Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

Datensatz 1 von 1 Suchtreffern (Gesamt: 61901)

BGU VII 1643 TM Nr. 27599

Staatsnotariatsvertrag über einen Hausteilkauf

Philadelphia (Arsinoites) II
Material Papyrus
BL-Einträge
(nach BL-Konkordanz)
VIII, S. 46 BL online
Bemerkungen Descr. Tag: 12. Juni. Zu. Z. 11, 15-16 und 20 vgl. APF 56, 2010, S. 188f. (weitere Konjekturen in Anm. 12).
Inhalt Vertrag (Kauf), Land
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
[ -ca.?- Αὐτοκρ]άτ̣ο̣ρ̣ο̣[ς -ca.?- ] ιη, ἐ̣ν̣ Βε̣ρνικίδι [Α]ἰγια[λο]ῦ,
ὁμολογεῖ Traces Σαβ̣[ῖνος -ca.?- ]
Traces 1 line
4[ -ca.?- ἐπὶ τὸν ἅ]π̣α̣ν[τ]α χρόνον Traces πατρικ[ὸ]ν̣ τρ[ί]τον̣ Traces κ̣α̣ὶ̣ αὐ̣λ̣υδρί̣ου ἐν
5δὲ τὴν Ζω̣[ίδα (?) -ca.?- ]
κ̣[αὶ α]ὐλυδρίου Traces τ[ε]ῖχος καὶ φωσφό̣[ρι]α
[ -ca.?- οἰκι]δ̣ί̣ου̣ κ̣[αὶ] α̣ὐ̣[λ]υδρίο[υ] Traces τοῦ ἑτέρ̣ο̣υ̣ τρ[ί]του μέρους
[ -ca.?- Φ]αμενὼ̣θ ε̣ν̣  ̣
- ca.20 -του κ  ̣  ̣  ̣  ̣ανανεων[  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣δ[  ̣  ̣]  ̣υσ  ̣  ̣  ̣  ̣ερ  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ρων̣[  ̣  ̣]κ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]κ̣ιας - ca.9 -
10[ -ca.?- ] τοῦ πεπρα[μέ]ν̣ο̣[υ] τ̣ρ̣ί̣[του μέρου]ς οἰκιδίου̣ κ[αὶ α]ὐλ̣υ̣δρίο[υ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δρ]α̣χμ[ὰς] ἑκατὸν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ διὰ τῆ̣ς ἐ̣ν̣  ̣  ̣  ̣
[τρα(πέζης) καὶ βεβαιώσειν Σ]αβ[ῖ]νον καὶ τοὺς πα̣[ρʼ] α̣ὐ̣τ̣ο̣[ῦ] τ̣η̣  ̣  ̣  ̣δι  ̣  ̣  ̣ π̣αρʼ αὐτῆς τὸ π̣ε̣πραμ̣έ̣ν̣ο[ν πατρ]ικ̣ὸ̣ν̣ τρίτ̣[ο]ν μέρος τοῦ ο̣ἰ̣κι[δίου] πα̣ρ̣α  ̣  ̣φρου
[ὃ καὶ παρέξεσθαι ἀν]ε̣πιδά̣νειστον καὶ καθ̣[α]ρὸν̣ ἀπ̣ὸ̣ μὲν πα̣ν̣τ̣[ὸς] ὀφειλήμ̣α̣τ̣ο̣ς̣ δ̣η̣μ̣[ο]σ̣[ί]ο̣υ̣ μὲν μ̣έ̣χ̣ρ̣ι̣ τ̣ῆ̣ς̣ ἐ[νε]σ̣τ̣ώ̣σ̣ης ἡμέρας, ἀ[π]ὸ̣ δὲ το  ̣  ̣  ̣  ̣
[μέχρι ἑτέρου εἰκονισμο]ῦ [ἀ]πογραφῆς, [ἀπ]ὸ δὲ [ἰδιωτικῶν καὶ] π̣άσης ἐμποι[ή]σεως ἐ̣π̣ὶ̣ τ̣ὸ̣ν̣ [ἅπα]ν̣τα χρόνον καὶ μη̣δ̣έ̣[ν]α κωλύοντα   ̣  ̣ Διδυ[μ -ca.?- ]
  ̣  ̣χρον[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣α  ̣α  ̣[  ̣  ̣]η  ̣ει  ̣ καὶ ἀν  ̣  ̣  ̣οδ[ο]λ̣ο̣υ̣  ̣  ̣ως κ[αὶ] ὑ  ̣[  ̣]η[  ̣]εν[  ̣  ̣]α̣  ̣κ[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ω  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] κ̣α̣ὶ̣ [  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]- ca.11 -ου του ω[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣
15  ̣  ̣  ̣  ̣ π̣[αρ]α̣χρῆμα ἥν τε εἴληφεν τ̣ε̣ι̣μ̣ὴ̣ν̣(*) κ[  ̣]ε  ̣η[  ̣  ̣]καίας καὶ τὰ τέλη καὶ δα  ̣  ̣  ̣  ̣δ   ̣π  ̣ακ  ̣  ̣ετ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δραχμὰς [ἑ]κα[τὸν]
[ἑβ]δομ[ήκοντ]α̣ κα̣ὶ̣ τῶν προγεγρα[μμένων]. ὁπ̣ό̣τε δὲ ἐὰμ(*) β[ούληται, τὸ μ]έ̣ρ̣ο̣ς̣ ἀ̣πογ̣ράψ̣[ε]ται   ̣  ̣α  ̣ν διὰ̣   ̣  ̣  ̣ ἐνκτήσεων β̣[ιβλιοθήκης τοῦ οἰ-]
κ̣ι̣δ̣ί̣ο̣υ̣ κ̣α̣ὶ̣ α̣[ὐλυδ]ρίου ἀπὸ ἀντιγράφ[ου   ̣  ̣  ̣  ̣]ης ὁμολ̣ο̣γί̣α̣ς̣, μὴ προσδ[εό]μ̣ενος τ̣ῆ̣ς̣ τ̣ο̣ῦ̣ Σ̣α̣β̣ίνου παρουσ̣ί̣ας̣ ἢ εὐ̣[δο]κήσεως ἢ ἑτέρου χρημ(ατισμοῦ).
(hand 2)   ̣  ̣  ̣α  ̣  ̣  ̣ ἀ̣π[ὸ] τοῦ νῦν ἐ̣πὶ τὸ̣ν̣ ἅπ̣αντα χρόνον(*) τὸ ὑπά[ρχο]ν μο[ι] πατρι̣κὸν τρίτον μ̣έρ[ο]ς κοιν[ὸ]ν καὶ ἀ̣δι[α]ί̣ρ̣ε̣τ̣ο̣ν̣
  ̣  ̣ιο̣ς̣ κατὰ τὸ λοιπὸν αιμ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μ̣έ̣ρ̣ο̣ς̣ ἐξ ἴσου οἰκιδί̣ο̣υ̣ [καὶ] αὐλυ̣[δ]ρίου καὶ [τ]ῶ̣ν̣ σ̣υ̣ν̣κυ̣ρόντων π̣άν̣των̣
20  ̣υπ  ̣  ̣ων, οὗ αἱ γιτνίαι(*) καὶ πάν̣τ̣α δίκαια πρόκιται καὶ ἀπέχω τὴν συμπεφων̣[η]μ̣ένην αὐτοῦ τειμ̣[ὴν](*) (δραχμὰς) π̣
πλ̣ή[ρ]ης [κ]αὶ β̣εβαιώσ[ω] π̣άσῃ β[ε]β̣αιώσε̣ι̣ καὶ καθαρὸν ἀπ[ὸ] μὲν πα̣ντὸς ὀφε̣[ι]λήμ[ατο]ς δημ[ο]σίου μὲν μέχρι̣
δ̣ὲ̣ τῶν ἐν αὐτῇ φανησομ̣έ̣νων ἀπο̣γεγράπται(*) μέχρ[ι ἑ]τ̣έρας ε̣ἰκονισμ̣οῦ ἀπ̣ο[γρ]α̣φῆς, ἀπὸ δ̣ὲ̣ ἰδιω̣[τι]κο̣ῦ̣,
κ̣α̣θ̣ὼς πρόκειται.
[ἀνα]γ̣έ̣γ̣ρ(απται) διὰ γ̣ρ(αφείου) κώ(μης) Βε̣ρν̣ι̣[κ]ίδ[ος] Αἰγιαλ̣[ο]ῦ Π[α]οῖνι ιη.

Apparatus


^ 15. l. τιμὴν
^ 16. l. ἐὰν
^ 18. corr. ex χρονου
^ 20. l. γειτνίαι
^ 20. l. τιμὴν
^ 22. l. ἀπογεγράφθαι
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar