Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

Datensatz 2 von 2 Suchtreffern (Gesamt: 61799) zurück

BGU IV 1131 Z. 33 - 57 TM Nr. 18575 (HGV Nr. 18575b)

Erbteilung, Alexandrien

Alexandria nach 13 v.Chr., 11. Apr.
Material Papyrus
Inhalt Vertrag, Teilung der Bestattungskosten
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
1
[Πρωτάρχῳ]
[παρὰ Ἀπολλωνίου τοῦ -ca.?- καὶ]
π̣α̣ρ̣ὰ̣ [Ἰσιδώρου τοῦ Ἀθηνοφόρου καὶ τῆς τούτου γυναικὸς τοῦ δὲ Ἀπολλωνίου ἀδελφῆς Ἑρμιόνης τῆς -ca.?- μετὰ κυρίου -ca.?- ]
ἐπεὶ οἱ   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
5τῆς̣ π̣ε̣ν̣[ -ca.?- ]
κ̣α̣ὶ̣ [τ]ῆ̣ς   ̣[ -ca.?- ]
Ἀρσινόη[ -ca.?- ]
7aἀπεσχη[κ -ca.?- ]
γραψε̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
καὶ τῆς [- ca.28 - Ἰσίδ]ω̣ρ̣ο̣ς̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10λεγομε[ν - ca.28 - Ἰσίδ]ωρον \  ̣  ̣  ̣  ̣/ καὶ   ̣την̣  ̣  ̣
μητέρα Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣ν̣ό̣η̣ν̣ π̣ρ̣[ὸ τῆς εἰς ἑαυτὴν(?)(*)] κ̣α̣τ̣α̣γ̣ρ̣α̣φῆ(ς) μετηλλα[χέναι]
⟦καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.9 -] ⟧ συνχωροῦμεν πρὸς ἀλλήλους ἐ̣π̣ὶ̣
τοῖσδε, ὥστε ἐπάναγκες τ̣[ὸν Ἰσίδω]ρ̣ο̣ν̣ ἕως   ̣  ̣ Φ̣αμ̣ε̣ν̣(ὼθ) τ̣ο̣ῦ̣ ἐ̣ν̣ε̣(στῶτος) ι̣ζ̣ (ἔτους)
Καίσαρος καταγράψειν τῶι Ἀπ̣[ολλω]ν̣ί̣ῳ̣ ἐν σ̣υ̣ν̣τ̣ά̣γ̣μ̣(ατι) διὰ το̣(ῦ) πολειτικ(οῦ)(*) ἀρχ̣ή̣(ου)(*)
15τοῦ δηλουμένου οἰκι[δ]ίου καὶ [τῆς π]ροσούσης ἐπαύλεως τὸ \ἐν̣ τ̣ῷ̣ αὐτῷ π̣ο̣λ̣(  )/ ⟦η̣ μ̣ε̣(  )   ̣  ̣  ̣  ̣⟧
μέρος \ἥμισυ/ διὰ τὸ τὸ λοιπὸν τ̣ο̣ύ̣τ̣(ου) μ̣[έ]ρ̣ος ἥμισυ εἶναι τῆς προκ(ειμένης) ⟦τ̣ο̣ῦ̣ Ἀ̣π̣ο̣λ̣(λωνίου)⟧
⟦ἀδελφῆς γυναικὸς δὲ τ̣ο̣ῦ̣ Ἰ̣σ̣ι̣[δώρου] ⟧   ̣  ̣  ̣  ̣ Ἑρμιόνης τῶν τελ(ῶν) καὶ δαπ(ανημάτων) τῆς εἰς τὸ(ν)
Ἀπολλώ(νιον) καταγραφῆ(ς) ὄντων πρὸς τὸ(ν) Ἀπολλώνιον, ὃν καὶ ἀπὸ τοῦ νῦ(ν) κρα(τεῖν) καὶ κυριεύειν
τοῦ ἡμίσους μέρο(υς) τοῦ οἰκιδίου καὶ τῆς προσούσης ἐπαύλεως ⟦κ̣α̣ὶ ἄ̣λ̣λ̣η(ς)⟧
20καὶ ὅτι [ἐ]ὰν θέλ(ῃ) ἐπιτελ(εῖν) καὶ ἐξεῖναι αὐτῷ στραγευομ(ένου)(*) τοῦ Ἰσιδώρο(υ) ἐν τοῖς
κατ[ὰ] τὴ(ν) καταγραφὴ(ν) μετενενκ(όντι)(*) χρη(ματισμὸν) ἀπὸ τῆσδε τῆς συ̣γ̣γ̣ρ̣α̣φ̣ῆ̣ς̣ [σὺν τ]ῇ̣ ἑ̣αυτ(οῦ)
εἰκ̣[ό]ν̣ι̣ εἰς τὸ̣ πολειτικ(ὸν)(*) ἀρχ(εῖον)   ̣  ̣  ̣  ̣ εἰς ἑα̣το͂(*) ἢ ὧν ἐὰν βούλ(ηται) [ὀνό(ματα)] καταγραφὴ(ν)
τ̣ο̣ῦ̣ ἡ̣μ̣ί̣σ̣ο̣υ̣ς̣ μέρο(υς) τ(ῶν) π̣[ρ]ο̣κ̣(ειμένων) τῶν πρὸς α̣ὐ̣τοῖς ὄ̣ν̣των κω̣  ̣  ̣σ̣ι̣ω̣ν̣ ἀ̣ν̣τ̣ι̣λ̣ε̣ι̣π̣ό̣ν̣των
κ̣α̣ὶ̣ παρὰ ταῦτα μηδὲν ἐναντίο(ν) ἐπιτελ(εῖν) τὸ̣ν̣ Ἰ[σί]δωρο(ν) μηδʼ ἕ̣τ̣ε̣ρ̣ο̣(ν)
25[β]εβ̣α̣ι̣ο̣ῦ̣ν̣ δ̣ὲ̣ κ̣α̣ὶ̣ π̣ά̣ν̣τ̣α̣ τὸν ἐπελ(ευσόμενον) ἀπ̣ο̣σ̣τ̣ή̣(σειν) παραχρῆ(μα) τοῖς ἰδίο(ις) δαπ(ανήμασιν), ἐ[ὰν] δέ τι τούτων παραβ(αίνῃ)
χωρὶς τοῦ κύρια εἶναι τ̣ὰ̣ σ̣(υνκε)χ̣(ωρ)η̣(μένα) ἔτι καὶ ἐκτίνιν(*) αὐτὸν ὃ ε̣ἴ̣λ̣η̣(φεν) παρὰ τ[ῆς] Ἀρσινόης
κεφάλαιο(ν) σὺν τ̣ό̣κ̣(οις) καὶ τὰ βλ(άβη) καὶ δαπ(ανήματα) καὶ ἄλ(λας) ἐπίτιμ(ον) ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) Α καὶ τὸ ὡ[ρισμ]έ̣(νον) πρόστιμ(ον)
καθάπερ ἐγ(*) δίκης, μ̣ε̣ν̣ε̣ῖ̣ δ̣ὲ̣ κύριον καὶ βέβαιον \καθότι καὶ ἔστιν/ ὃ ποιεῖται ὁ Ἀπολλ[ώνιος] τῶι
Ἰσιδώρωι ἐ̣ν̣ τ̣ῇ̣ ἐνεστώσῃ ὥ̣ρᾳ χειρόγραφον ἐπ̣ὶ̣ τοῖ[ς διʼ αὐ]τοῦ
30σ̣η̣  ̣  ̣  ̣  ̣
——
(ἔτους) ι[ζ] Καίσαρος Φαρμο(ῦθι) ιϛ̣
ἰδιω(  )
2,ctr
Ἀπολλώνιος   ̣  ̣  ̣  ̣ου Ἰσιδώρωι Ἀθηνοφ̣ό̣ρου χαίρειν. ἐπεὶ ἡ ἐμὴ καὶ ἔτι
τ̣ῆς̣ ἀ̣δ̣ε̣λ̣φ̣ῆ̣ς μου σοῦ δὲ γυναικὸς Ἑρμιόνης μήτηρ Ἀ[ρ]σινόη μετήλ(λαχε)
35καὶ   ̣  ̣χι̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οὐδέπω τετάφθαι, ὁ̣μ̣ο̣λ̣ο̣γ̣ῶ̣ι̣(*) τῆς [ἐσομ]έ̣ν̣η̣ς̣ ε̣ἰ̣ς̣ τ̣ὴ̣ν̣
ταφὴ̣ν̣ τ̣ῆ̣ς̣ Ἀρσινόης ⟦δ̣ώ̣σ̣ε̣ι̣ν̣⟧ δαπάνης μ̣ε̣ρ̣ι̣ζ̣ο̣μ̣ένης εἰς μέρη
ἴσα δύο δώσειν τ̣ὸ̣ ἥ̣μ̣ι̣σ̣υ̣ μέρος \παραχρῆ(μα) τ̣ὰ̣   ̣  ̣  ̣οντα τ̣ῆ̣(ς) τ̣α̣φ̣ῆ̣(ς)   ̣  ̣  ̣  ̣/ καὶ ⟦  ̣  ̣  ̣⟧   ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣ῆ̣ς̣
Ἑρμι[ό]ν̣η̣(  ) ο̣υ̣  ̣  ̣  ̣  ̣κ̣α̣ι̣ ο̣υ̣ς̣  ̣  ̣ τὸ ἕτερον μέρος   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣θ̣α̣ι̣
Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣ν̣ό̣η̣  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣λ̣(  ) οἰκίδιο(ν) καὶ τ\ὴν/(*) προσοῦσαν ἔπαυλιν [- ca.10 -]
40π̣ρ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣τ̣ο̣υ̣σ̣α̣ν̣ κ̣α̣ι̣ ου⟦  ̣  ̣⟧[- ca.12 -]
ἐ̣α̣ν̣ ἑ̣[τ]ε̣ρ̣  ̣  ̣  ̣  ̣π̣ερ \ε  ̣  ̣  ̣  ̣κ  ̣  ̣  ̣  ̣/ τ̣οῦ καταγραφ  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.11 -]
ἀρχή̣(ου)(*) τ̣ὸ̣ ἥ̣μ̣ι̣σ̣υ̣ \  ̣  ̣  ̣  ̣/ καὶ εἶναι τὸ λοιπ(ὸν) ἥμισυ τῆς Ἀρσ̣ι̣[νόη]ς̣
δι  ̣  ̣  ̣τ̣η(  ) \ο  ̣  ̣ν/ εν  ̣α̣ρ  ̣  ̣  ̣ \ν/ ⟦  ̣  ̣  ̣  ̣ δ̣ι̣ά̣θ̣ε̣σ̣ι̣ν̣⟧ [- ca.12 -]
ἀγοράσ⟦ε̣τ̣α̣ι̣ δ̣ὲ̣⟧ \κ  ̣  ̣λοε(  )/ Ἀμ̣μ̣ώνιος ἐφʼ ᾗ ἑστάμεθ̣α̣ τιμῇ (δραχμῶν) Βτ̣   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
45\οὐδὲ/ ⟦μηδὲ   ̣  ̣  ̣  ̣⟧ ε̣  ̣  ̣ρα̣ς̣ δὲ δέδωκ\εν/(*) \οὐ/δὲ̣(*) [- ca.10 -]
ἀσφάλειαν, ἀνήνεκται(*) \δὲ/ ἡ προκ(ειμένη) συγχώρη̣σ̣[ι]ς κ̣α̣ὶ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[Ἀμ]μ̣ώνιος κατα  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] \καταγραφῆναι τὰ προκ(είμενα)   ̣  ̣  ̣  ̣ω̣ν̣/ ⟦τὸν ο̣υ̣ραν  ̣  ̣(  )⟧ καὶ ἀπ  ̣α̣ι̣ο̣η  ̣  ̣  ̣  ̣α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
2,ms
  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣
50μέρο(ς) ἥμισυ τῶν προκ(ειμένων)
ἐφʼ ᾧ λήμψομαι
τὸ ἥμισυ τῶν τοῦ ἀργ(υρίου) (δραχμῶν) Βτ
2,ctr
48aω  ̣ειστ̣⟦  ̣  ̣  ̣  ̣⟧ Ἰσίδωρος καταγράψας κ̣α̣ὶ̣ τὰ [- ca.9 -]
⟦καταγραφῆ(ναι) τὸ ἐπιβάλλο(ν) καὶ αὐτῇ μέρο(ς) καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ⟧
⟦  ̣  ̣  ̣  ̣⟧ καταγράψειν αὐτῶι ἢ οἷς ἐὰν συντάσ[σῃ - ca.10 -]
50τῆς προκ(ειμένης) τιμῆ(ς) τὸ ἥμισυ μέρος, \ἢ σοὶ συντά̣ξ̣ω̣ κ̣[αταγράφ]ε̣ι̣ν,/ ἐὰν δὲ   ̣ω  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
\ἐφʼ ᾧ λήμψομαι/ τὸ ἐν ἐμοὶ μέρος ἥμισυ, ἐξέσται σοι τῶι Ἰσιδώ[ρωι]   ̣  ̣  ̣  ̣
\τὸ ἥμισυ τῶν τοῦ ἀργ(υρίου) (δραχμῶν) Βτ/ καταγράφειν τῶι Ἀμμω(νίωι) τὸ ἐν ἐμοὶ μ̣έ̣ρ̣ο̣ς̣ ἥ[μισυ ⟦ἀπαραπο⟧-]
⟦δίστωι ὄντι⟧ ἀπαραποδίστωι ὄντι κ̣α̣ὶ̣ μ̣ὴ̣ π̣ρ̣[οσφέρειν]
πρόσκλη(σιν) ἢ διαστολ(ὴν) καὶ   ̣τ  ̣  ̣  ̣  ̣νιον με ἑκαστ̣(  ) μ̣[ηδὲν τῶν]
55προγεγρ(αμμένων) παραβῆ(ναι) ἢ ἐκτίσ(ειν) τά τε βλ(άβη) καὶ δαπ(ανήματα) καὶ ἐπ(ίτιμον) (δραχμὰς) Α κ̣α̣ὶ̣ ε̣ἰ̣ς̣ τ̣ὰ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣] (δραχμὰς(?)) ρ̣
τῆς πράξεως γεινομ(ένης) ἔκ τʼ ἐμ̣ο̣ῦ̣   ̣ι̣σ̣μσ̣α̣  ̣ρυ̣(  ) τῶ̣ν̣ μ̣ο̣ι̣ ὄ̣ν̣των   ̣  ̣  ̣  ̣χρη
[  ̣]ας̣[  ̣ ἡ]μ̣ί̣σ̣ο̣υ̣ς̣ μ̣έ̣ρ̣[ο(υς)] π̣ά̣ν̣των καθάπερ ἐγ(*) δίκης
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1.11. BL 1.98 : τὸν Ἀπολλώνιον prev. ed.
^ 1.14. l. πολιτικ(οῦ)
^ 1.14. l. ἀρχεί(ου)
^ 1.20. BL 4.7 : στρατευομ(ένου) prev. ed.
^ 1.21. l. μετενεγκ(όντι)
^ 1.22. l. πολιτικ(ὸν)
^ 1.22. l. ἑαυτο(ῦ)
^ 1.26. l. ἐκτίνειν
^ 1.28. l. ἐκ
^ 2,ctr.35. l. ὁμολογῶ
^ 2,ctr.39. corr. ex το
^ 2,ctr.42. l. ἀρχεί(ου)
^ 2,ctr.45. corr. ex δεδωκ⟦  ̣  ̣  ̣⟧
^ 2,ctr.45. corr. ex ⟦μη⟧δε̣
^ 2,ctr.46. l. ἀν<εν>ήνεκται
^ 2,ctr.57. l. ἐκ
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar

zurück