Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

HGV – Heidelberger Gesamtverzeichnis

P.Petra I 5 TM Nr. 78723

Request for Transfer of Taxation

Petra (Tertia Palaestina Salutaris) 538
Material Papyrus
BL-Einträge
(nach BL-Konkordanz)
XII, S. 157; XIII, S. 170 BL online
Inhalt Antrag, Übernahme von Steuern, Umschreibung, Land
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
[- ca.90 -]ρ[- ca.9 -]ρ[  ̣  ̣  ̣]ε̣π̣ε̣ι̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ ἐν̣ [το]ῖς εἰρη̣μ̣έ̣ν̣ο[ις   ̣]  ̣οι̣[  ̣  ̣]
[ὑπομ]ν̣ηστικ̣[οῖς ἔδο]ξεν τ̣ὸ[ν εἰρη]μ̣ένον̣ [λαμπρ(ότατον)] Πατρίκ̣[ιον συν]τελ[εῖν δί]μοιρον μ̣[έρο]ς̣ τῆς δ̣[ιʼ ἐμο]ῦ̣ πάση̣[ς συ]ν̣τελία̣ς̣(*) κ̣α̣ὶ τοῦτ̣[ο μ]ε̣τ̣αθεῖν[α]ι εἰς πρόσωπον α̣ὐτοῦ̣ ἐκ τῆς ἐμῆ[ς]
[οὐ]σ̣ίας κ[αὶ ὁμάδος.] ἐπ̣ι̣σ̣τ̣[έλλω] τ̣ῇ σῇ α̣[ἰδεσι]μ̣ωτ(*) κ[ουφίσ]α̣ι μὲν [τὴν ἐμ]ὴν οὐσί̣[αν καὶ] ὁμάδα [καὶ] πρόσω̣[πον] ἐλευθερι̣κὰς κ[ορι]αίας ὀκτὼ σατ̣ι̣αίας ἐννέα καβο̣υ̣ς
[τέ]σσαρες(*) [καὶ πατ]ριμω[νίου ἰ]ούγ̣ερα [πέντε τ]έταρτ[ον ἕκτο]ν̣ κα̣ὶ δέ[κατον] καὶ οἴ[νου ξ]έ̣στας ἑ̣[κατ]ὸ̣ν τριά̣[κοντ]α̣ δύ̣[ο] δ̣[ίμ]ο̣ι̣ρ̣ο̣ν̣ [τ]ρ̣[ι]ακοστ̣[ὸν τ]ρ̣ιακ̣ο̣σ̣ι̣ο̣σ̣το(*) ἑβ̣δομ̣ηκ̣οστὸν̣
5[πέ]μ̣τον(*), βαρ̣[ῆσαι δ]ὲ τὴν οὐ̣[σίαν κα]ὶ̣ ὁ̣μάδα κ̣[αὶ πρ]όσωπον [τοῦ α]ὐτοῦ λαμ[πρ(οτάτου) Π]α̣τρικίο̣[υ τῆς] ε̣ἰ̣ρημέν[ης ὁ]μάδος Π̣ετρῶν κοριαίας ὀκτὼ σατιαίας ἐννέα καβ̣ους̣ τέσσαρες̣(*) καὶ πατριμωνίο̣υ̣
[ἰούγ]ε̣ρ̣[α πέντε τ]έταρτο[ν ἕκτον] κ̣αὶ δέκ̣[ατον κα]ὶ̣ ο̣ἴ̣ν̣ου ξ[έστας] ἑκατὸν τ̣[ριάκο]ν̣τα δύ̣[ο δίμο]ιρον̣ τ̣[ριακοσ]τὸν̣ τ̣ρι̣[α]κο̣σ̣σι̣[ο]σ̣τ̣[ο ]εβδο̣μη̣[κ]ο̣σ̣τ̣ ο̣[ π]ε̣μ̣τ̣ον(*) ἀπὸ τ̣ῆ̣ς̣ μ̣ελλού̣[σ]η̣ς̣ εἰσ̣ε̣ι̣[να]ι(*)
[δ]ευτέρ̣[ας ἰνδικτ]ί̣ον[ος](*)[- ca.18 -]  ̣σ̣κ̣[ -ca.?- ]κ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]π̣αρα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αμ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣[- ca.11 -] καὶ πρὸς ἀσφάλεια̣ν ὑμε̣τ̣[έραν] καὶ τ̣ο̣ῦ̣ λ̣αμπρ(οτάτου) Πατρικίου̣ [ -ca.?- ] Διφί[λο]υ̣
[ -ca.?- ]μο̣  ̣[- ca.60 -]υ̣τ [ -ca.?- (hand 2) -ca.?- Πανό]λ̣β̣[ι]ο̣ς̣ Μ̣ε̣γ̣εθίο[υ   ̣  ̣  ̣]τ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣π̣σ̣εμε  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣α̣[ -ca.?- ]κου[ -ca.?- ]σθ[ -ca.?- ]ι̣
[ -ca.?- ]  ̣εν̣[- ca.55 -]ω̣κ̣[- ca.30 -]α̣ρης[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]α̣
10[ -ca.?- ]μ̣  ̣τ̣ο̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]η̣ν[ -ca.?- ] Φλ(  ) Πα[ -ca.?- ]τρικ[ι- Διφί]λου̣ [ -ca.?- λαμ]προ̣(  ) [ -ca.?- ]με̣[ -ca.?- ]ι̣ς̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣ε̣[ -ca.?- ]σ̣τ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]χρο  ̣[ -ca.?- ]υ̣θ[ -ca.?- ] † α[ -ca.?- ]η † (hand 3) [Φλ(άουιος) Πα]τ̣ρίκιος Δ[ιφίλου] ὁ προ̣[γεγραμμένο]ς ἐπ̣[έστειλα βαρηθ]ῆναι [τὸ ἐμὸν πρό]σ̣οπο[ν](*)[ καὶ οὐσίαν(?)] καὶ̣ ὁ[μάδα τῆς] ε̣ἰρε̣[μένης](*)[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣υ̣  ̣ς̣  ̣[  ̣ κορι]α̣ί̣ας̣ [ὀκτὼ σατι]α̣ί̣α̣[ς ἐννέα καβιαίας τέσσαρ]ες(*)
[καὶ] πατριμ̣[ωνίου ἰούγερα π]έντε τέ[ταρτον ἕκτον κα]ὶ δέκα[τον καὶ οἴνου ξέσ]τας ἑκ[ατὸν τριάκον]τα δύο δ̣[ίμοιρον τ]ρ[ι]ακοστ̣[ὸν τριακοσι]οστο εβ̣[δομηκοσ]τ̣ ο πεμ̣[τ]ον(*)[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ κ̣ουφ̣[ισθῆναι] τ̣ὴν οὐ[σίαν κ]αὶ ὁ̣μάδ[α καὶ] π̣ρόσ̣οπον(*) τ[ο]ῦ̣ [λα]μ̣προ(τάτου) Πανο̣[λβ]ί̣ου Μ̣εγε̣θ̣ί̣[ο]υ̣ ἀπὸ̣ τῆ̣ς̣ μ̣[ε]λ̣λούσ̣ης
[εἰσι]έν̣αι̣ δ[ευτέρας ἰνδι]κ̣τ(*) καὶ̣ [εἰς τὸν ἑξῆς ἅ]παντ[α χρόνον ἀκ]ολούθ[ως ὑπογράψ]α̣ς̣ χειρὶ̣ [ἐμῇ ἀπέλυσα.] vac. ?
15 vac. ? (hand 4) Φλ(άουιος) [ -ca.?- ]εν̣  ̣[ -ca.?- ]υ̣λ̣[ -ca.?- ]ν̣κα[ -ca.?- ]ω̣κα[ -ca.?- ]σ̣ωαν̣[ -ca.?- ] ἀκολ̣ο̣[ύθως] vac. ?
FrFM1
00[ -ca.?- ]  ̣υπ̣ρ̣[ -ca.?- ]ε̣σ̣θ[ -ca.?- ] ε[ -ca.?- ]τ̣α̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]ι̣νδ̣[ -ca.?- ]σι[ -ca.?- ]
00[ -ca.?- ]σ̣ε̣δ̣[ -ca.?- ]επ̣αρ[ -ca.?- ]αο [ -ca.?- ]α̣ι̣α̣[ -ca.?- ]ε̣υ̣τ̣[ -ca.?- ]βα̣ρ[ -ca.?- ]θυ̣  ̣[ -ca.?- ]θ̣εν̣[ -ca.?- ]ν̣ημ  ̣[ -ca.?- ]υτο[ -ca.?- ]δ̣ας  ̣[ -ca.?- ]
00[ -ca.?- ]μ̣[ -ca.?- ] ν̣[ -ca.?- ] ς[ -ca.?- ]ο[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]α̣ι̣[ -ca.?- ]δ̣  ̣[ -ca.?- ]η̣μ  ̣[ -ca.?- ]  ̣οι[ -ca.?- ]
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar