Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

SB I 5593 TM Nr. 23213

Verschenkung

Theben 776, 12. März
Andere Publikationen KRU 80; P.Lond. Copt. 377 descr.; P.Lond. I 79 R descr.
Material Papyrus
BL-Einträge
(nach BL-Konkordanz)
VIII, S. 321; X, S. 184
Bemerkungen Koptisch - griechisch. Zur Datierung vgl. BL V, S. 97.
Inhalt Vertrag, Schenkung eines Kindes an ein Kloster, griechisches Protokoll
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden

Introduction

SB I 5593 = P.KRU 80

† ἐν ὀνόματι τοῦ θεοῦ π(ατ)ρ(ὸ)ς ὁ παντωκράτωρ. ἐγράφ(η) μ(ηνὸς) Φαμ(ενὼ)θ ιϛ, ἰ(ν)δ(ικτίωνος) ιδ, ἔτ[ου(ς)   ̣]
† ⲁⲛⲟⲕ ⲍⲁⲏⲗ ⲡϣⲏ ⲙⲡⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)(*) ⲙⲁⲣⲕ(ⲟⲥ) ϩⲛ ⲧⲡⲟⲗ(ⲓⲥ)(*) ⲉⲣⲙⲟⲛⲧⲉⲓ ⲁⲓⲧⲉⲓ(*) ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲛⲟⲩϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉⲩⲥ(*)
ⲉⲧⲣⲉϥϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉ(*) ϩⲁⲣⲟⲓ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ(*) ⲛⲁⲝⲓⲟⲡⲉⲓⲥⲧⲟⲥ(*) ⲉⲧⲣⲉⲩⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲍⲉ(*) ⲉⲡⲉⲓⲇⲱⲣⲉⲁⲥⲧⲓⲕ[ⲟⲛ]
ⲛⲁⲧⲡⲁⲣⲁⲃⲁ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧⲉⲕⲁⲧⲁⲗⲉⲓ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧⲃⲟⲗϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛ-
5ⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲉⲧⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ † ⲉⲧⲥϩⲁⲓ(*) ⲙⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲡⲁⲑⲗⲟⲫⲟⲣⲟⲥ(*) ⲙⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ(*) ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ(*)
ⲫⲓⲃⲁⲙⲱⲛ ⲡⲁⲓ ⲉⲧϩⲓ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛϫⲏⲙⲉ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲕ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉⲡⲣⲟⲉⲥⲧⲟⲥ(*) ⲥⲟⲩⲣⲟⲩⲥ ⲡⲇⲓⲁⲕ(ⲟⲛⲟⲥ)(*)
ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓ(*) ⲉⲡⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ϩⲓⲧⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲛ ⲉϥⲛⲁ-
ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓ(*) ⲙⲛⲛⲥⲱⲕ ⲙⲡⲉⲓⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*) ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲭⲁⲓⲣⲉⲓⲛ(*) ϫⲉ ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ(*) ⲡⲛⲟ-
ⲙⲟⲥ(*) ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲉⲗⲉⲩⲉ(*) ⲁⲩⲱ ϥⲡⲣⲟⲧⲣⲉⲡⲉ(*) ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲣ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲛ(*)
10ⲙⲛ ⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϩⲁ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ(*) ϩⲙ ⲡⲉⲧⲉ ⲡⲱⲡⲡⲉ(*) ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩⲉ ⲛ-
ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ(*) ⲉϥⲛⲁⲁⲣⲭⲓ(*) ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲕⲁⲓⲣⲟⲥ ⲛⲁⲕⲱⲗⲩ(*) ⲛⲗⲁⲁⲩⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲣ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁϥ ϩⲙ ⲡⲉⲧⲉ ⲡ[ⲱϥ]
ⲡⲉ ϩⲙ ⲡⲧⲣⲉⲡⲛⲁⲏⲧ ⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲉⲗⲉⲩⲉ(*) ⲛⲥⲉϫⲡⲟ ⲛⲁⲓ ⲙⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ
ⲁⲣⲓ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙⲡⲁϣⲁⲓ ⲛⲛⲁⲁⲛⲟⲙⲓⲁ(*) ⲛⲧⲁⲓⲁⲁⲩ ⲁⲓⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲁⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩⲧⲟⲡⲟⲥ(*)
ϩⲁ ⲧⲁⲛⲁⲡⲁⲩⲥⲓⲥ(*) ⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ(*) ⲁⲓϩⲟⲣⲓⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲉϥϣⲁⲛⲱⲛϩ ϣⲁⲓⲧⲁⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ
15ⲉⲡⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*) ⲛⲡⲁⲡⲁ ⲫⲓⲃⲁⲙⲱⲛ ϯⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲛ ⲉⲛⲉⲓⲛⲟϭ ⲛϣⲡⲏⲣⲉ ⲙⲡⲙⲟⲩⲧⲉ
ⲉⲧϩⲛ ⲛⲉϥⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲛ ⲡⲧⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲝⲁⲛⲉ(*) ⲙⲡⲉⲓϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲁⲓⲟⲩⲱϣ
ⲉⲡⲁⲣⲁⲃⲁ(*) ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ⲛⲧⲁⲓⲥⲙⲛⲧϥ ⲙⲛ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲡⲉϥⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧⲙⲧⲁⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲟⲡ[ⲟⲥ](*)
ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲓⲉⲣⲏⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲁⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲛϣⲱⲛⲉ
ⲉϥϩⲟⲣϣ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲡⲙⲟⲩ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲥⲭⲉⲇⲟⲛ(*) ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϣⲁϥ-
20ⲙⲟⲩ ⲁⲓⲣ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲙⲛ ⲧⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ(*) ⲛⲧⲁⲓⲁⲁⲥ ⲁⲓⲧⲁⲗⲟ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲁⲓϫⲓⲧϥ
ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲛⲥⲟⲡ ⲁⲓⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ(*) ⲙⲙⲟϥ ϩⲛ ϩⲉⲛⲣⲙⲉⲓⲟⲟⲩ-
ⲟⲩⲉ(*) ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ϩⲱⲥ(*) ⲉⲓⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲛⲁⲏⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲛⲧⲁⲗϭⲟ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉϥⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲉⲓⲥⲟⲡⲥⲡ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲱ ⲛⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲁⲣⲁⲃⲁ-
ⲥⲓⲥ(*) ⲛⲧⲁⲓⲁⲁⲥ ϩⲛ ⲧⲁⲓⲙⲛⲧⲁⲑⲏⲧ ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯ ⲡⲧⲁⲗϭⲟ ⲙⲡⲉⲓϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ
25ϣⲁⲓⲧⲁⲁϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲡⲉϥⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲡϣⲟⲣⲡ ⲛⲉⲣⲏⲧ ⲛⲧⲁⲓⲉⲣⲏⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲓⲥ ⲡⲛⲟⲃⲉ
ⲛⲧⲁⲓⲁⲁϥ ϩⲛ ⲧⲁⲙⲛⲧⲁⲑⲏⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲡⲉϥⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ \ⲁⲓⲟⲩⲟⲛϩϥ/ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲱ(*) ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ
ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϣⲡⲏⲣⲉ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲙⲛⲧϣⲁⲛϩⲧⲏϥ ϩⲙ ⲡⲧⲣⲉϥⲭⲁⲣⲓⲍⲉ(*) ⲛⲁϥ ⲟⲩⲛ(*) ⲙⲡⲧⲁⲗϭⲟ
ⲁⲓⲧⲁⲗⲟ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲁⲓϫⲓⲧϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲓⲧⲁⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*)
ⲉⲩⲱⲣϫ ⲟⲩⲛ(*) ⲙⲡⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲕ ⲛⲧⲟⲕ ⲥⲟⲩⲣⲟⲩⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲉⲥⲧⲟⲥ(*) ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ(*)
30ⲙⲡⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ϩⲓⲧⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉϥⲛⲁⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓ(*) ⲙⲛⲛⲥⲱⲕ
ϩⲙ ⲡⲉⲓⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲁⲓϯ ⲡⲁⲟⲩⲟⲉⲓ ⲉⲡⲉⲓⲇⲱⲣⲉⲁⲥⲧⲓⲕⲱ(ⲛ)(*) ⲁⲓⲡⲓⲑⲉ(*) ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲟⲩⲱϣ
ⲭⲱⲣⲓⲥ(*) ⲗⲁⲁⲩⲉ ⲛⲕⲣⲟϥ ϩⲓ ϩⲟⲧⲉ ϩⲓ ϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ϩⲓ ⲁⲡⲁⲧⲏ(*) ϩⲓ ⲥⲩⲛⲁⲣⲡⲁⲅⲏ(*) ϩⲓ ⲡⲉⲣⲓⲅⲣⲁⲫⲏ(*)
ⲉⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩⲉ ⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲏ(*) ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲓ ⲁⲗⲗⲁ(*) ϩⲛ ⲧⲁⲡⲣⲟϩⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ(*) ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲓϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ(*)
ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲇⲱⲣⲓⲍⲉ(*) ⲙⲡⲁⲕⲟⲩⲓ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲁⲃⲣⲁⲁⲁⲙ \ⲙⲛ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲕⲉⲗⲉⲩⲉ(*) ⲛϥϫⲡⲟϥ ⲛϣⲏⲣⲉ/ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ
35ⲁⲩⲱ ϣⲁ ⲭⲣⲟⲛⲟⲥ(*) ⲛⲓⲙ ⲉϥ̣ⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲓ ϩⲱⲥⲧⲉ(*) ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛϥⲣ
ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲉⲓⲕⲟⲩⲓ ⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛϥϫⲡⲟϥ ⲛⲁϥ ⲛϥⲟⲩⲉϩⲙ ϫⲡⲟϥ ⲛⲁϥ ⲛϥⲟⲓⲕ-
ⲟⲛⲟⲙⲓ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲛϥⲇⲓⲟⲓⲕⲉⲓ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲛϥⲫⲓⲗⲟⲕⲁⲗⲉⲓ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲛϥⲣ ϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*) ⲉⲧⲟⲩ-
ⲁⲁⲃ ⲉⲡⲥⲱϩⲣ ⲙⲛ ⲡⲛⲟⲩϫⲕ ⲙⲛ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲉⲛⲗⲟⲩⲧⲏⲣ(*) ⲙⲛ ⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲙⲡϩⲏⲃⲥ ⲙⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*)
ⲙⲛ ⲑⲩⲡⲟⲩⲣⲅⲓⲁ(*) ⲧⲏⲣⲥ ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲛⲁⲕⲉⲗ[ⲉⲩⲉ](*)
40ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲉⲓⲧⲉ(*) ⲉⲥϣⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲧⲉⲡⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲟⲩⲱϣ ⲉⲕⲁ ϫⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϥⲃ-
ⲱⲕ ⲛϥⲣ ϩⲱⲃ ⲉⲣⲉⲡⲃⲉⲕⲉ ⲛⲛⲉϥϭⲓϫ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲡⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲣⲟⲙⲡⲉ
ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛϥϣⲟⲡϥ ⲛⲛⲉϩ ⲉⲡϩⲏⲃⲥ ⲙⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*) ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲕ(*) ⲉⲝⲉⲥⲧⲓ(*) ⲛⲁⲓ ⲟⲩⲇⲉ(*)
ϣⲏⲣⲉ ϩⲓ ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲉⲡⲱⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲇⲉ(*) ⲗⲁⲁⲩⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲡⲁ ⲧⲁⲡⲟⲗⲓⲥ(*) ⲡⲉ ⲉⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲙⲟⲛ-
ⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲁ ⲡⲉⲓϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲇⲉ(*) ⲉⲥⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩⲉ ⲙⲡⲣⲟⲥ-
45ⲉⲗⲉⲩⲥⲓⲥ(*) ⲕⲁⲧⲁ(*)ⲣⲟϥ ϩⲁϩⲧⲛ ⲗⲁⲁⲩⲉ ⲛⲁⲣⲭⲏ(*) ϩⲓ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ(*) ⲛⲟϭ ϩⲓ ⲕⲟⲩⲓ ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⲙⲉⲛ(*)
ⲉⲣ ⲡⲁⲓ ⲛⲛⲉϥϯ ϩⲏⲩ ⲛⲗⲁⲁⲩⲉ ⲁⲗⲗⲁ(*) ⲉϥⲛⲁⲥⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲁ ⲡⲉⲕⲣⲓⲙⲁ(*) ⲛⲧⲁⲁⲅⲁⲡⲏ(*) ⲙⲛ ⲧⲁⲡⲣⲟⲥ-
ⲫⲟⲣⲁ(*) ⲧⲁⲓ ⲛⲧⲁⲓⲉⲣⲏⲧ ⲙⲙⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲥⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲁ ⲡⲉⲕⲣⲓⲙⲁ(*) ⲙⲡⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*)
ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲛⲥⲉϯ ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ(*) ⲉⲣⲟϥ ⲛϥⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϥϩⲱⲛ ⲉϫⲛ ⲧϭⲟⲙ ⲧⲏⲣⲥ ⲙⲡⲉⲓ-
ⲇⲱⲣⲉⲁⲥⲧⲓⲕⲱ(ⲛ)(*) ⲭⲱⲣⲓⲥ(*) ⲡⲡⲡⲣⲟⲥⲧⲓⲙⲟⲛ(*) ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ(*) ⲛⲁⲛⲟϫϥ ⲉϫⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉⲡⲉⲓϣⲏⲣⲉ
50ϣⲏⲙ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ(*) ⲙⲛ ⲛⲁϣⲏⲣⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉⲧⲉ ⲡⲱⲓ ⲡⲉ ⲉⲩⲱⲣϫ ⲟⲩⲛ(*)
ⲙⲡⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲕ ⲛⲧⲟⲕ ⲥⲟⲩⲣⲟⲩⲥ ⲡⲇⲓⲟ(ⲓ)ⲕ(ⲏⲧⲏⲥ)(*) ⲡⲉⲡⲣⲟⲉⲥⲧⲟⲥ(*) ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲓⲕⲟⲛⲟ-
ⲙⲟⲥ(*) ⲁⲓⲥⲙⲛ ⲡⲉⲓⲇⲱⲣⲉⲁⲥⲧⲓⲕⲱ(ⲛ)(*) ⲉϥⲟⲣϫ ⲉϥϭⲙ ϭⲟⲙ ϩⲙ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲛⲁⲉⲙⲫⲁⲛⲓⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟϥ
ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲟϣϥ ⲉⲣⲟⲓ ⲁϥⲣ ⲁⲛⲁⲓ ⲁⲓⲥⲧⲟⲓⲭ(ⲉⲓ)(*) ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲁϭⲓϫ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲛⲉϫ ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ(*) ⲛⲁⲝⲓⲟⲡⲉⲓⲥⲧⲟ[ⲥ](*)
ⲉⲣⲟϥ ⲁⲓⲕⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ †
55† ⲁⲛⲟⲕ ⲓⲉⲍⲉⲕⲓⲏⲗ ⲡϣⲛ ⲡⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)(*) ⲅⲣⲏⲅ(ⲟⲣⲓⲟⲥ) ϩⲛ ⲉⲣⲙⲟⲛⲧ ⲧⲓⲥⲧⲟⲓⲭ(ⲉⲓ)(*) ⲉⲡⲓⲇⲓⲟⲣⲉⲥⲧⲓⲕⲟⲛ(*) ⲡⲣⲟⲥ(*)
ⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ⲙⲙⲟⲥ †
(hand 3) † ⲁⲛⲟⲕ ⲕⲟⲗⲗⲟⲩⲑⲟ(ⲥ) ⲡϣⲛ ⲛⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ϩⲛ ⲉⲣⲙⲟⲛⲑ(  ) ⲧⲓⲥⲧⲟⲓⲭⲉⲓ(*) ⲡⲓⲇⲓⲁⲥⲧⲓⲕⲟⲛ(*) ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲑⲉ ⲉⲧϥⲥⲏϩ ⲙⲙⲟϥ †
(hand 4) † ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲇⲣⲁⲛⲏ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲡⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)(*) ⲙⲁⲣⲕ(ⲟⲥ) ⲥⲧⲟ(ⲓ)ⲭⲉⲓ(*) ⲡⲉⲓⲇⲓⲁⲥⲕⲟⲛ(*) ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲑⲉⲧϥⲥⲏϩ(*) ⲙⲙⲟϥ
(hand 5) † ⲁⲛⲟⲕ ⲥⲉⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲡϣⲛ ⲡⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)(*) ⲓⲱⲁⲛⲛ(ⲟ)ⲩ ϩⲛ ⲉⲣⲙⲟⲛⲧ ⲧⲓⲥⲧⲟⲓⲭ(ⲉⲓ)(*) ⲉⲡⲓⲭⲁⲣⲧⲓⲛ(*)
60(hand 6) † ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲏⲛⲁ ⲡϣⲛ ⲡⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)(*) ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲁⲙⲉ ⲧⲓⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ †

Notes

  • 10.

    H. Förster, GM 179 (2000) 111: line 10 ⲛⲉ- line 11ⲝⲟⲩⲥⲓⲁ

  • 29.

    Crum: ⲥⲟⲩⲣⲟⲩⲥ nachträglich hinzugefügt.

  • 51.

    Crum: ⲥⲟⲩⲣⲟⲥ Nachtrag.

papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar