Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

HGV – Heidelberger Gesamtverzeichnis

P.Cair. Zen. II 59207 TM Nr. 852

Letter from Onnophris to Zenon

Philadelphia (?) (Arsinoites) 255, 25. Nov. - 22. Juni 254 v.Chr.
Material Papyrus
BL-Einträge
(nach BL-Konkordanz)
VIII, S. 78
Inhalt Brief, Onnophris an Zenon, Wagen, Transport, Aussaat, Land
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
r
[Ὀ]ν̣ν̣ῶφρις Ζήνωνι χαίρε̣[ιν].
[ἔ]λεγόν σοι καὶ παρὼν πε[ρὶ]
[ἁ]μάξης ἵνα δοθῇ μο[ι]
[ε]ἰς τὴν συναγωγὴν τοῦ
5Πτολεμαίου κλήρο[υ -ca.?- ]
  ̣α  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
τ̣  ̣  ̣ καμήλου κα[ὶ οὐκ ἀ-]
πέσταλκας. νυνὶ δ̣ὲ̣
τὰ δράγματά ἐστιν ε[ -ca.?- ]
10  ̣  ̣ι̣γ̣α̣  ̣  ̣  ̣διω̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣ε̣  ̣  ̣ι̣μ̣α̣[ -ca.?- ]
δὲ κα̣ὶ ἡ ἅμαξα [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ̣κ̣ίωνος ἀργ[εῖ]
διὰ τὸ ο̣ὐκ ἔχειν η̣[ -ca.?- ]
Traces 15 lines
v
30  ̣  ̣  ̣  ̣α̣ι̣σ̣ω̣σ̣ο̣ς̣ [γέ]γραφα̣ Θ̣ευπ[όμ-]
[π]ωι περὶ αὐτῆ[ς] καὶ οὐ[θ]έν̣[α λό-]
γ̣ον πεποίητα[ι] περὶ αὐ̣[τ]ῆ[ς -ca.?- ]
[ο]ἰσθας(*) ὅτι οὐ[κ] ἔχω οὐθέν[α -ca.?- ]
ὄ̣ντα τ  ̣ν̣α̣σ̣ο̣φ̣[  ̣  ̣] προστης  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
35[τ]ῶι σπόρωι τ̣ῶ̣ι Θευπόμπ[ου].
[τὸ] γὰρ πρωιν[ὸ]ν̣ θερίζομε[ν]
κ̣αὶ τὸ διλινὸ[ν] βοτανίζο̣μ̣[εν].
εἰς α̣ὐ̣τὴν [γὰ]ρ̣ ἐσπ̣ά̣ρ̣κ̣α̣-
μ̣ε̣ν̣ ἀράκ̣[ο]υ̣ (ἀρούρας) ε̣
40καὶ σησάμο[υ] (ἀρούρας) ε κ̣α̣θ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣ς ἡμεῖν [καὶ] ἀποδεδώκ[ -ca.?- ]
  ̣  ̣ε  ̣  ̣  ̣  ̣ονε  ̣  ̣  ̣ αὐτὸν [ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣αι  ̣  ̣ προστήσεται τ[ῶι σπό-]
ρ̣ωι ἕως ἂν κ̣α̣τ̣ασπ[αρῆι].
45γ̣έ̣γ̣ρ̣α̣φα ο̣ὖ̣ν̣ [σ]οι ἵ̣ν̣α̣ ε[ἰδῆις].
ἔρρωσο. (ἔτους) λα, Φα[ -ca.?- ]
Ζήνωνι.
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar