Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

SPP V 119 R III TM Nr. 22998

Antrag auf die Miete einer städtischen Realität

Hermopolis 266, 9. Nov.
Material Papyrus
Inhalt Antrag, Miete, Haus
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
r
Fr1
Traces
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ω̣ν̣ μου
[ -ca.?- ]καὶ Ἀλεξαν-
5[ -ca.?- ]ιον τὸν [κ]α[ὶ]
[ -ca.?- ]ε[  ̣]κεTracesης
[ -ca.?- ]ς Διοσκόρου
[ -ca.?- εἰσελ]αστικοῦ
[ -ca.?- ]  ̣χιλιων
10[ -ca.?- γρα]μ̣ματε̣υ-
[ -ca.?- ] [ -ca.?- ]ε̣ιε̣του
[ -ca.?- ]α των λόγου
[ -ca.?- φυλασσομένου τῇ πόλει καὶ τῇ βουλ]ῇ περὶ οὗ ἔχου-
[σι παντὸς δικαίου διευτυχεῖτ]ε
Fr2
[ -ca.?- ἀπὸ στρα-]
τ[ιῶ]ν [ -ca.?- ]
παρὰ [Αὐρηλίου Ἀν]ουβίωνος [  ̣]  ̣ ω[ -ca.?- ]
ἀπὸ κ[ώμης] Τιτ̣[κ]ωεως πρὸς̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣] σο[  ̣  ̣  ̣] β[ούλομαι]
μισθ[ώσασθαι] ἀ̣π̣ὸ τοῦ πολιτικ[οῦ λό]γου ἃς προεῖχα̣
5ἐν μ[ισθώσει] περὶ Τιτκωιων ἐ[κ το]ῦ Νοστίμου [κλήρου]
ἀρο[ύρας δέ]κ̣α ἑμπτὰ(*) ἐπʼ ἔ[τη τ]έσσαρα ἀπὸ τ[οῦ]
ἐνε[στῶτο]ς ιδ (ἔτους) τοῦ κυρίου ἡμῶν Γαλλιηνο[ῦ]
Σεβαστοῦ εἰς σπορὰν π[υροῦ καὶ] χόρτου κατʼ ἔτος
κατὰ τὸ ἥμισυ ἐκφορίου [καὶ φ]όρ[ου] τῆς μὲν ἐ[ν]
10πυρῷ ἡμισείας ἀποτάκ̣[των] ἀρταβῶν ἑβδομ[ήκον]τα
ἑπτὰ τῆς δὲ ἐν χόρτῳ ἐ[σπαρ]μ[έν]ης ἡ̣[μι]σείας
ἀποτάκτου ἀ[ργυρί]ου δρα[χμ]ῶν τριακοσίων ἕνδεκα
ἃς ἀ[πο]δώσω καὶ μετρήσ[ω κ]ατʼ ἔτος ἐν [τ]ῷ [Παῦνι] καὶ
Ἐπεὶφ μησὶ τὸ μὲν ἀργύριον διαγράψω εἰς τὸ δημ[όσιον -ca.?- ]
15ἀπὸ δὲ τοῦ πυροῦ μετρήσω εἰς τοὺς δημοσίους θησαυροὺ[ς]
[πρώτ]ῃ μετρή[σ]ει τὸ δʼ [ἀπ]ὸ̣ τ̣ῆς γῆς μ̣έτρημα δ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] Traces ca. 14 characters θ̣[ -ca.?- ]μαι εἰς τὸν λόγον τῆς [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]δ[  ̣  ̣]ο̣[  ̣  ̣]ηναι τὸ δὲ λοιπὸν με[τρ]ήσω [μέτ]ρ[ῳ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]μεν[  ̣]ς μ̣έτ̣ρ̣ῳ Ἀ̣θηναίῳ ἑκ[τημόρῳ] δε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
20[  ̣  ̣  ̣ τ]ων δημοσίων πάντων τῆς γῆς καὶ ἐ[πιμε-]
[ρισμῶ]ν ὄντων πρὸς τὸν πολιτικὸν λόγον [ἐὰν]
[δὲ ὃ μὴ γ]είνοιτο(*) ἀβροχία γένηται τὰ μερTraces [οὐκ ἐν-]
[σχεθήσο]μαι τῇδε τῇ αἱρέσει λόγου φυλασσομέν[ου]
[τῇ πό]λι(*) καὶ τ[ῇ] βουλῇ περὶ οὗ ἔχουσι παντὸς δικαίου
25[ἐπιθέ]ματος [δὲ γε]ν̣[ο]μένου κατʼ ἔτ[ος ἐξὸν] ἑτέροις μετα-
[μισθοῦ]ν̣ ἢ καὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] λαμβάν[εσ]θ̣αι καὶ ἐπερωτ(ηθεὶς) ὡμολόγ(ησα)
[(ἔτους) ιδ Αὐτοκράτορος Καί]σαρος Πουπλίου Λικιννίου Γαλλιηνοῦ
[Γερμανικοῦ Μεγίστου Περ]σι[κο]ῦ [Μεγ]ίστου Εὐσ[εβοῦς Εὐτυχ]οῦς
[Σεβαστοῦ -ca.?- ](  ) Αὐρήλ(ιος) Ἀνουβίω[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νος
30[ -ca.?- ]κ̣[  ̣]δ(  ) ἔγρ(αψα) ὑ(πὲρ) αὐτ(οῦ) φαμέ(νου) μὴ [εἰδέν]α̣ι̣
[γράμματα -ca.?- ]
Fr3
τῇ κρατίστῃ βουλῇ Ἑρμουπόλεως
τῆς μεγάλης ἀρχαίας καὶ λαμπρᾶς
καὶ [σε]μνωτάτης διʼ Αὐρηλίου Κο-
ρελλίου Ἀ[λ]εξάνδρου ἱππικοῦ ἀπὸ
5στρατιῶν γυμνασιάρχου βουλευ-
τοῦ ἐνάρχου π[ρ]υτάνεως τῆς
πόλεως καὶ ὡς χρηματίζει
παρὰ Αὐρηλίου Ἑρμ[οῦ] Τατήριος
Ἑ̣[ρμοπολί]του ἀν̣αγραφομένου
10ἐπʼ ἀμφό[δ]ου πόλ(εως) ἀπηλ(ιώτου) βούλομε(*)
[ἑ]κου[σίω]ς μισθώσασθαι ἐκ τοῦ πο-
[λ]ι̣τικοῦ λόγο[υ] ἐπʼ ἔτη δύο ἀπὸ τοῦ
[ὄν]τ[ο]ς μη̣ν̣ὸς Ἁθὺρ τοῦ ἐνεστῶτος
ι̣δ (ἔτους) οἰκίαν μ[ο]νόστ[εγ]ον καινὴν
15ἐν Ἑρμουπόλει ἐπὶ πόλ(εως) ἀπηλιώτου
πρὸς τῇ καμ̣άρᾳ ὑπὸ στοὰν Ἀντι-
νοιτικῆς πλατίας(*) εἰς οἴκησιν
μοι καὶ τῶν παρʼ ἐμοῦ ἐνοι[κίου]
ἑκάστου μηνὸς δραχμῶν ὀκτώ
20ἃς ἀπ̣ο̣δώ[σ]ω καθʼ ἕκαστον
μῆνα ἀνυπερθέτως καὶ ἐν τέ-
λει τοῦ χρόνου παραδώσω σὺν
θύραις̣ ὀν(*) [ὡ]ς̣ παρίληφα(*) ἐπιθέ-
ματος δὲ γεινομένου(*) ἐξὸν ἑτέ-
25ροις μεταμισθοῦν ἐπερωτη-
θεισα(*) ὡμολόγ[ησα.(ἔτους)ιδ]
Αὐτοκράτορος [Καίσαρος]
Πουπλίου Λικι[ννίου Γαλλιηνοῦ]
Γερμανικοῦ Μεγίστου [Περσικοῦ]
30Μεγίστου Εὐσεβοῦς Εὐτ[υχοῦς]
Σεβ[ασ]τοῦ Ἁθὺρ ιγ Α[ὐρ(ήλιος)]
Ἑρμῆς Τατήριος μεμίσθ(ωμαι)
ὡς προκ(εῖται) Α(ὐρήλιος) Κοπρῆς ἔγρ(αψα) ὑ(πὲρ) αὐτ(οῦ)
φάσκ(οντος) μὴ εἰδ(έναι) γρ(άμματα)
Fr4
Αὐρήλιος Νεμε[σιαν]ὸς Κρατίστου τ[ῇ] κρατ[ίσ]τῃ
βουλῇ Ἑρμουπόλ[ε]ω̣ς τῆς με̣γ̣άλης ἀρχαίας κ̣[αὶ] λαμ-
πρᾶς καὶ σεμνοτάτης διὰ Μάρκου Αὐρηλ(ίου) Κορελλίου
Ἀλεξάνδ̣ρ̣ου ἱππικοῦ ἀπὸ στρατιῶν γυμνα-
5σιάρχου βουλευτοῦ ἐνάρ[χου] πρυτάνεως τῆς (αὐτῆς)
πόλεως τοῖς φιλτάτοις χαίρειν· βούλομαι
ὠνήσασθαι ἀπὸ πολιτικοῦ λόγου οἰκίαν καὶ τὰ
περὶ αὐτὴν οἰκόπεδα καὶ ψιλοὺς τόπους ἐν οἷς
κοπρίαι τὰ πάντα ὄντα ἐν συμπτώσει καὶ ἐν ἀ-
10χρησίμῳ νῦν διαθέσι(*) καλούμενα πρότερον Ὅ-
πλωνος ἐν Ἑρμουπόλει ἐπʼ ἀμφό[δ]ου πόλεως
ἀπηλιώτου ὑπὸ στοὰν νοτίνην τῆς Ἀντινο-
ειτικῆς πλατείας ἀφʼ ὧν οὐδὲν περ[ιγίνετ]αι
τῷ πολιτικῷ λόγῳ διὰ τὸ ἐξ ὁλοκλήρου βεβλά-
15φθαι ἐν τοῖς πρόσθεν συμβεβηκόσι κατὰ
τὴ[ν πό]λειν(*) ἀπευκταίοις τ̣α̣[ρ]ά̣χ̣οις· ὧν γεί-
το[νες·] νότου Δομιτιανοῦ π[λα]τεία διʼ ἣν
εἴσοδος καὶ ἔξοδος βορρᾶ Ἀντινοιτικὴ
πλατεία διʼ ἧς ὁμοίως εἴσοδος καὶ ἔξοδος,
20ἀπηλιώτου Ἑρμοῦ παστοφόρου καὶ μετό-
χων, λιβὸς Κλαυδίου Δικαιάρχου ἄρξαν-
[τος τῆ]ς λαμπρᾶς Ἀντινοουπό[λεω]ς προσ-
βληθέντα τῇ πόλει ἀκολούθως τοῖς κελευ-
[σ]θεῖσι ὑπὸ τοῦ τῆς διασημοτάτης μνήμης
25Κλαυδίου Θεοδώρου τιμῆς ἀργυρίου δρα-
χμῶν δισχειλίων(*) γ(ίνεται) ἀργ(υρίου) (δραχμῶν) Β ἅσπερ
κυρωθεὶς διαγρά[ψω τῷ] π[ο]λιτικῷ λόγῳ
μένι(*) δέ μοι καὶ [ἐ]γγόνοις καὶ τοῖς παρʼ ἐμοῦ
με(τα)παραλημ[ψο]μένοις ἡ τούτων κράτησις
30καὶ κυρία(*) βεβαία [τῆς] πόλεώς μοι βεβαιού-
σης διὰ παντὸ[ς] πρὸ[ς π]ᾶσαν βεβαίωσιν·
ἐὰν δὲ μὴ κυρωθῶ οὐκ ἐνσχεθήσομαι
τῇδε τῇ αἱρέσι(*) ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι
τιμιώτατοι
35(ἔτους) ιδ [Αὐ]τοκράτορος Καίσαρος Πουπ[λί]ου
Λ[ικινν]ίου Γ[α]λλιηνοῦ Γερμανι[κοῦ Μεγίστου]
Π[ερσικοῦ] Μεγίστου Εὐσεβοῦ[ς Εὐτυχοῦς]
Σεβ[αστο]ῦ Ἁθὺρ ιϛ
Fr5
τῇ κρ—(ατίστῃ) βουλῇ Ἑρμουπόλ(εως) τῆς μεγάλης
ἀρχαίας καὶ λαμπρᾶς καὶ σεμνοτά(ης)
διʼ Αὐρηλ(ίου) Ἀλεξάνδρου τοῦ καὶ Κορελλίου
εὐθηνια[ρ]χ(ήσαντος) γυ(μνασιάρχου) βουλ(ευτοῦ) ἐνάρχ(ου) πρ[υτ]ά-
5νεως
παρὰ Αὐρη(λίου) Ἀράχθου Πειώνιος μ[ητρὸς]
Τελύτιος ἀπὸ κώμης Θελβώνθεως [βούλο-]
μαι ἑκουσίως μισθώσασθαι [ἀπὸ πολ(ιτικοῦ) λόγ(ου)]
ἐπʼ ἔτη τέσσαρα ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶ[τος ιδ (ἔτους)]
10περὶ τὴν (αὐτὴν) Θελβῶνθιν ἐκ το[ῦ]
Φιλοκράτους κλ(ήρου) ἀρούρας ἓξ εἰς σπορὰν πυροῦ
καὶ χόρτ(ου) κατʼ ἔτος κατὰ τὸ ἥμισυ ἐκ
φορί(ου) καὶ φόρου ἀποτάκτου κατʼ ἔτος
τῶν ὄλων πυροῦ ἀρταβῶν δέκα πέν-
15τε καὶ ἀργ(υρίου) δραχμῶν ἑξήκοντ(α)
καὶ ἐπιθέματος τῶν ὅλων δραχμὰς
εἴκοσ[ι] ὀ̣κ̣τὼ ἅπερ ἐκφόρι(α) καὶ φόρους
ἀποδώσω καὶ μετρήσω ἐν τῷ Παῦνι
Ἐ[π]εὶφ μησὶ κατʼ ἔτος τὸ μὲν ἀργ(ύριον) δό-
20[κι]μον τ[ὸ]ν δὲ πυρὸν εἰς τὸ δη(μόσιον) μία(ν)
[δ]οχικῷ ἀντὶ μιᾶς Ἀθηναίου οὗ
καὶ μέ[τ]ρησιν ποίσω(*) καθαρὰν εἰς ὄνο-
μά σου τῶν δημοσ(ίων) καὶ ἐπιμε-
ρισμῶν ὄντ(ων) π[ρὸς] τὸν τῆς οὐσ(ίας) λόγο(ν)
25[κ]αὶ ἐπ[ερω]τηθ(εὶς) [ὡ]μολ(όγησα) (ἔτους) ιδ Αὐτοκράτορος
[Καίσαρ]ος [Πουπλίο]υ Λικιννίου
[Γαλλιη]νοῦ [Γερμα]νικοῦ Μεγίστου
[Περσικοῦ Μ]εγίστου Εὐσεβοῦς
[Εὐ]τυχο[ῦς Σεβασ]τοῦ Ἁθὺρ λ
Fr6
τ[ῇ κ]ρ[α]τίστῃ βουλῇ Ἑρμ[ουπόλεως τῆς μεγάλης ἀρχαίας καὶ λαμπρᾶς]
καὶ σεμνοτάτης διὰ Αὐρ[(ηλίου) Κορελλίου Ἀλεξάνδρου ἱππικοῦ ἀπὸ στρατι-]
ῶν καὶ ὡς χρη(ματίζει) ἐνάρχου [πρυτάνεως -ca.?- ]
παρ[ὰ Αὐρ](ηλίου) [Π]ασίωνος Μώρου Ἑρ[μοπολ]είτο[υ βούλομαι ὠνήσασθαι ἀπὸ]
5[πολιτ]ικ̣οῦ [λό]γου τύμπανα τρία ἀποβλησιμ̣[ -ca.?- ]
τὰ κ̣α̣ὶ̣ ἀποκ\ε/ίμενα ἐν τῷ γυμνασίῳ τιμ[ῆς ἀργυρίου δραχμῶν]
τετρακοσί[ων] ἅσπερ κυρωθεὶς κ(*) παρα[δώσω τῇ βουλῇ καὶ τῷ πο-]
λιτικῷ λόγῳ· ἐὰν δὲ μ[ὴ] κυρώθω \οὐ/κ ἐν[σχέθησομαι τῇδε]
[τ]ῇ αἱρέσ\ε/ι διευτυχεῖτε
10(ἔτους) ιδ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Πουπλ[ίου Λικιννίου]
[Γαλλι]ῃνοῦ Γερμαν[ικ]οῦ Μεγίστου [Περσικοῦ Μεγίστου]
Εὐσεβ[οῦς] Εὐτυχοῦ[ς Σεβ]αστοῦ Χο[ιὰκ -ca.?- ]
(hand 2) Πα̣[σίω]ν Μώρου ἐπ[έδ]ωκ(α) ὡ[ς πρόκειται -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ης [ἔγ]ρ(αψα) ὑ(πὲρ) αὐτ(οῦ) φάσκ[οντος μὴ εἰδέναι γράμματα]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr7
(StudPal 5,119,Fr7 reprinted in StudPal 20,63 )
Fr8
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]
π̣α̣ρ̣ὰ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ἀπὸ κώμης Θελβών-]
θεως βούλομαι ἑκου[σίως μισθώσασθαι ἐκ τοῦ πολιτικοῦ λόγου]
ἐπὶ χρόνον ἔτη τέσσαρ[α ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος ιδ (ἔτους)]
Γαλλιηνοῦ Σεβαστοῦ π[ερὶ -ca.?- ἃς καὶ πρότερον]
5ἐγεώργουν ἀρούρας ἓξ εἰς εισπ̣[ορὰν](*) [πυροῦ -ca.?- ]
ἐκφορίου καὶ φόρου ἀποτάκ̣[του -ca.?- ]
ὑφʼ ἑτέρου γεωργοῦ τῶν ε̣ν̣ω[ -ca.?- ]
καὶ ἀργυρίου δραχμ[ῶ]ν ἑβδο[μήκοντα -ca.?- ]
εἴκοσι καὶ δραχμῶν [ -ca.?- ἐὰν δὲ ἄβροχοι]
10γένωνται ἀπὸ τοῦ ἑ[ξῆς ἔτους ἐπανάγκες ἐπαντλήσω καὶ τελέσω]
τῶν προκειμένω[ν φόρων τὸ ἥμισυ -ca.?- ]
καὶ μετρήσω επ̣[ -ca.?- ]
ε̣[ -ca.?- ]
τ̣[ -ca.?- ]
15η̣[ -ca.?- ]
κ̣[ -ca.?- ]
λι[ -ca.?- ]
v
Fr1
[ -ca.?- ] χ̣ρή[σι]μον
[ -ca.?- ]ψε̣υ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]λ̣α̣βειν διο-
[ -ca.?- ]λ̣ει τε [Λε]υκοπυργίτο[υ] κάτω καλῶς
[ -ca.?- ] ἐπιστράτηγον ἐπιγνῶ[  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ε
5[ -ca.?- δι]ωρύχων ὅπερ δʼ ἂν ἐπιγνῶ δηλῶσαν
[ -ca.?- ]ε κακεῖνοι εισισιν με τὸ γένος α̣κρω-
[ -ca.?- ]μηδε ῥηθέντος νῦν μοι πανυ τι
[ -ca.?- ]οσα [  ̣  ̣  ̣]σθαι
[ -ca.?- ] vac. ?
10[ -ca.?- ] διὰ βίου ἄρχουσι βουλῇ [Ἑρμο]υ-
[πόλεως -ca.?- σεμνο]τάτης χαίρειν
[ -ca.?- ἀν]τίγραφα ν[ο]μίζοντες προσα-
[ -ca.?- ]α περαίν[εσθα]ι ταῖς
[ -ca.?- ὑμετ]έραν πόλιν κ[αὶ]
15[ -ca.?- ]ν ἱερὸν Ἑρμοῦ
[ -ca.?- ] αὐτόμ̣α̣τοι καὶ
[ -ca.?- ]ειας πληρέστατα
[ -ca.?- π]αρακελεύων
[ -ca.?- ]ομεν δὴ κα[τ]ά
Fr2
εἰσηγησαμνο[ -ca.?- ]
μεταπεπέμφ[θαι -ca.?- ]
ὅπως ἂν την[ -ca.?- ]
ὄντων των[ -ca.?- ]
5μὴ γενήσεται ((low-punctus)) α[ -ca.?- ]
τοὺς ἀποστην[ -ca.?- ]
ἐπεστέλλετε ἐὰν̣[ -ca.?- ]
ὑμῶν βουλευ̣τ̣ή̣ρ̣[ιον -ca.?- ]
ἐπιμελησόμενος τ[ -ca.?- ]
10μηδενὸς ἐνλιμπ[ -ca.?- ]
τατη τουτῷ βασιλεια[ -ca.?- ]
οἱανδὴ πρόφασιν α[ -ca.?- ]
(ἔτους) ιδ Παχὼν ιε̣[ -ca.?- ]
Ἰουουένιος Γενιᾶ[λις] ὁ[ -ca.?- ]
15ὁ στρατηγὸς προσοφ  ̣[ -ca.?- ]
δεσπο[τ]  ̣[  ̣  ̣]με̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
πε[πρ]αγμένων τ̣[ -ca.?- ]
τη[ν] ἄ̣λ̣λ̣η̣ν̣ τω κρ[ -ca.?- ]
ἀλλὰ κα̣ὶ̣ περὶ τῆ[ς -ca.?- ]
20(ἔτους) ιδ Ἐπεὶ[φ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]στη ενιαυ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ως τιρ̣ομ[ -ca.?- ]
[- ca.9 -]ω̣ν κα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λ̣ιν γί̣γνεσθαι [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σι
25[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ρος μίαν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]τα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ποβαλο[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ]μοῦ παρό̣ν̣τ̣ο̣ς̣ [  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]ε καὶ ἀ[ν]αδιδάσκειν ἀ̣ποθο  ̣  ̣  ̣απο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ἐπακ]ολουθήσων ἀλλʼ ἐπειδὴ τὸ μεν̣ ω̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]ιμην ἑαυτο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αις σημαίνετε [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
30[ -ca.?- τὸ]ν ὑμέτερο[ν] δο[  ̣  ̣  ̣  ̣]ρα̣ι ἐν τῷ μ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- π]ερὶ τούτου [  ̣  ̣  ̣]ει τω[  ̣  ̣  ̣  ̣]τερ[  ̣  ̣]οις γνω[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]τε φανερ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νιτ[  ̣] τοιο̣υ̣τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]τ̣υ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ[  ̣  ̣  ̣  ̣]μηχρη[- ca.12 -]
[ -ca.?- ]οις [- ca.11 -]θεντος ἀ̣φέν̣[τ]ας ο̣[ὐ̣(?)]ν
35[ -ca.?- ] ἀπολαμβα[- ca.12 -]
vac. ?
[ -ca.?- ] χαίρ[ειν]
[ -ca.?- ] ἀηττη[τ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ων[ -ca.?- ]
40[ -ca.?- ]  ̣ας[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr3rp
μηθην ην δυνατον̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν ἄπερ ἠξίους διαπράξασθαι τῆς τοίνυν τύχης
τοῦ μεγαλοδωροτά[του] κυρίου ἡμῶν ἀηττή[τ]ου Γαλλιηνοῦ Σεβα̣στοῦ συναιρο-
μένης κα[ὶ τ]ῆς προνο[ία]ς [τ]οῦ κυρίου μου λαμπρ[οτά]του ἡγεμόνος Ἰουουενίου̣
Γενιαλίου καὶ τῆς τύ[χ]ης [τῆς] πόλεως πάντα ἡμῖν κατʼ εὐχὴν ἤνυσται· ἃ δέ γε
5ἐπέστειλεν ἡμῖν ὁ [διαση]μ̣ό̣τατος Γενιάλιος καὶ τῷ κρ[ατίστῳ ἐ]πιστρατήγῳ
ἔτι τὲ(*) καὶ τῷ το[ῦ ν]ομοῦ [στρα]τη[γ]ῷ ταῦτα ὑμῖν διεπεμψάμην
(ἔτους) ιδ Ἐπεὶφ κ̣α̣ vac. ? ( κε ϛ´ )
Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Πούβλιος [Λ]ι[κίν]νιος Γαλλιηνὸς Εὐσεβὴς Εὐτυχ[ὴ]ς Σεβαστὸς
Αὐρηλίῳ Πλουτίωνι χαίρειν καλῶς καὶ προσηκόντως
10αὐτὸ ἐποίησας πρὸ[ς τ]ὴν ὀρφανίαν ἐπιμεληθεὶς τοῦ πα[ιδὸς] καὶ ὑπὲρ αὐ-
τοῦ ἐπιστε[ίλ]ας μοι· κα[λε]ῖ δὲ καὶ ἡ το[ῦ δι]καίου τάξις ὡς κ̣αὶ τ̣ὰ ἐκ τῆς παρὰ σοῦ δεήσεως
ἑτοίμως [δ]ι̣δ[ό]ναι τ[ὴ]ν χάριν· γεγενημένος γὰρ ἐκ γονέων μὲν Ἀσκληπιάδου
παι̣δ̣ό[ς τ]ε Νείλου ἀ[νδρ]ῶν εὐδοκίμων κατὰ τὴν ἄθλησ[ιν] γενομένων πῶς
[ο]ὐ κ[όσ]μος ἦν καὶ πα[ῖδα ε]ὐχερῶς τυχεῖν; ἀφείσθω τοίνυν Αἴλιος Ἀσκληπιάδης
15[ὁ] καὶ [Νεῖ]λος χ̣ρ̣ε̣ιῶ̣ν̣ [κα]ὶ ἀρχῶν καὶ [λε]ιτουργιῶν ἁπασῶ[ν ἵν]α δ̣ι̣ὰ τὴν [τῶν προγόνων]
ἀρετὴν ἀπολαύσῃ τῆς ἐμῆς φιλανθρωπίας ( κζ )
Ἰουουένιος Γενιάλ̣[ιος Ἑρμου]πολιτῶν τῇ βουλῇ χαίρειν
ὁποίαν εὐε̣[ργεσίαν καὶ] χ[άρι]ν τοῦ δεσπότου ἡμῶν τοῦ ἀηττήτο[υ] Γαλλιηνοῦ
πα[ρέλαβε ἐκ τ]ῶ[ν] θ̣[είω]ν γραμμάτων Ἀσκληπιάδης ὁ καὶ Νεῖλος εἴσ[ε]σθε ἐντυ-
20χό[ντες] τ̣οῖς πρ[ογεγραμμέν]ο̣ι̣ς̣· ἐκέλευσα δ[ὲ οὐ]δὲν ἧττον κ[αὶ] τὴν ἀξίοσιν(*) αὐ-
τ[οῦ καὶ τ]ὰ π[ε]ρ[ὶ] α[ὐτὴν γεγεν]ημένα ὑπομνή[ματ]α̣ ὑπο[τ]αγῆναι [π]ρὸς δὲ καὶ ἃ
ἐν̣ [τ]ῇ [β]ουλῇ̣ [ἐλέχθ]η ἱνʼ ἅπασιν ἐντυ[γ]χά̣ν̣[ουσι] πα̣ρ̣[είητ]ε καὶ τὰ προστετα-
γμένα καὶ τὰ κεκριμ[ένα] φ[υ]λάττοιτε
(ἔτους) ιδ Παῦνι [ -ca.?- ]
25[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι[  ̣  ̣  ̣]αλ [- ca.15 -]ρ  ̣α[  ̣]ι̣ο̣ς̣ ἐπι[σ]τ̣ρ̣ά[τηγος - ca.14 -]
Fr4
Ἰουο̣[υένιος Γενιᾶλις -ca.?- ]
νε[ -ca.?- ]πολλ̣α[  ̣]ε̣ιλεα̣[ -ca.?- ]
χ[- ca.15 -] β̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ τῇ πατρίδ[ι τε καὶ] ὑμῖν εὐνου[ -ca.?- ]
ασ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ι̣[  ̣  ̣  ̣]ο̣ς καὶ ἡ ἔ[ναγ]χος αὐτοῦ περὶ τ[ούτ]ου πρεσβεία διε[ -ca.?- ]
5ὑ̣μ̣[  ̣  ̣ ἀπέστ]ε̣ι̣λα πρὸς ὑμ[ᾶς το]ύς τε ἄνδρας τ[όν   ̣τε] πρόεδρον [κ]αταμ[ -ca.?- ]
τ[- ca.11 -]ν ηκειν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]ηξοντα καὶ τὰ [κατὰ] τὰ προσταχθ[έντα -ca.?- ]
γέν̣[η πολύ]κωπα πλή[ρη ἀν]δρῶν τε καὶ ὅπ[λων γ]έ̣μ̣ον̣τα ἤδη τοῦ καιρο[ῦ -ca.?- ]
τυ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ω νενεμηκ[υ]ί̣ης ἔστι δὲ ὁ τῆς τοῦ ἱ[ερω]τάτου Νείλου πλημ[μυρίας -ca.?- ]
εν δ̣ε̣ικν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣υν  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]στον ὑμῶν καὶ εὐήκοον πρὸς τὴν ημ̣[ -ca.?- ]
10καὶ π̣ε̣πρ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εμφ  ̣  ̣  ̣τα [γν]ήσιον πολίτην ὑμέτερον ὄντα διαμ̣[ -ca.?- ]
τ̣α̣τ̣ου ἀνδρὸ[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πο]λύ[κω]πα  ̣[  ̣]πέμψατε ὧν ἂν κατὰ καιρὸν απαντ[ -ca.?- ]
ουδε γαρ̣[ -ca.?- ]  ̣σ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]μ[ -ca.?- ]υν εἶναι ὄφελος καὶ κὰν(*) πολλὴ κα  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]η ἐπι[ -ca.?- ]
σεν βραδυν[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣αυτης [  ̣  ̣  ̣]τη[ς] χρείας ὑπ[  ̣  ̣  ̣]αι ἀλλὰ διπλοῦν   ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἐκ τοῦ μη  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣π[  ̣]τος τ[ὰ] ἡμ[εῖ]ν(*) κεκελευ[σ]μέν[α] καὶ ἐκ του[ -ca.?- ]
15τω μετὰ τὴν χ[ρ]ε̣ί̣α̣ν̣ ἥκειν τ[ο]ῖς [  ̣  ̣  ̣  ̣]μασιν ἀπηντηκ̣[ -ca.?- ]
(ἔτους) ιδ Ἐπ[εὶφ] ιγ ( λδ ἕως λϛ )
Αὐρήλιος Ν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ων β[ουλῇ Ἑρμο]πολιτῶν [χ]α̣ίρει[ν]
ὁποία[ν ἔχετε π]αρʼ ἐμοὶ υ̣[- ca.10 -]τα πρός με̣ διαγ[γ]ε̣λ̣[ -ca.?- ]
βιωνο̣ς̣ τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣μ̣α̣ι̣ τουτο[- ca.10 -]ο̣υ̣ τοῖς γράμμασιν [ -ca.?- ]
20ὑμέτερον μ̣[  ̣  ̣  ̣]ειη ἔργον ὥ̣σ̣τ̣ε̣ τ̣ο̣ν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] τον κ[  ̣  ̣  ̣ π]ληρωθη[ -ca.?- ]
τους ἐπ̣ι̣με̣λ̣[η]τὰς κακουργίαν ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]\ε/[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ειρημενο[ -ca.?- ]
ὡς ἀναγκαιο[τάτ]ην ἀποκατ[ά]στ[α]σιν [τω]ν[ -ca.?- ]  ̣  ̣λε  ̣ε[ -ca.?- ]
ἐνέδρας τιν̣[ὸς] γενομένης περὶ [τ]ην̣[ -ca.?- ]
ἐπακολο[υθή]ση μ[η]δʼ ἂν μηδε[μ]ία[ν -ca.?- ]
25αὐτοὺς υπε̣[  ̣  ̣]  ̣η[  ̣  ̣]ας παραλαβοντ[ -ca.?- ]
(ἔτους) ιδ [ -ca.?- ]
Α̣ὐ̣[ρήλιος -ca.?- ἀ]λλὰ τοῦτο λ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
r
FrA
[ -ca.?- ]γ̣αλ  ̣[ -ca.?- ]
π̣εριεστη[ -ca.?- ]
οὗτος γαρ  ̣[ -ca.?- ]
ἐλευθερω[ -ca.?- ]
5ρωθησαν[ -ca.?- ]
ων τῶνδ̣[ -ca.?- ]
καὶ ἐπιτρο[π -ca.?- ]
της των[ -ca.?- ]
βουλ(  ) α̣[ -ca.?- ]
10ως κορ[ -ca.?- ]
ρετου[ -ca.?- ]
τοις[ -ca.?- ]
v
[ -ca.?- ]ων εα̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η φυλαττ[  ̣]τ
[ -ca.?- ]υ Σεβαστοῦ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τηναι το[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]γυμνα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣ι̣σθαι ερ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μησθαι το[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]επαγγε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Traces[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]π̣[ -ca.?- ]
r
FrB
[ -ca.?- ]  ̣ιν  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣θεσθ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ενου τε̣ κ̣αὶ   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣ν̣κελευσεω[ς -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣  ̣‡1  ̣  ̣ντο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]β̣λ̣ι̣αυ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ευρ  ̣  ̣  ̣ ἐπι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ερωνουν  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]δια  ̣αυτα  ̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]  ̣ε[σ]υστην̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣διὰ τῶν πρ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]των πολιτικ[ῶν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τουσεισμο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τας τ̣απ[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]α̣ ν[ -ca.?- ]
v
[ -ca.?- ]α υ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ταμενον[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ακατανα  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ][ -ca.?- ]
5[ -ca.?- Ἑ]ρμοπολιτ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]πατρίδα φι  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀ]νθρωπειν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ενος τα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μ̣ερος π  ̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]υμ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]χρ[ -ca.?- ]
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar