Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

HGV – Heidelberger Gesamtverzeichnis

Datensatz 1 von 1 Suchtreffern (Gesamt: 62640)

SB XIV 11375 TM Nr. 4235

Vertrag über den Erwerb einer Hofhälfte

Tholthis (Oxyrhynchites) 212 - 211 v.Chr.
Material Papyrus
BL-Einträge
(nach BL-Konkordanz)
X, S. 209
Bemerkungen Zur Datierung vgl. BL X, S. 209.
Übersetzungen
verbergenanzeigen
Deutsch:
  • F. Uebel, Festschrift Berlin (1974), S. 447
Inhalt Vertrag, Kauf, Hof, Haus, Geld
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
β̣α̣σ̣ι̣λε[ύοντος Πτολεμαίου τοῦ ] Π̣τ̣[ολεμαίου] κ̣[αὶ] Β̣ε̣ρ̣ε̣[νί]κ̣η̣ς̣ [θ]ε̣[ῶν Εὐε]ρ̣γετ̣[ῶν ἔτους]
ἑ̣[νδ(?)]εκά̣[του(?) ἐφʼ ἱερέως τοῦ ὄντος ἐν Ἀλεξαν]δ̣[ρεία]ι̣ Ἀ̣λ̣[εξά]ν̣[δρου καὶ θεῶν Σωτή-]
ρ̣ω̣ν̣ κ̣[αὶ θεῶν Ἀδελφῶν καὶ θεῶν Εὐεργε]τ̣[ῶν καὶ θ]ε̣[ῶ]ν̣ [Φιλο]π̣α̣[τόρων, κανηφόρου]
Ἀ̣ρ̣σ̣[ι]ν̣[όης Φιλαδέλφου τῆς οὔσης ἐν Ἀλ]ε̣ξ̣[ανδ]ρ̣ε̣ί̣α̣[ι μηνὸς Δύστρου ἐν Θώλθει τοῦ]
5Ὀ̣ξυ̣ρ̣υ̣[γχίτου νομοῦ. ὁμολογ]ε̣[ῖ Νικ]ί̣α̣ς̣ [Ἡρ]α̣[κλείτου Κυρη(?)]ν̣[αίος(?) τῆς ἐπιγονῆς]
[ἔ]χ̣ε̣[ι]ν̣ [παρὰ] Τροχοῦ τοῦ   ̣  ̣  ̣  ̣ νίκου [Πέρ]σ̣[ο]υ̣ τ[ῆ]ς [ἐπιγ]ο̣ν̣[ῆς χαλκοῦ νομίσματος ὀφ-]
[θαλμο]φ̣[ανοῦς ἐναντίον τῶν ἐγγ]ε̣γ̣ρ̣[αμμέ]ν̣[ων μ]α̣ρ̣[τ]ύ̣ρ̣ω̣ν̣ δ̣ρ̣[αχμὰς] π̣ε̣[ντα-]
[κοσί]α̣[ς τιμὴ]ν̣ [το]ῦ̣ [ἡμίσου]ς τῆς ὑπαρχούσης [α]ὐτῶι κα[ὶ] Ἑρ̣μί̣π̣π̣ω̣ι̣ α̣ὐ̣[λῆς καὶ(?)]
[τοῦ (?)  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣η(?)]τ̣ο̣ς̣ ὧ̣[ν] γ̣[ε]ί̣τ̣[ο]ν̣ες· ἀ̣πὸ μὲν νότου τὰ αὐτοῦ καὶ τὰ Ἑρμί̣ππου, [ἀπὸ δὲ]
10[βορ]ρ̣[ᾶ τὰ   ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣] κ̣α̣ὶ̣ τ̣ὰ̣ Π̣  ̣υι̣τος ?, ἀπὸ δὲ λιβὸς τὰ Ἑ[ρ]μ̣ί̣ππου, ἀπὸ δὲ ἀπηλι̣ώ[του]
[τ]ὰ̣ [Ε  ̣  ̣]  ̣ά̣τ̣ο̣[υς] κ̣α̣ὶ̣ ε̣[ἴ]σοδος καὶ̣ ἔξοδος, ἐφʼ ὧι εἰσόδ̣ω̣ι̣ καὶ ἐξόδω̣ι̣ τῆς αὐλ̣ῆ̣ς̣ χ̣ρ̣ή̣σ̣[ε-]
[τ(?)]α̣ι̣ [διὰ(?)] τ̣ῆ̣ς̣ ὑπα̣ρ̣χ̣ο̣ύσης εἰσόδου καὶ ἐξόδου μετὰ τῶν παρὰ Νικίου. δότω δὲ Νι̣[κί-]
[ας Τ]ρ̣ο̣χ̣[ῶι ὠ]ν̣ὴ̣ν̣ το̣ῦ̣ ἡμίσο̣υ̣ς̣ τῆς αὐλῆς τοῦ αὑτοῦ μέρους ἐπὶ τοῦ ἐν Ὀξυρύ̣[γ]χ̣ω̣[ν]
[πόλει ἀγορ]α̣ν[ο]μίου ἀφ̣ʼ ἧς̣ ἂν ἡμέρας Τροχὸς Νικία̣ι̣ προείπ̣η̣ι ἐ̣ν̣ ἡ̣μ̣έ̣ρ̣α̣ι̣ς̣ δ̣έ̣κα τ̣α̣[σσο]μ̣έ̣ν̣ο̣[υ]
15[Τροχοῦ] τ̣ὰ̣ γ̣ε̣[ινό]μενα τέ̣λ̣[η]. ἐὰν δὲ̣ Νι̣κ̣ί̣α̣ς̣ μὴ δῶ̣ι̣ Τ̣ρ̣ο̣χ̣ῶ̣[ι] ὠ̣ν̣[ὴ]ν̣ κ̣α̣τ̣ὰ̣ τ̣ὰ γ̣ε̣γραμμ̣έ̣ν̣α̣,
[ἀποτει]σ̣ά̣τ̣ω̣ Νικί[ας] Τ̣ρ̣[ο]χ̣ῶι τὰς̣ [πεν]τακο[σ]ί̣[ας δρα]χμ̣ὰ̣ς̣ τὴν τι̣[μ]ὴ̣[ν ἡ]μ̣ι̣ό̣λ̣ι̣ο̣ν̣, [καὶ ἡ πρᾶ-]
ξ̣ι̣[ς] ἔ̣σ̣[τω] Τ̣ροχῶι παρὰ Ν̣ι̣κ̣ί̣ο̣υ̣ πράσσον̣τι̣ κ̣ατὰ τὸ διά̣γ̣ρ̣α̣μ̣μ̣α̣. ἡ δὲ συγγ̣ρ̣α̣φὴ ἥδε̣ κ̣[υ]ρ̣[ί]α̣ ἔσ̣τ̣[ω]
[ο]ὗ̣ ἄ̣ν [ἐπ]ι̣φέ̣ρ̣η̣τ̣α̣ι̣. μ[άρ]τ̣υ̣ρες·
vac. ?
β̣α̣[σ]ιλεύο̣ν̣τ̣ο̣[ς] Πτολε̣μαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Βερενίκης Θεῶν Εὐεργετῶν ἔτου[ς ἑνδε]κ̣άτου (?) ἑφʼ ἱερ[έ]ω̣[ς]
20τ̣ο̣ῦ̣ [ὄντος] ἐ̣[ν] Ἀ̣λ̣ε̣ξ̣α̣ν̣δ̣ρείαι Ἀ̣λ̣εξάνδρου καὶ θεῶν Σωτήρω̣ν καὶ θεῶ̣ν̣ Ἀ̣δ̣ε̣λφῶν καὶ θεῶν Εὐεργετῶν καὶ̣ [θε-]
[ῶ]ν̣ [Φιλοπα]τόρων, καν̣ηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου τῆς οὔσης ἐν Ἀλεξανδρ̣ε̣ί̣α̣ι̣ μηνὸς [Δ]ύ̣στρου ἐν Θώ̣λ-
[θει τοῦ Ὀξυρ]υγχίτ[ο]υ̣ νομοῦ. ὁμολογεῖ Νι̣κί̣ας Ἡρακ̣λ̣ε̣ί̣του Κ̣υ̣ρ̣η̣ν̣[α(?)]ῖ̣ος τῆ[ς ἐπ]ι̣γ̣ο̣ν̣[ῆς ἔ]χ̣ει̣ν̣ π̣α̣ρὰ Τρ̣ο̣χ̣[οῦ]
τ̣ο̣ῦ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣νίκο̣υ̣ Π̣έρσου τῆς ἐπιγονῆς χαλκοῦ νομίσματ̣[ο]ς ὀφ̣[θ]α̣λ̣μοφανοῦ[ς ἐ]να̣ν̣τ̣[ί]ον τῶν̣ ἐ̣γ̣γ̣[ε]γρα[μ-]
[μ]έ̣νω̣[ν μαρτύ]ρ̣ων δρ̣[α]χμὰς πεντακοσίας τιμὴν τοῦ ἡμίσους τῆς ὑπ̣α̣ρ̣χ̣[ο]ύσης α̣ὐ̣τ̣[ῶι κ]α[ὶ Ἑρ]μ̣ίππωι α̣ὐ̣λ̣ῆ̣[ς]
25[κ(?)]α̣ὶ̣ τ̣ο̣υ̣   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣η(?)]τ̣ο̣ς̣ ἐγ(*) κ̣ώ̣μ̣η̣ι̣ Θώ[λ]θει τῆς κάτω τοπαρχίας τοῦ Ὀξυρυ̣γ̣χ̣ί[του] ν̣[ο]μ̣[ο]ῦ ὧ̣ν γ̣[είτο]ν̣ε̣ς̣· ἀπὸ μὲν
βορρᾶ τ[ὰ]   ̣  ̣[  ̣] καὶ τὰ Π  ̣υ̣[ι]τος ?, ἀ̣πὸ δὲ νότου τὰ Ἑρμίππου̣ κ̣α̣ὶ̣ τὰ αὐ̣το̣ῦ̣, ἀ̣π[ὸ] δ̣ὲ [λι]β[ὸς] τ̣ὰ̣ Ἑ̣ρ̣μίπ̣πο̣υ̣, ἀπὸ̣
δὲ ἀπη̣[λι]ώτ̣ο̣ῦ̣ τὰ Ε  ̣  ̣  ̣ά̣τ̣ους κα̣ὶ ε̣ἴσοδος κ̣αὶ ἔξοδος, ἐφʼ ὧι κοι̣ν̣ῆ̣ι εἰ̣σόδω̣[ι] καὶ ἐξόδωι χ[ρ(?)]ή̣σ̣ε̣τ̣α̣[ι(?) Τροχὸς διὰ τῆς(?)]
ὑπαρχο̣ύ̣[σης] ε̣ἰ̣[σ]ό̣[δου μ]ετὰ τῶν παρὰ Νι̣κίου κοινῆι. δότω̣ δ̣[ὲ] Ν̣ι̣κ̣[ί]ας Τ̣ρ̣ο[χ]ῶ̣ι ὠ̣[νὴν τ]ο̣ῦ̣ ἡμ̣[ίσ(?)]ο̣υς̣ τ̣ῆ̣[ς] α̣ὐ̣λ̣ῆ̣ς̣ [καὶ(?)]
τ̣ο̣ῦ̣   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣ητος τῆ̣ς̣ αὐλῆς τοῦ αὑτ̣ο̣ῦ̣ μέρους ἐ̣πὶ τ̣ο̣ῦ̣ ἐν Ὀξυρύγ̣χω̣[ν πόλ]ε̣[ι] ἀ̣γ̣ο̣ρανομίου̣ ἀ̣φ̣ʼ ἧ̣ς ἂν̣ ἡ̣μ̣[έ-]
30[ρας] Τ̣[ρ]ο̣χ̣[ὸ]ς Νι̣κ̣ί̣α̣ι̣ προείπη[ι] ἐν ἡμ̣έραις δέκα τασσομέ̣νο̣υ̣ Τ̣ροχο̣ῦ̣ τ̣[ὰ] γ̣ε̣[ι]νόμ̣ε̣ν̣α̣ τ̣έλ̣η. ἐὰν̣ δὲ Νικί̣ας
μ̣[ὴ δῶ(?)]ι̣   ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣τ̣ωι αν  ̣  ̣[  ̣]  ̣τ̣η  ̣ Τρ̣[ο(?)]χ̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣ ὠνὴν̣ κ̣α̣τὰ τ̣ὰ γ̣ε̣γ̣ρ̣α̣μμέν̣α, ἀπ̣ο̣τ̣[ει]σ̣ά̣[τ]ω Ν̣ι̣κ̣ίας Τροο̣χ[ῶ]ι τὰς
[πε]ν̣[τ]α̣κ̣ο[σί]α[ς] δραχ̣μ̣ὰ̣[ς] τ̣ὴν τ̣ιμὴ[ν] ἡ̣μιόλιο̣ν, καὶ ἡ πρᾶξι[ς] ἔστ̣ω̣ Τ̣ροχ̣ῶι πα̣ρ̣ὰ Ν̣ικί̣ο̣υ πρ[άσσ]ο̣ν̣τι
[κατὰ τὸ δ]ι̣[ά]γρ̣α̣μ̣μα. ἡ δὲ̣ συγγ̣ραφ[ὴ ἥ]δε κυρία ἔ[σ]τ̣ω οὗ ἂν ἐπιφέρητ̣α̣ι̣. μ̣άρτυρες̣·
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar