Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

P.Köln XIII 528 TM Nr. 219342

Zensusdeklaration

Syron Kome (Oxyrhynchites) 104 - 105
Material Papyrus
Inhalt Deklaration (Zensus), an den Strategen, Großfamilie
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
r

fragment a
(hand 2) vac. ?   ̣  ̣  ̣
(hand 1) Ἀπίωνι στρα(τηγῶι)
παρ’ Ἀμ̣όιτος Ἡρακλήου τοῦ
Ἀμόιτος μ̣ητρὸς Θαή̣σιος τῆς̣
5Ἀρτ̣έμ[ω]νος κα(ὶ) Ἁρμι̣ύ̣σι̣ος τοῦ κ(αὶ)
Ἀρ̣τ̣έ̣μω̣νος Ἁρμιύ̣σιος το(ῦ) Ἡρα̣κλή(ου)
μ[η]τρὸς Ταψόιτος Ἁρμιύσ̣[ιος]
[κ]α̣ὶ̣ Ἁ̣ρ̣μιύ̣σιος Ἡ̣ρ̣ακ̣λ̣ή̣ο̣υ̣ τοῦ̣
Ἀ̣μ̣ό̣ιτος μη̣τ̣ρ̣ὸ̣[ς] Θ̣α̣ήσιος τῆ(ς) Ἀ̣ρ̣τ̣έ̣μ̣ω̣ν(ος)
10[τῶν ὄν]τ̣ω̣ν̣ [ἀπ]ὸ Σύρ̣[ων] κώμης̣
τῆ̣ς πρὸς λίβα̣ [το]π̣(αρχίας). εἶσιν οἱ α̣  ̣τ̣
  ̣  ̣ κα[τα]γι(νόμενοι) ἐ̣[ν τ]ο̣ῖς ἐπιβάλλουσ̣ιν̣
ἡ̣μεῖν̣(*) μέρεσι κοιν̣ω̣νι[κ]ῆ̣[ς]
οἰκ̣[ίας π]ρὸς̣   ̣  ̣  ̣[  ̣]μ̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]  ̣
15[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment b
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1Ἀῶγχ̣ι̣ς ἀδελφὸ(ς) ἄτεχ(νος) ἄση(μος) (ἐτῶν) κβ̣
Ἡρακλῆ(ς) ἕτερο(ς) ἄτεχ(νος) ἄσ̣η̣(μος) (ἐτῶν) ιθ
Ἁρμι(ῦσις) Ἡρακλ(ήου) το(ῦ) Ἀμόι(τος) μη(τρὸς) Θαήσιο(ς) Ἀρ̣τ[έ]μω̣(νος)
ἄτεχ(νος) οὐ(λὴ) ἀν̣τ̣ι(  ) ἀρι(στερῷ) (ἐτῶν) [  ̣]ζ
5Ἀμόις υἱὸ(ς) μη(τρὸς) Τααμόι(τος) ἄτεχ(νος) ἄσ̣η̣(μος) (ἐτῶν)   ̣[  ̣]
Ἁρμιῦσις ἀδε̣λ̣φὸ(ς) ἄτεχ(νος) ἄση(μος) (ἐτῶν) γ
Ἡρακλῆ(ς) Ἄπ̣ειτο(ς) μη(τρὸς) Θαήσιο(ς) Ἀμό̣ιτο(ς)
vac. ? Κορβόλω(νος) ἄση(μος) (ἐτῶν) δ
Ἡρακλ̣ῆ(ς) ἀδελφὸς ἄση(μος) (ἐτῶν) β̣
10Ἁρμιῦ(σις) ὁ κ(αὶ) Ἀρτέμω(ν) Ἁρμιύ(σιος) τ̣ο̣(ῦ) Ἡ̣ρ̣α̣κ̣λ̣(ήου)
μη(τρὸς) Τα̣ψόι(τος) Ἁρμιύ(σιος) ἄτεχ(νος) ἄση(μος) (ἐτῶν)   ̣  ̣
Ἁρμιῦ(σις) ὁ καὶ Πόστο(μος) ἀδε̣λ(φὸς)   ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣(  ) [ -ca.?- ]
― ἄνδρε̣ς̣ [ -ca.?- ]
γυ(ναῖκες)· Ταα̣  ̣  ̣  ̣(  ) Ἁρμιύ(σιος) [ -ca.?- ]
15 vac. ? α  ̣[ -ca.?- ]
Θα[  ̣] -1-2- [ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
  ̣κδ
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar