ς ἀδεσπ[ό]του
[γεί(τονες) -ca.?- ] διῶ̣ρ̣υ̣(ξ) λι(βὸς) τόποι Δ̣η̣μ̣η̣τρίου
[ -ca.?- κώμ]η̣ς Ἀ̣λασίδεως τ̣ο̣ῦ̣ Λ̣ευ(κο)πυ(ργίτου)
10 [ -ca.?- διὰ τοῦ π]ρ̣ο̣κ̣(ειμένου) κω(μο)γρ(αμματέως) εἶναι ἀδεσπ̣ό̣τ̣ω̣ν
[ -ca.?- παρό]ντων τῶν ἐπὶ τ̣ο̣ύ̣τ[οις -ca.?- ]
[ -ca.?- τῶν δὲ] παραχω(ρήσεων) τῶι   ̣  ̣γρ(αμματεῖ)
vac. ?
[ -ca.?- ]ο̣υ̣  ̣[  ̣  ̣ τ]όπου ψιλοῦ οὗ μῆ(κος)
[ -ca.?- οὗ] μῆ(κος) κη π(ήχεις) ἐγ(*) δὲ το̣ῦ̣ ἀ̣π̣ὸ̣ ν̣[ό]του
15[μέρους -ca.?- ] ξ π(ήχεις) καὶ ἄλλου τόπου
[ -ca.?- ]ε̣ω̣ς̣ δ̣ὲ θωυτει ἀπὸ λι(βὸς) Ἑρμ̣(οπόλεως)
[ -ca.?- Ἁρσι]ήσιος το̣π̣ο̣γ̣ρ̣(αμματέως) εἶναι καθότι πρό(κειται)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2
[  ̣  ̣  ̣  ̣]φης̣ οὗ γείτονες νό(του) βο(ρρᾶ) το̣ύ̣τ̣ω̣ν̣ Π̣τ̣ο̣λ(εμαῖος)   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ο̣ν̣τ̣(  ) [ἀπ]ηλ(ιώτου) τοῦ ὄντος περὶ κ̣ώ̣(μην) Σ̣π̣α̣[  ̣  ̣]ρ̣[ -ca.?- ]
20ἐπιδεδο(μένων) δ[ὲ] ὑφʼ ἡ̣[μ]ῶ̣ν ἀναγεγρ(άφθαι) ὑπὸ Ἁρσ̣ι̣ήσιος τ̣ο̣π̣[ογρ(αμματέως) -ca.?- ]
εἶνα[ι] καθότ[ι] πρό(κειται), πρα(θέντων) δ[ὲ διὰ Χ]α̣ι̣ρ̣ή̣(μονος) τ̣ο̣ῦ̣ ἐ(πι)μ(ελητοῦ) π̣α̣ρ̣ό̣ν̣[των -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]ι̣ ἕ̣τ̣ε̣ρο̣ι̣   ̣ει(  ) καὶ ἀγ̣[ορ]άσαι Ἀχιλλέα τὸ̣ν   ̣[ -ca.?- ]
——
(γίνεται) (τάλαντα) [ -ca.?- ]ε (εἰκοστὴ) Αφ (ἑξηκοστὴ) φ
ω̣ν̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]τ̣ου ἀ̣δ̣εσπότων (τάλαντα) θ Β (εἰκοστὴ) Βω
25 vac. ?
25  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣ς̣ ἐπίτιμον ἐλαϊκῶν φορτίων
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ [Ὀ]ννώφριος τι(μη ) τῶν φορτίων τοῦ ἐμ̣βά(λλεσθαι) (γίνονται) (ἄρουραι) Φά̣σ̣ει Θοτέως
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ρ̣ τ̣ῶ̣ν̣ γ τῶν ὄντων ἐντὸς τοῦ περιβόλου τοῦ
ἐ[ν] Ἑ̣ρμοπό(λει) Ἰσιείου [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ (τρι)στέ(γου) κ̣ε π(ήχεων) ἐπὶ ιη π(ήχεις)
ἄλλου ϛ π(ήχεων) ἐπ̣(ὶ) η π(ήχεις) ἐπιδεδομένων δʼ ὑφʼ ἡ̣[μῶ]ν ἀναγεγρ(άφθαι)
30ὑπὸ Διονυσίου κ̣  ̣  ̣γρ(αμματέως) Ἑρμ̣ο̣πόλ(εως) εἶναι Τ̣  ̣  ̣[  ̣]ρ̣  ̣  ̣ιος
παρʼ ὧι εὑρεθῆναι διὰ Παλ̣αίμωνος τοῦ πρὸς [τ]ῆι διαθέσει
π̣ρα(θέντων) δὲ διὰ Χαιρή(μονος) τοῦ ἐπ̣ι̣μ(ελητοῦ) παρόντων τῶν ἀπὸ τῆς Ἑ̣ρ[μο]π̣ό̣λ̣(εως)
κ̣α̣ὶ̣ ἀγοράσαι Ὧρον τὸν προγεγρ(αμμένον) (ταλάντων) γ (εἰκοστὴ) ϡ (ἑξηκοστὴ) [ -ca.?- ] τ
——
  ̣  ̣νο[  ̣]ς τι(μη ) τῆς Ἀφροδισίου οἰκίας η π(ήχεις) ἐπὶ [  ̣ π(ήχεις)] καὶ τ[οῦ]
35πρόσοντος [τόπ]ου ψι(λοῦ) ϛ̣ π(ήχεις) [ἐ]π[ὶ] ζ π̣(ήχεις) τῶν ὄντων [ἐν] Κρο(κοδίλων) πό(λει) τ̣ο̣ῦ̣ Κ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἐπι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐκ̣ τῶν [  ̣  ̣]ω̣σε  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀναγεγρ(άφθαι)
ὑ̣π̣[ὸ - ca.9 -] κω(μο)γρ(αμματέως) εἶναι τοῦ Ἀφροδισί[ου πρα(θέντων)] δὲ διὰ Ν̣α̣ι̣-
[- ca.12 -]  ̣  ̣ζ̣  ̣(  ) ἐπίτι(μον) ἐλαϊκῶν φ̣[ορτίων   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ δε
  ̣  ̣[- ca.11 -]λ̣αγοις̣ ἀκο̣λ̣[ουθ -ca.?- ]
40κ̣α̣ὶ̣ [- ca.12 -]  ̣ν Δ τ̣ῶ̣ν̣   ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣[- ca.10 - (εἰκοστὴ)] σ (ἑξηκοστὴ) ϛ[ϛ 𐅷 -ca.?- ]
3
[ca.5 lines missing]
42[ -ca.?- ]τα[ -ca.?- ]
[- ca.12 -]  ̣ δ´ τι(μη ) τῶν φ̣ορ̣[τ]ίω̣ν̣ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ρ̣ι̣   ̣[  ̣  ̣  ̣] ψατρ[ -ca.?- ]εο̣υ̣ ἡ̣ καὶ Φ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
45[οἰκίας] (δι)σ̣τ̣έ̣(γου) ε̣ π(ήχων) ἐπὶ ιγ π(ήχεις) τῆς̣   ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ὑ̣π̣ὲρ̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣εν π̣ερ[ὶ] τῶν   ̣[  ̣]φ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ει[ο]υ[ -ca.?- ]
τοῦ Λευ(κο)πυ(ργίτου) ἐπιδεδο(μένων) δὲ ὑφʼ ἡμ[ῶ]ν ἀ̣[ναγεγρ(άφθαι) ὑπὸ -ca.?- ]
τ̣ο̣ῦ̣ τοπογρ(αμματέως) εἶναι τῶν ἀπο[ -ca.?- ]
ἄπρατα π̣[ρα(θέντων)] δ̣ὲ διὰ Χαιρήμο[νος τοῦ ἐπιμ(ελήτου) -ca.?- ]
50ἐ̣ν̣ Λευ(κο)πυ(ργίτῃ) [π]α̣ρ̣[όν]των Ἀρ̣ι̣σ̣τ̣αίωνος ἀρχ[ιφυλακίτου -ca.?- ]
φ̣ρ̣ο̣υ̣[ρ]ά̣ρ̣[χου] Τέρτον Ἐ̣(πᾶ) κ̣ω̣(μο)γ̣[ρ(αμματέως)] Θε[ -ca.?- ]
παρη[  ̣  ̣  ̣]. Σ̣ε̣μ̣θέως τοπογρ(αμματέως)   ̣  ̣κ̣[ -ca.?- ]
  ̣[- ca.10 -]  ̣ανιβιν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ε̣ιν̣τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣πρ[ -ca.?- ]
α[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣] καθὰ καὶ οἱ[  ̣  ̣  ̣]  ̣ (εἰκοστὴ) σι̣ (ἑξηκοστὴ)   ̣[ -ca.?- ]
55[  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣υ̣   ̣[  ̣  ̣] τῶν φορτίων παρ̣ʼ ἑαυτοῦ οι̣φ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ε π(ήχεις) καὶ ἄλ[λο]υ τ[ό]που ἐν ὧι φρ[έαρ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ καὶ ἄλλου τόπου ἐν ὧι μ  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ ἐντὸς τοῦ περ(ι)βόλου τοῦ ἐν̣ [ -ca.?- ]
τ̣ο̣υ̣ [  ̣  ̣  ̣] Ἀ̣φροδ[ι]σίου ἐπιδεδο(μένων) [δὲ ὑφʼ ἡμῶν ἀναγεγρ(άφθαι) -ca.?- ]
60Σεμθέως τοπογρ(αμματέως) πρα(θέντων) δὲ [διὰ -ca.?- ]
[ἀ]κολού(θως) τῆι προκει(μένηι) κα̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ (δραχμαὶ) Β [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ερον Β (γίνονται) Δ [ -ca.?- ]
Traces 1 line
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar

weiter