Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

P.Yadin I 23 TM Nr. 23503

Summons

Maoza (Bezirk von Petra, Provinz Arabia) 130, 17. Nov.
Material Papyrus
BL-Einträge
(nach BL-Konkordanz)
XI, S. 292; XII, S. 291 BL online
Bemerkungen Griechisch - aramäisch.
Inhalt Vorladung, Prozeß, Eigentum, Land, Vormünder des Sohnes der Babatha gegen Babatha
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
r,int
ἐπὶ τῶ̣[ν ἐπιβ]ε̣βλημένων μ̣α̣ρτύρων π[α]ρή̣ν[γ]ι̣λεν(*) \Βησᾶ̣[ς]/ Ἰησο̣ύ̣[ου]
ἐπίτ̣ρ̣ο̣[πος] τ[ῶν ὀ]ρ̣φανῶ̣ν Ἰησ[ο]ύου Ἐλεαζ[ά]ρ̣ο̣υ̣ Χ̣θουσίω̣[νος]
Ἠν[γαδηνὸ]ς(*) [Βα]β̣α̣θ̣[α]ν̣ Σίμω[ν]ος Μαωζηνὴ̣<ν> ἐ̣πέρ̣χεσθαι(*) α̣[ὐ-]
τῷ ἐπ̣ὶ̣ Ἁ̣[τ]ε̣ρί̣[ῳ] Νέπω̣τ̣ι πρεσ̣β̣ευτου(*) καὶ ἀ̣ν̣[τ]ι̣σ̣[τ]ρα[τ]ήγ̣[ῳ εἰς]
5Πέτραν ἢ̣ ἄλλου ἐν τῇ αὐτοῦ̣ ἐπαρχίᾳ(*) χάριν κ̣ήπου φοι̣ν̣ι̣-
κῶνο[ς] ἀ̣ν̣η̣κοντα(*) τοῖς αὐ̣τοῖς ὀ̣ρ̣φα̣ν̣[οῖ]ς ὃν βίᾳ διακ̣ρ̣α̣-
τῖς(*), οὐδ̣[ὲν δ]ὲ̣ ἧσσον(*) καὶ π̣α̣ρεδ̣[ρεύει]ν [πρὸ]ς̣ πᾶσαν ὥ̣[ραν]
καὶ ἡ̣μ̣[έραν μέ]χ̣[ρι] δ̣[ι]α̣γ̣[ν]ώ̣σε̣ω[ς]. ἐ̣π̣ρ̣[άχθη ὑ]π̣ατίας(*) Κ[ατυλ-]
λίνου κ̣[α]ὶ Ἄ̣π̣ρου̣ π̣ρ̣ὸ ιε̣ κ[αλ(ανδῶν)Δ]εκενβρί[ων](*)[ ἐν τῇ πε]ρ̣ὶ̣ [Π]έ̣[τ]ρ̣α̣ν̣.
r,ext
10ἐπ̣ὶ̣ [τ]ῶ̣ν̣ ἐ̣πιβεβλη̣μέ̣ν̣ων [μαρτύρω]ν̣ π̣αρήνγ̣ι̣-
λεν(*) Β̣η̣[σᾶς Ἰ]η̣[σ]ο̣ύ[ο]υ̣ [ἐ]π̣ίτρ̣[οπος τῶν ὀρ]φ̣ανῶν Ἰ̣[ησ-]
ούου̣ Ἐ̣λ̣εαζάρου Χ̣θουσίωνος Ἠν̣γ̣α̣δη̣ν[ὸ]ς̣(*) [Β]α̣-
βαθαν Σίμωνος Μαωζηνὴ<ν> ἐπέρ̣χεσθαι αὐτῷ
ἐπὶ Ἁ̣τερίῳ Νέπωτι πρεσβ̣ευτ̣[ῇ] κ̣α̣ὶ ἀντισ̣τ̣ρ̣α̣-
15τήγ̣ο̣υ(*) [ε]ἰ̣ς Πέ̣τ̣ραν [ἢ] ἄλλ[ου ἐν τῇ α]ὐτ̣οῦ ἐπ̣[αρ-]
[χίᾳ χά]ρ̣[ιν κήπου φο]ι̣[νικῶνος ἀν]ή̣κ̣ο̣ν̣[τος]
τοῖς α̣ὐτοῖς ὀρφανοῖς ὃν βίᾳ διακρ̣ατῖς(*),
οὐδὲν δὲ ἧσσον κ̣αὶ παρεδρεύ̣ιν(*) πρὸς πᾶ-
σαν ὥραν καὶ ἡμέραν μ̣έ̣χ̣ρ̣[ι δια]γ̣νώσεως.
20ἐπρ̣ά̣χ̣θη ὑπατίας(*) Κοείν̣τ̣ου Φ̣α̣βίου Κατη̣λ̣ί-
[νου](*)[ καὶ Μάρκου Φλαουίου Ἄπρου π]ρ̣ὸ̣ δ̣ε̣κ̣α̣-
πέντε καλανδῶν(*) Δεκενβρίω̣ν̣(*) Δ̣[ίο]υ πρώτῃ
ἐν Μαωζᾳ τῇ πε̣[ρ]ὶ̣ Πέτραν. ἔχο[υ]σ̣ιν δὲ ἑκάτε-
ροι ἀν̣τ̣ίτ̣υ̣π̣ο̣ν̣   ̣  ̣  ̣ vac. ?
25ἐγρ̣άφη̣ δ̣ι̣ὰ̣ Γερ[μανοῦ] Ἰ̣[ού]δ̣ου.
v
Aramaic 3 lines
29Θ̣α̣[δ]αδαῖ̣ς(*) Θ̣[αδ]α̣ίου μ̣[ά]ρ̣(τυς)
30[ -ca.?- ]

Apparatus


^ r,int.1. l. παρήγγειλεν
^ r,int.3. l. Ἐνγαδηνὸς
^ r,int.3. corr. ex ε̣πο̣ρ̣χεσθαι
^ r,int.4. l. πρεσβευτῇ
^ r,int.5. corr. ex επχρχια
^ r,int.6. l. ἀνήκοντος
^ r,int.6-7. l. διακρα|τεῖς, corr. ex διακ̣ρ̣α̣τος
^ r,int.7. corr. ex ηστο[ν]
^ r,int.8. l. [ὑ]πατείας
^ r,int.9. l. [Δ]εκεμβρί[ων]
^ r,ext.10-11. l. παρήγγει|λεν
^ r,ext.12. l. Ἐνγαδηνὸς
^ r,ext.14-15. l. ἀντιστρα|τήγῳ
^ r,ext.17. l. διακρατεῖς
^ r,ext.18. l. παρεδρεύειν
^ r,ext.20. l. ὑπατείας
^ r,ext.20-21. l. Κατυλλί|[νου]
^ r,ext.22. corr. ex   ̣αλανδων
^ r,ext.22. l. Δεκεμβρίων
^ v.29. l. Θαδᾶις
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar