Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

P.Yadin I 24 TM Nr. 23504

Deposition

Maoza (?) (Bezirk von Petra, Provinz Arabia) 130, 17. Nov.
Material Papyrus
BL-Einträge
(nach BL-Konkordanz)
IX, S. 376; X, S. 286; XI, S. 292; XII, S. 291 BL online
Bemerkungen Zur Datierung vgl. Einleitung.
Inhalt Aussage, Prozeß, Land
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
FrA
ἐμαρτυροποιήσατο Βησᾶς Ἰησούου ἐπίτ̣ροπ̣ο̣[ς τῶν ὀρφανῶν]
Ἰησούου Ἐλ̣εαζά̣ρ̣ο̣υ̣ Χ̣[θουσίωνος Ἐνγαδηνὸς ὅτι τῇ ἐνεστώσῃ]
ἡμέρᾳ προσῆλθεν Βαβαθας(*) Σίμωνος Μα̣ω̣ζ̣[η]ν̣ῃ̣   ̣  ̣  ̣υ̣, λέγων·
4ἐπιδὴ(*) ἀπεγράψατο Ἰούδας Ἐλεαζ̣ά̣ρ̣ο̣[υ Χθουσίωνος] ἀ̣π̣ο̣γ̣ενομενου(*) σου ἀνὴρ ἐπʼ ὀνόματός σου ἐν τ̣ῇ̣ ἀπ̣[ο]γ̣ρ̣αφῇ̣ κήπους
φοινικῶνος ἐν Μαωζᾳ, καὶ π̣ρ̣ό̣σ̣ω ἐν τῇ [- ca.18 -]
κ̣ο̣ν̣ δ̣ί̣κεον(*) τῶν ὀρφαν̣[ῶν - ca.25 -]
[τ]ῶν αὐτῶν εἰδῶν ἐξ ὀνό[ματο]ς̣ Ἰ̣η̣σ̣ο̣ύ̣ο̣[υ πατρὸς αὐτῶν, ο]ὗ
χάριν παρανγέλλω σοι ἀποδ̣ῖ̣ξ̣ε̣(*) μ̣[οι π]ο̣[ί]ῳ δι̣κ̣α̣ι̣ώμα-
10τι διακ̣[ρ]α̣τ̣ῖ̣ς(*) τὰ αὐτὰ εἴδη. εἰ̣ δ̣ὲ̣ ἀ̣π̣ι̣[θῖς](*)[ τοῦ μὴ ἀ]π̣ο̣δ̣ε̣ῖ̣ξαι
[γί]ν̣ωσκε ὅτι ἀπογράφο[μαι] α̣ὐ̣τ̣ὰ̣ [ἐν τῇ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀπο]γ̣ρ̣α-
[φῇ ἐ]πʼ ὀνόματος τῶν αὐτ̣ῶ̣ν̣ [ὀρ]φ̣[ανῶν -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrB+C
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12[ -ca.?- ὅ]τ̣ι̣ τῇ ἐνεσ[τ]ώ̣σ̣ῃ̣ ἡμ[έρᾳ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrD
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14ἐ̣[πειδ]ὴ̣ ἀ̣π̣[ε]γ̣ρ̣ά̣ψ̣ατ[ο -ca.?- Χθουσί-]
15[ω]ν̣[ο]ς̣ [ἀ]πογ̣ε̣ν̣ό̣μ̣[ενος -ca.?- ]
σ̣ου ἐν τῇ ἀπογρα[φῇ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrE
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17Ἰ̣η̣σ̣ο̣ύ̣ο̣υ π̣α̣τ̣ρὸς α̣ὐ̣τῶν̣, οὗ χά̣ρ̣[ιν] π̣α̣[ραγ]γ̣έ̣[λ-]
λ̣ω̣ σ̣ο̣ι ἀ̣π̣οδ̣ῖξέ(*) μ̣ο̣ι̣ π̣ο̣[ί]ῳ [δ]ι̣κ̣α̣[ι]ώ̣μ̣α̣τ̣ι̣ δ̣[ι-
α]κ̣ρ̣α̣τ̣ῖ̣ς̣(*) τ̣ὰ̣ αὐτὰ̣ ε̣ἴ̣δ̣η̣. ε̣[ἰ] δὲ̣ ἀπ[ι]θῖς(*) τοῦ μὴ ἀ-
20[ποδεῖξαι, γίνωσκε ὅτι ἀπογράφομαι αὐ]τ̣ά̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrF
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21[ -ca.?- πρὸ ι]ε καλαν̣δῶ̣[ν -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ FrA.3. l. Βαβαθᾳ
^ FrA.4. l. ἐπειδὴ
^ FrA.4-5. l. ἀπογε|νόμενός
^ FrA.7. l. δίκαιον
^ FrA.9. l. ἀποδεῖξαι
^ FrA.10. l. διακρατεῖς
^ FrA.10. l. ἀπει[θεῖς]
^ FrE.18. l. ἀποδεῖξαί
^ FrE.18-19. l. δι|ακρατεῖς
^ FrE.19. l. ἀπειθεῖς
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar