Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens

HGV – Heidelberger Gesamtverzeichnis

P.Lond. V 1651 TM Nr. 19675

Petition to a strategus

Hermopolis 363, 20. Apr.
Material Papyrus
Bemerkungen Zu Z. 4-5 vgl. BGU XIX 2770,4-5 Anm.
Übersetzungen
verbergenanzeigen
Englisch:
  • Keenan, Law and Legal Practice (2014), 4.2.5 (S. 172f.)
Inhalt Petition, Beschwerde, Ehefrau, Entwendung, Dokumente, Forderung, Arrestierung
Texte der DDbDP papyri.info Infofenster für digitale Inhalte wieder einblenden
ὑπατείας τοῦ δεσπ[ό]του ἡμῶν Ἰουλιανοῦ τοῦ αἰωνίου Αὐγ[ο]ύστο̣υ
τὸ δ καὶ Φλαυί[ου Σ]α̣λ[λ]ο̣[υστί]ο̣[υ] τοῦ λαμπροτάτου ἐπάρχου
τοῦ ἱεροῦ πρετωρίο[υ](*). / /
Αὐρηλίῳ̣ Ἑρμεί̣[ᾳ(?)] Ἡ̣λ̣ι̣ο̣δώρου ἄρ̣ξαντι βουλευτῇ ἐνάρχῳ στρα-
5[τη]γ̣ῷ̣ Ἑρ̣μουπ[όλεως] τ̣ῆς λαμ[προτ]ά̣τ̣η̣ς̣
π̣(αρὰ) Αὐ̣ρ(ηλίου) Δ̣ίου Ἀ̣[πό]λ̣λωνος ἀπὸ τ̣ῆ̣[ς] α̣ὐ̣τ̣ῆ[ς] πόλε̣ως. ἔ̣τ̣ι̣ ἀ̣πὸ
τοῦ μηνὸς Μεσορὴ ἡ ἐμὴ σύμβιος Ἑρμιόνη καιροτηρησαμένη
τὴν ἀπουσίαν μου ἐπὶ κώμης διατρίβοντος πάντα τὰ ἔνδον
ἐπὶ τ̣ῆ̣ς ἡ̣μ̣ετέρας οἰκίας ἐν̣ ᾗ καὶ ἀναγκαῖα βιβλία ὑφιλα-
10μένη(*) ἄν̣ομον̣ ἔξοδον πεποίηται καὶ πολλάκεις(*)
ἔ[π]ε̣μπ̣ο̣\ν̣/ ε̣π̣ι̣  ̣σεω[  ̣]κλαι̣α̣ι  ̣λω̣. τότε μὲν ἐφάνη ὅτε̣
τ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ετ̣  ̣  ̣ρ[  ̣  ̣] εν̣ετ̣[  ̣]ο̣  ̣[  ̣] ἀ̣νέσχυντο   ̣  ̣  ̣
τὰ ἡ̣μέτερα οὐκ ἀποδέδ[ω]κ̣ε̣ν μάλιστα τὰς πράσ\ε/ις
[τ]ῶ̣ν ἐμῶν̣ οἰκοπέδων̣. δ̣[ι]ὰ τοῦτο μὴ δυ̣νάμενος
15ἀ̣[φ]η̣[σ]υχάσαι̣ ἐπι̣δ̣[ί]δωμι̣ τ̣[ῇ σῇ] σ̣υ̣νέσ\ε/ι τάδε
τ̣[ὰ] βιβλία̣ ἀ̣[ξι]ῶν τ̣α̣ύ̣τ̣ην̣ [πα]ν̣ταχόθε[ν]
ἀχθῆ̣ν̣ε(*) καὶ ἐ̣ν ἀσφαλεῖ εἶνα[ι] ἄ[χρι] τ̣ῆς εὐτυχοῦς
ἐπιδημίας τοῦ κυρίου μου διασημ̣ο̣τάτου ἡγεμόνος
Κερεαλίου Τηλεφίου Ἱεροκλέ̣[ου]ς̣ ἐμοῦ μέλλοντος
20τ̣ὴν περὶ τούτου ἐντυχί̣αν̣ ποι[ή]σασθαι. διευτύχει.
vac. ?
ὑπατ[εί]ας τῆς προκε̣[ι]μένης Φαρμοῦθι κε.
(hand 2) Αὐρ(ήλιος) Δῖο[ς Ἀ]π̣ό̣λ̣λ̣ωνος [ἐ]πιδέδωκα. Α̣ὐ̣ρ̣(ήλιος)
Ολ[κουει]ς Π̣αθερμουθί̣ο̣[υ ἔγραψ]α ὑπὲρ α(ὐτοῦ) γρά̣μ̣μ̣(ατα)
[μὴ εἰ]δό(τος).
papyri.info
Übersetzungen aus dem HGV
keine Übersetzungen verfügbar